III. Otkrivenje, kojemu se od pamtivijeka klicalo…

1 Otkrivenje, kojemu se od pamtivijeka klicalo kao Svrsi i Obećanju svih Proroka Božjih i najmilijoj želji Njegovih Glasnika, sada je, zahvaljujući prodornoj Volji Svemogućega i Njegovoj neodoljivoj zapovijedi, objavljeno ljudima. Dolazak takvog Otkrivenja naviješten je u svim svetim Spisima. Gledajte sad, kako je, unatoč tom navještenju, čovječanstvo skrenulo s njegova puta i ogradilo se od njegove slave. The Revelation which, from time immemorial, hath been acclaimed as the Purpose and Promise of all the Prophets of God, and the most cherished Desire of His Messengers, hath now, by virtue of the pervasive Will of the Almighty and at His irresistible bidding, been revealed unto men. The advent of such a Revelation hath been heralded in all the sacred Scriptures. Behold how, notwithstanding such an announcement, mankind hath strayed from its path and shut out itself from its glory.
2 Recite: O, vi koji ljubite Jedinoga pravoga Boga! Nastojte uistinu prepoznati i spoznati Njega, i izvršavati Njegove zapovijedi kako valja. Ovo je Otkrivenje po kojem će, prolije li čovjek radi njega i kap svoje krvi, bezbroj mu oceana biti nagrada. Pazite, prijatelji, da ne proigrate tu neprocjenjivu blagodat ili da ne zanemarite njezin uzvišen položaj. Razmislite o mnoštvu života koji su bili i još uvijek bivaju žrtvovani u svijetu koji je obmanuo običan privid, plod jalovih uobrazilja njegovih naroda. Iskažite zahvalnost Bogu, jer ste dosegli želju srca svoga i sjedinili se s Njim Koji je Obećanje svih naroda. Čuvajte, uz pomoć jednoga pravoga Boga – slavljen bio On – čestitost stanja koje ste dosegli, i čvrsto se prihvatite onoga što će promicati Njegovu Stvar. On vam, uistinu, nalaže ono što je ispravno i što vodi uzvišenju čovjekova položaja. Slavljen bio Svemilostivi, Objavitelj ove čudesne Ploče. Say: O ye lovers of the One true God! Strive, that ye may truly recognize and know Him, and observe befittingly His precepts. This is a Revelation, under which, if a man shed for its sake one drop of blood, myriads of oceans will be his recompense. Take heed, O friends, that ye forfeit not so inestimable a benefit, or disregard its transcendent station. Consider the multitude of lives that have been, and are still being, sacrificed in a world deluded by a mere phantom which the vain imaginations of its peoples have conceived. Render thanks unto God, inasmuch as ye have attained unto your heart’s Desire, and been united to Him Who is the Promise of all nations. Guard ye, with the aid of the one true God—exalted be His glory—the integrity of the station which ye have attained, and cleave to that which shall promote His Cause. He, verily, enjoineth on you what is right and conducive to the exaltation of man’s station. Glorified be the All-Merciful, the Revealer of this wondrous Tablet.