V. Ovo je Dan u kojem se Ocean Božje milosti objavio…

1 Ovo je Dan u kojem se Ocean Božje milosti objavio ljudima, Dan u kojem je Sunce Njegove ljubazne blagosti razlilo svoj sjaj po njima, Dan u kojem su oblaci Njegove dobrostive naklonosti zasjenili cijelo čovječanstvo. Sad je vrijeme da se poniženi razvesele i osvježe okrjepljujućim lahorom ljubavi i bratstva, te živim vodama prijateljstva i milosrđa. This is the Day whereon the Ocean of God’s mercy hath been manifested unto men, the Day in which the Daystar of His loving-kindness hath shed its radiance upon them, the Day in which the clouds of His bountiful favor have overshadowed the whole of mankind. Now is the time to cheer and refresh the down-cast through the invigorating breeze of love and fellowship, and the living waters of friendliness and charity.
2 Oni koje Bog ljubi, gdje god se okupljali i koga god susretali, moraju, u svom odnosu prema Bogu te u načinu kojim veličaju Njegovu hvalu i slavu, jasno iskazivati takvu poniznost i pokornost, da svako zrnce prašine pod njihovim stopalima može posvjedočiti o dubini njihove odanosti. Razgovor koji vode ove svete duše morao bi imati toliku snagu da ta ista zrnca prašine zatrepere od njegova utjecaja. Ponašati se moraju tako da im zemlja po kojoj hode nikad ne uzmogne uputiti ovakve riječi: “Mene valja štovati više nego tebe. Jer, osvjedoči se kako strpljivo podnosim breme koje na mene stavlja gospodar. Ja sam oruđe koje svim bićima neprekidno dijeli blagoslove koje mi je povjerio Onaj Koji je Izvor sve milosti. Usprkos časti koja mi je iskazana i nebrojenim dokazima moga bogatstva – bogatstva koje zadovoljava potrebe svih stvorenja – pogledaj kojiko je velika moja poniznost, osvjedoči se s kakvom potpunom pokornošću dopuštam da me gaze noge ljudske…” They who are the beloved of God, in whatever place they gather and whomsoever they may meet, must evince, in their attitude towards God, and in the manner of their celebration of His praise and glory, such humility and submissiveness that every atom of the dust beneath their feet may attest the depth of their devotion. The conversation carried by these holy souls should be informed with such power that these same atoms of dust will be thrilled by its influence. They should conduct themselves in such manner that the earth upon which they tread may never be allowed to address to them such words as these: “I am to be preferred above you. For witness, how patient I am in bearing the burden which the husbandman layeth upon me. I am the instrument that continually imparteth unto all beings the blessings with which He Who is the Source of all grace hath entrusted me. Notwithstanding the honor conferred upon me, and the unnumbered evidences of my wealth—a wealth that supplieth the needs of all creation—behold the measure of my humility, witness with what absolute submissiveness I allow myself to be trodden beneath the feet of men.…”
3 Pokazujte strpljivost i blagonaklonost i ljubav jedni prema drugima. Ako netko od vas ne bude mogao razabrati određenu istinu, ili se bude mučio da je razumije, iskažite u razgovoru s njim duh krajnje ljubaznosti i dobre volje. Pomozite mu da uvidi i prepozna istinu, ne smatrajući sebe ni najmanje nadmoćnijima, ili obdarenima većim darovima. Show forbearance and benevolence and love to one another. Should anyone among you be incapable of grasping a certain truth, or be striving to comprehend it, show forth, when conversing with him, a spirit of extreme kindliness and goodwill. Help him to see and recognize the truth, without esteeming yourself to be, in the least, superior to him, or to be possessed of greater endowments.
4 Jedina je dužnost čovjeka na ovaj Dan da dosegne onaj udio iz bujice milosti koji je Bog za njega izlio. Neka nitko, stoga, ne razmišlja o tome koliko je velika ili mala posuda. Nečiji udio može na dlan čovječje ruke stati, udio drugih može ispuniti čašu, a trećih čak i čitavo vjedro. The whole duty of man in this Day is to attain that share of the flood of grace which God poureth forth for him. Let none, therefore, consider the largeness or smallness of the receptacle. The portion of some might lie in the palm of a man’s hand, the portion of others might fill a cup, and of others even a gallon-measure.
5 Svako oko, na ovaj Dan, treba tražiti ono što će najbolje promicati Stvar Božju. On, Koji je Vječna Istina, svjedokom Mi je! Ništa ne može, na ovaj Dan, više nauditi Stvari Božjoj doli nesloga i razdor, sukobljavanje, otuđenje i ravnodušnost među miljenicima Božjim. Izbjegavajte ih, uz pomoć sile Božje i Njegove vrhovne potpore, i trudite se ispreplesti zajedno srca ljudi, u Ime Njega, Ujedinitelja, Sveznajućega, Premudroga. Every eye, in this Day, should seek what will best promote the Cause of God. He, Who is the Eternal Truth, beareth Me witness! Nothing whatever can, in this Day, inflict a greater harm upon this Cause than dissension and strife, contention, estrangement and apathy, among the loved ones of God. Flee them, through the power of God and His sovereign aid, and strive ye to knit together the hearts of men, in His Name, the Unifier, the All-Knowing, the All-Wise.
6 Molite jedinoga pravoga Boga da vam dopusti kušati okus onih djela koja se čine na putu Njegovu, i uživati slast poniznosti i pokornosti kakve se iskazuju Njega radi. Zaboravite na sebe i svrnite pogled na svog susjeda. Svoje snage upravite k svemu što će podsticati odgoj ljudi. Ništa nije, niti može biti skriveno pred Bogom. Slijedite li Njegov put, Njegovi će se neizmjerni i neprolazni blagoslovi na vas izliti. Ovo je sjajna Ploča, stihovi koje su potekli iz pokretačkog Pera Onoga Koji je Gospod svih svjetova. Promislite o njoj u svojim srcima i budite od onih koji izvršavaju njezine naloge. Beseech ye the one true God to grant that ye may taste the savor of such deeds as are performed in His path, and partake of the sweetness of such humility and submissiveness as are shown for His sake. Forget your own selves, and turn your eyes towards your neighbor. Bend your energies to whatever may foster the education of men. Nothing is, or can ever be, hidden from God. If ye follow in His way, His incalculable and imperishable blessings will be showered upon you. This is the luminous Tablet, whose verses have streamed from the moving Pen of Him Who is the Lord of all worlds. Ponder it in your hearts, and be ye of them that observe its precepts.