XIV. Stiže Božansko proljeće, o, Najuzvišenije Pero, jer se bliži…

1 Stiže Božansko proljeće, o, Najuzvišenije Pero, jer se bliži slavlje Svemilostivoga. Pokreni se i veličaj pred svim stvorenim ime Božje i hvali slavu Njegovu, tako da se sva stvorenja preporode i obnove. Govori i ne miruj. Sunce blaženstva sja na obzorju imena Našega, Sjajnoga, jer je kraljevstvo imena Božjega urešeno uresom imena tvoga Gospoda, Tvorca nebesa. Ustani pred narodima Zemlje i oboružaj se snagom Moga Najvećeg Imena, i ne budi od onih koji oklijevaju… The Divine Springtime is come, O Most Exalted Pen, for the Festival of the All-Merciful is fast approaching. Bestir thyself, and magnify, before the entire creation, the name of God, and celebrate His praise, in such wise that all created things may be regenerated and made new. Speak, and hold not thy peace. The daystar of blissfulness shineth above the horizon of Our name, the Blissful, inasmuch as the kingdom of the name of God hath been adorned with the ornament of the name of thy Lord, the Creator of the heavens. Arise before the nations of the earth, and arm thyself with the power of this Most Great Name, and be not of those who tarry.
2 Čini mi se da si zastao i da se ne krećeš u skladu s Mojom Pločom. Zar te sjaj Božanskoga Lika zbunio, ili te dokoni govor tvrdoglavih ožalostio i oduzeo ti moć kretanja? Pripazi da te ništa ne odvrati od uzdizanja veličine ovoga Dana – Dana u kojem je Prst veličanstva i moći otpečatio Vino Ponovnog Sjedinjenja, i pozvao sve koji su na nebu i sve koji su na zemlji. Zar više voliš oklijevati kad je lahor koji najavljuje Dan božji već puhnuo nad tobom, ili si od onih koji su kao velom zastrti od Njega? Methinks that thou hast halted and movest not upon My Tablet. Could the brightness of the Divine Countenance have bewildered thee, or the idle talk of the froward filled thee with grief and paralyzed thy movement? Take heed lest anything deter thee from extolling the greatness of this Day—the Day whereon the Finger of majesty and power hath opened the seal of the Wine of Reunion, and called all who are in the heavens and all who are on the earth. Preferrest thou to tarry when the breeze announcing the Day of God hath already breathed over thee, or art thou of them that are shut out as by a veil from Him?
3 Nikakvom velu nikada nisam dopustio, o, Gospode svih imena i Stvoritelju nebesa, da me odvoji od prepoznavanja bljeskova Tvojega Dana – Dana koji je luč vodilja cijelomu svijetu, i znamen Pradavnoga svima koji u njemu stanuju. Šutim zbog velova koji su zaslijepili oči Tvojih stvorenja za Tebe, a zanijemio sam zbog prepreka koje su spriječile Tvoj narod da prepozna Tvoju istinu. Ti znaš što je u meni, ali ja ne znam što je u Tebi. Ti si Sveznajući, Sveznalac. Tako mi Tvoga imena koje nadilazi sva druga imena! Ako me ikada dosegne Tvoj svemoćni i sveobvezujući nalog, dat će mi moć da oživim duše ljudi, kroz Tvoju najuzvišeniju Riječ, koju sam čuo kad ju je izrekao Tvoj Jezik moći u Tvom Kraljevstvu slave. Omogućit će mi da najavim objavu Tvojega blistavog lika, kroz koji je ono što je ležalo skriveno od očiju ljudi bilo objavljeno u ime Tebe, Prejasnoga, vrhovnoga Zaštitnika, Samoopstojnoga. No veil whatever have I allowed, O Lord of all names and Creator of the heavens, to shut me from the recognition of the glories of Thy Day—the Day which is the lamp of guidance unto the whole world, and the sign of the Ancient of Days unto all them that dwell therein. My silence is by reason of the veils that have blinded Thy creatures’ eyes to Thee, and my muteness is because of the impediments that have hindered Thy people from recognizing Thy truth. Thou knowest what is in me, but I know not what is in Thee. Thou art the All-Knowing, the All-Informed. By Thy name that excelleth all other names! If Thy overruling and all-compelling behest should ever reach me, it would empower me to revive the souls of all men, through Thy most exalted Word, which I have heard uttered by Thy Tongue of power in Thy Kingdom of glory. It would enable me to announce the revelation of Thy effulgent countenance wherethrough that which lay hidden from the eyes of men hath been manifested in Thy name, the Perspicuous, the sovereign Protector, the Self-Subsisting.
4 Možeš li ti, o, Pero, otkriti ikoga osim Mene na ovaj Dan? Što se dogodilo sa stvaranjem i njegovim pojavama? A što je s imenima i njihovim kraljevstvom? Kamo su otišla sva stvorenja, bilo viđena ili neviđena? Što je sa skrivenim tajnama univerzuma i njegovih objava? Pogledaj, čitavo stvaranje je minulo! Ništa ne ostaje osim Mojega Lica, Vjekovječnoga, Sjajnoga, Sveslavljenoga. Canst thou discover anyone but Me, O Pen, in this Day? What hath become of the creation and the manifestations thereof? What of the names and their kingdom? Whither are gone all created things, whether seen or unseen? What of the hidden secrets of the universe and its revelations? Lo, the entire creation hath passed away! Nothing remaineth except My Face, the Ever-Abiding, the Resplendent, the All-Glorious.
5 Ovo je Dan u kojem ništa ne može biti viđeno osim sjaja Svjetla koje blista s lica Tvoga Gospoda, Milostivoga, Darivatelja. Uistinu, učinili smo da svaka duša izdahne zahvaljujući Našoj neodoljivoj i svepodvrgavajućoj vlasti. Zatim Smo pozvali u postojanje novo stvaranje, kao zalog Naše Milosti ljudima. Ja sam, uistinu, Darivatelj, Pradavni. This is the Day whereon naught can be seen except the splendors of the Light that shineth from the face of Thy Lord, the Gracious, the Most Bountiful. Verily, We have caused every soul to expire by virtue of Our irresistible and all-subduing sovereignty. We have, then, called into being a new creation, as a token of Our grace unto men. I am, verily, the All-Bountiful, the Ancient of Days.
6 Ovo je Dan kad nevidljivi svijet viče: “Veliko je tvoje blaženstvo, o, zemljo, jer si postala podnoškom Božjom i izabrana si za sjedište Njegova moćnog prijestolja.” Kraljevstvo slave kliče: “O, kad bi moj život bio tebi žrtvovan, jer je Miljenik Svemilosrdnoga uspostavio na tebi svoju vladavinu, snagom Imena Njegova koje je obećano svim stvorenjima, prošlim ili budućim.” Ovo je Dan u kojem je svaka mirisava stvar izvela svoj miomiris iz mirisa Moje odore – odore koja je izlila svoj miris na sva stvorenja. Ovo je Dan u kojem su bujice vječna života izbile iz Volje Svemilostivoga. Požurite, srcem i dušom, i napijte se do mile volje, o Družbo kraljevstva višnjega! This is the Day whereon the unseen world crieth out: “Great is thy blessedness, O earth, for thou hast been made the footstool of thy God, and been chosen as the seat of His mighty throne.” The realm of glory exclaimeth: “Would that my life could be sacrificed for thee, for He Who is the Beloved of the All-Merciful hath established His sovereignty upon thee, through the power of His Name that hath been promised unto all things, whether of the past or of the future.” This is the Day whereon every sweet smelling thing hath derived its fragrance from the smell of My garment—a garment that hath shed its perfume upon the whole of creation. This is the Day whereon the rushing waters of everlasting life have gushed out of the Will of the All-Merciful. Haste ye, with your hearts and souls, and quaff your fill, O Concourse of the realms above!
7 Reci: On je Onaj Koji je Objava Onoga Koji je Nespoznatljivi, Nevidljivi od Nevidljivih, kad biste to samo mogli spoznati. On je Onaj koji je ogolio pred vama skriveni štovani Dragulj – kad biste ga tražili. On je Onaj jedini Ljubljeni svih stvari, bilo prošlih ili budućih. O, kad biste svoja srca i nade u Njega položili! Say: He it is Who is the Manifestation of Him Who is the Unknowable, the Invisible of the Invisibles, could ye but perceive it. He it is Who hath laid bare before you the hidden and treasured Gem, were ye to seek it. He it is Who is the one Beloved of all things, whether of the past or of the future. Would that ye might set your hearts and hopes upon Him!
8 Čuli smo glas tvoje molbe, o, Pero, i oprostili tvoju šutnju. Što li te je tako teško zbunilo? We have heard the voice of thy pleading, O Pen, and excuse thy silence. What is it that hath so sorely bewildered thee?
9 Opijenost Tvojom nazočnošću, o, Ljubljeni svih svjetova, spopala me i obuzela. The inebriation of Thy presence, O Well-Beloved of all worlds, hath seized and possessed me.
10 Ustani, i proglasi cijelom stvaranju vijesti da je Onaj Koji je Svemilostivi upravio Svoje korake prema Ridvanu i ušao. Povedi, tada, ljude prema vrtu ushita koji je Bog učinio Prijestoljem Svoga Raja. Izabrali smo tebe da budeš naša najmoćnija Trublja, čiji zov treba označiti uskrsnuće čitava čovječanstva. Arise, and proclaim unto the entire creation the tidings that He Who is the All-Merciful hath directed His steps towards the Riḍván and entered it. Guide, then, the people unto the garden of delight which God hath made the Throne of His Paradise. We have chosen thee to be our most mighty Trumpet, whose blast is to signalize the resurrection of all mankind.
11 Reci: Ovo je Raj na čijem je lišću vino izričaja utisnulo svjedočanstvo: “Onaj koji je bio skriven od očiju ljudi objavljen je, opasan vlašću i snagom!” Ovo je Raj kojega šum lišća proglašava: “O, vi koji nastanjujete nebo i zemlju! Pojavilo se ono što se nikada prije nije pojavilo. Onaj, Koji je od pamtivijeka skrivao Svoje Lice od očiju stvaranja sada je došao.” Iz šapta lahora koji leprša među njegovim granama dopire povik: “Onaj Koji je vrhovni Gospod svega objavljen je. Kraljevstvo je Božje,” dok se iz tekućih voda čuje mrmor: “Sve se oči raduju, jer Onaj Kojega nitko nije gledao, u Čiju tajnu nitko nije proniknuo, podigao je veo slave, i otkrio lice Ljepote.” Say: This is the Paradise on whose foliage the wine of utterance hath imprinted the testimony: “He that was hidden from the eyes of men is revealed, girded with sovereignty and power!” This is the Paradise, the rustling of whose leaves proclaims: “O ye that inhabit the heavens and the earth! There hath appeared what hath never previously appeared. He Who, from everlasting, had concealed His Face from the sight of creation is now come.” From the whispering breeze that wafteth amidst its branches there cometh the cry: “He Who is the sovereign Lord of all is made manifest. The Kingdom is God’s,” while from its streaming waters can be heard the murmur: “All eyes are gladdened, for He Whom none hath beheld, Whose secret no one hath discovered, hath lifted the veil of glory, and uncovered the countenance of Beauty.”
12 Unutar ovoga Raja, a s visina njegovih najuzvišenijih odaja Djeve Nebeske uskliknule su i uzviknule: “Radujte se, o, vi, stanovnici kraljevstva višnjega, jer zvone prsti Onoga Koji je Pradavni, u ime Sveslavljenoga, Najvećega Zvona, posred srca nebesa. Ruke obilja pronijele su vrč vječnoga života. Priđite, i napijte se. Zdravo se naužijte, o, vi koji ste istinsko utjelovljenje čežnje, vi koji ste oličenja silne žudnje!” Within this Paradise, and from the heights of its loftiest chambers, the Maids of Heaven have cried out and shouted: “Rejoice, ye dwellers of the realms above, for the fingers of Him Who is the Ancient of Days are ringing, in the name of the All-Glorious, the Most Great Bell, in the midmost heart of the heavens. The hands of bounty have borne round the cup of everlasting life. Approach, and quaff your fill. Drink with healthy relish, O ye that are the very incarnations of longing, ye who are the embodiments of vehement desire!”
13 Ovo je Dan u kojemu je Onaj Koji je Objavitelj imena Božjih istupio iz Svetišta slave, i proglasio svima koji su na nebu i svima koji su na zemlji: “Odložite vrčeve Rajske i sve vode životvorne koje oni sadrže, jer – gle! ljudi Bahá ušli su u blistavo boravište Božanske Prisutnosti, i pili vina ponovna sjedinjenja, iz kaleža ljepote njihova Gospoda, Sveposjednika, Svevišnjega.” This is the Day whereon He Who is the Revealer of the names of God hath stepped out of the Tabernacle of glory, and proclaimed unto all who are in the heavens and all who are on the earth: “Put away the cups of Paradise and all the life-giving waters they contain, for lo, the people of Bahá have entered the blissful abode of the Divine Presence, and quaffed the wine of reunion, from the chalice of the beauty of their Lord, the All-Possessing, the Most High.”
14 Zaboravi na svijet stvaranja, o, Pero, i okreni se k licu tvoga Gospoda, Gospoda svih imena. Ukrasi, tada, svijet uresom milosti tvoga Gospoda, Kralja dana vječnosti. Jer Mi osjećamo miomiris Dana u kojem je Onaj Koji je žudnja svih naroda izlio na kraljevstva neviđenih i viđenih sjaj svjetlosti Svojih najizvrsnijih imena, i obavio ih zrakama zvijezda Svojih najnježnijih milosti – milosti koje nitko ne može procijeniti osim Njega, Koji je svemogući Zaštitnik čitavoga stvaranja. Forget the world of creation, O Pen, and turn thou towards the face of thy Lord, the Lord of all names. Adorn, then, the world with the ornament of the favors of thy Lord, the King of everlasting days. For We perceive the fragrance of the Day whereon He Who is the Desire of all nations hath shed upon the kingdoms of the unseen and of the seen the splendor of the light of His most excellent names, and enveloped them with the radiance of the luminaries of His most gracious favors—favors which none can reckon except Him, Who is the omnipotent Protector of the entire creation.
15 Ne gledaj na stvorenja Božja nikako drugačije nego okom blagosti i milosrđa, jer Naša providnost koja ljubi prožela je sva stvorenja, a Naša je milost obuhvatila zemlju i nebesa. Ovo je Dan u kojemu istinski sluge Božji uživaju životvorne vode ponovna sjedinjenja; Dan u kojemu oni koji su Njemu bliski mogu piti iz mirne rijeke besmrtnosti, a oni koji vjeruju u Njegovo jedinstvo, vino Njegove Prisutnosti, ako prepoznaju Onoga Koji je Najviši i Konačni Kraj svega, u Kojemu Jezik Veličanstva i Slave izriče zov: “Kraljevstvo je Moje. Ja Osobno jesam, po Mom vlastitom pravu, njegov Vladar.” Look not upon the creatures of God except with the eye of kindliness and of mercy, for Our loving providence hath pervaded all created things, and Our grace encompassed the earth and the heavens. This is the Day whereon the true servants of God partake of the life-giving waters of reunion, the Day whereon those that are nigh unto Him are able to drink of the soft-flowing river of immortality, and they who believe in His unity, the wine of His Presence, through their recognition of Him Who is the Highest and Last End of all, in Whom the Tongue of Majesty and Glory voiceth the call: “The Kingdom is Mine. I, Myself, am, of Mine own right, its Ruler.”
16 Privucite srca ljudska kroz zov Njega, jedinoga Ljubljenoga. Recite: Ovo je Glas Božji, kad biste ga samo poslušali. Ovo je Osvit Objave Božje, kad biste to samo znali. Ovo je Ishodište Stvari Božje, kad biste je samo prepoznali. Ovo je izvor zapovijedi Božje, kad biste samo sudili pravo. Ovo je objavljena i skrivena Tajna; kamo sreće da je uspijete vidjeti. O, narodi svijeta! U Moje ime koje nadilazi sva imena, odbacite stvari koje posjedujete, i uronite u ovaj Ocean u čijim dubinama leže skriveni biseri mudrosti i izričaja, ocean koji se uzdiže u ime Mene, Svemilosrdnoga. Tako vas poučava Onaj uz Kojega je Knjiga Majka. Attract the hearts of men, through the call of Him, the one alone Beloved. Say: This is the Voice of God, if ye do but hearken. This is the Dayspring of the Revelation of God, did ye but know it. This is the Dawning-Place of the Cause of God, were ye to recognize it. This is the Source of the commandment of God, did ye but judge it fairly. This is the manifest and hidden Secret; would that ye might perceive it. O peoples of the world! Cast away, in My name that transcendeth all other names, the things ye possess, and immerse yourselves in this Ocean in whose depths lay hidden the pearls of wisdom and of utterance, an ocean that surgeth in My name, the All-Merciful. Thus instructeth you He with Whom is the Mother Book.
17 Ljubljeni je došao. U desnoj Mu je ruci zapečaćeno vino Njegova imena. Sretan li je čovjek koji se Njemu okrene, ispije svoju čašu i uzvikne: “Slava Tebi, oj, Objavitelju znakova Božjih!” Tako mi pravičnosti Svemogućega! Moć istine objavila je svaku skrivenu stvar. Svi su darovi Božji poslani kao znak milosti Njegove. Vode života vječnoga u svojoj su punoći bile ponuđene ljudima. Svaku je čašu Ljubljeni svojom rukom nosio. Priđite, i ne oklijevajte, pa makar na trenutak. The Best-Beloved is come. In His right hand is the sealed Wine of His name. Happy is the man that turneth unto Him, and drinketh his fill, and exclaimeth: “Praise be to Thee, O Revealer of the signs of God!” By the righteousness of the Almighty! Every hidden thing hath been manifested through the power of truth. All the favors of God have been sent down, as a token of His grace. The waters of everlasting life have, in their fullness, been proffered unto men. Every single cup hath been borne round by the hand of the Well-Beloved. Draw near, and tarry not, though it be for one short moment.
18 Blaženi su oni koji su se uzdigli na krilima odvojenosti i dosegli stanje koje, po nalogu Božjem, zasjenjuje svo stvaranje, pa ih ni jalove maštarije učenih, ni mnoštvo onih na zemlji nisu uspjeli odvratiti od Njegove Volje. Tko je onaj među vama, o, ljudi, koji će se odreći svijeta, i približiti Bogu, Gospodu svih imena? Gdje naći onoga koji će, kroz moć Mojega imena koje nadilazi sve stvoreno, odbaciti sve što posjeduje, i svom snagom se uhvatiti stvari koje mu je Bog, Znalac viđenoga i neviđenoga, naložio izvršavati? Tako je Njegovo obilje bilo poslano dolje ljudima, Njegovo svjedočanstvo ispunjeno, a Njegov dokaz zablistao nad Obzorom milosrđa. Golemu će nagradu dobiti onaj koji je povjerovao i uskliknuo: “Hvaljen si Ti, o, Ljubljeni svih svjetova! Veličano bilo ime Tvoje, o, Ti, žudnjo svakog razboritoga srca!” Blessed are they that have soared on the wings of detachment and attained the station which, as ordained by God, overshadoweth the entire creation, whom neither the vain imaginations of the learned, nor the multitude of the hosts of the earth have succeeded in deflecting from His Cause. Who is there among you, O people, who will renounce the world, and draw nigh unto God, the Lord of all names? Where is he to be found who, through the power of My name that transcendeth all created things, will cast away the things that men possess, and cling, with all his might, to the things which God, the Knower of the unseen and of the seen, hath bidden him observe? Thus hath His bounty been sent down unto men, His testimony fulfilled, and His proof shone forth above the Horizon of mercy. Rich is the prize that shall be won by him who hath believed and exclaimed: “Lauded art Thou, O Beloved of all worlds! Magnified be Thy name, O Thou the Desire of every understanding heart!”
19 Silno se radujte, o, ljudi Bahá, kad se spominjete Dana najveće sreće, Dana u kojem je Jezik Pradavnoga probesjedio, kad je ostavio Svoj Dom, na putu k Mjestu s kojega je na sva stvorenja izlio sjaj Njegova imena, Svemilosrdnoga. Bog Nam je svjedok. Kad bismo otkrili skrivene tajne toga Dana, svi koji žive na zemlji izgubili bi svijest i izdahnuli, osim onih koje bi sačuvao Bog, Svemogući, Sveznajući, Premudri. Rejoice with exceeding gladness, O people of Bahá, as ye call to remembrance the Day of supreme felicity, the Day whereon the Tongue of the Ancient of Days hath spoken, as He departed from His House, proceeding to the Spot from which He shed upon the whole of creation the splendors of His name, the All-Merciful. God is Our witness. Were We to reveal the hidden secrets of that Day, all they that dwell on earth and in the heavens would swoon away and die, except such as will be preserved by God, the Almighty, the All-Knowing, the All-Wise.
20 Tako opojno djeluju riječi Božje na Onoga Koji je Objavitelj Njegovih nepobitnih dokaza, da se Njegovo Pero ne može više micati. Ovim riječima zaključuje On Svoju Ploču: “Nema Boga osim Mene, Najuzvišenijega, Najmoćnijega, Najizvrsnijega, Sveznajućega.” Such is the inebriating effect of the words of God upon Him Who is the Revealer of His undoubted proofs, that His Pen can move no longer. With these words He concludeth His Tablet: “No God is there but Me, the Most Exalted, the Most Powerful, the Most Excellent, the All-Knowing.”