XVII. Tako mi Onoga Koji je Veliko Navještenje! Svemilostivi je došao…

1 Tako mi Onoga Koji je Veliko Navještenje! Svemilostivi je došao obavijen nedvojbenom vlašću. Vaga je bila određena, i svi oni koji stanuju na zemlji bili su okupljeni. Trublja je zasvirala, i -gle!, sve su oči s užasom pogledale gore, a srca svih koji su na nebu i svih na zemlji zadrhtala su, osim onih koje je dašak stihova Božjih oživio, i koji su se odijelili od svih stvari. By Him Who is the Great Announcement! The All-Merciful is come invested with undoubted sovereignty. The Balance hath been appointed, and all them that dwell on earth have been gathered together. The Trumpet hath been blown, and lo, all eyes have stared up with terror, and the hearts of all who are in the heavens and on the earth have trembled, except them whom the breath of the verses of God hath quickened, and who have detached themselves from all things.
2 Ovo je Dan u kojem će zemlja izreći svoje vijesti. Počinitelji nepravde njezin su teret, kad biste vi to mogli razbrati. Mjesec dokonih maštarija razbijen je, a nebo je ispustilo opipljiv dim. Vidimo ljude pale nisko, zaprepaštene strahom od Gospoda, Svemogućega, Najmoćnijega. Izvikivač je viknuo, i ljudi su bili otrgnuti, toliko je velik bio jar Njegova gnjeva. Ljudi na lijevoj strani stenju i jauču. Ljudi na desnoj strani borave u plemenitim stanovima: piju Vino koje je uistinu život iz ruku Svemilostivoga, i zaista su blaženi. This is the Day whereon the earth shall tell out her tidings. The workers of iniquity are her burdens, could ye but perceive it. The moon of idle fancy hath been cleft, and the heaven hath given out a palpable smoke. We see the people laid low, awed with the dread of thy Lord, the Almighty, the Most Powerful. The Crier hath cried out, and men have been torn away, so great hath been the fury of His wrath. The people of the left hand sigh and bemoan. The people of the right abide in noble habitations: they quaff the Wine that is life indeed, from the hands of the All-Merciful, and are, verily, the blissful.
3 Zemlja se zatresla, i planine su nestale, i pred Nama su se pojavili anđeli svih stupnjeva. Većina ljudi zbunjena je u svojoj opijenosti i nosi na licima dokaze srdžbe. Tako Smo okupili počinitelje nepravde. Vidimo ih kako jure prema svom idolu. Reci: nitko na ovaj Dan neće biti siguran od Božjega naloga. Ovo je uistinu tužan Dan. Pokazujemo im one koji su ih zaveli. Oni ih vide, ali ih ne prepoznaju. Njihove su oči opijene; ti su ljudi zaista slijepi. Njihovi su dokazi klevete koje su izrekli; njihove je klevete osudio Bog, Pomoćnik u nevolji, Sasmoopstojni. U njihovim je srcima Opaki raspirio zlo, i pogađa ih patnja koju nitko ne može odvratiti. Oni hitaju prema zlomu, noseći popis počinitelja nepravde. Takva su djela njihova. The earth hath been shaken, and the mountains have passed away, and the angels have appeared, rank on rank, before Us. Most of the people are bewildered in their drunkenness and wear on their faces the evidences of anger. Thus have We gathered together the workers of iniquity. We see them rushing on towards their idol. Say: None shall be secure this Day from the decree of God. This indeed is a grievous Day. We point out to them those that led them astray. They see them, and yet recognize them not. Their eyes are drunken; they are indeed a blind people. Their proofs are the calumnies they uttered; condemned are their calumnies by God, the Help in Peril, the Self-Subsisting. The Evil One hath stirred up mischief in their hearts, and they are afflicted with a torment that none can avert. They hasten to the wicked, bearing the register of the workers of iniquity. Such are their doings.
4 Reci: Nebesa su presavijena skupa, i zemlju On drži u Svojoj šaci, a počinitelje opačine On drži za čeoni pramen kose, pa ipak oni ne shvaćaju. Oni piju ustajale vode, a ne znaju to. Reci: Povik je odaslan, i ljudi su istupili iz svojih grobova, i ustajući gledaju oko sebe. Neki su požurili doseći dvor Boga Milostivoga, drugi su pali licem u vatru paklenu, dok su treći izgubljeni u svojoj bezumnosti. Stihovi Božji objavljeni su, a ipak su se okrenuli od njih. Njegov je dokaz objelodanjen, a ipak su ga nesvjesni. A kada gledaju lice Svemilostivoga, njihova vlastita lica se rastuže, dok se zabavljaju. Oni žure prema Vatri paklenoj, a zabunom je smatraju svjetlom. Daleko od Boga bilo ono što oni u ludosti zamišljaju! Reci: Veselili se vi ili pucali od bijesa, nebesa su razvaljena i Bog je sišao, obavijen blistavom vlašću. Sva stvorenja čujemo kako uzvikuju: “Kraljevstvo pripada Bogu, Svemogućemu, Sveznajućemu, Premudromu.” Say: The heavens have been folded together, and the earth is held within His grasp, and the corrupt doers have been held by their forelock, and still they understand not. They drink of the tainted water, and know it not. Say: The shout hath been raised, and the people have come forth from their graves, and arising, are gazing around them. Some have made haste to attain the court of the God of Mercy, others have fallen down on their faces in the fire of Hell, while still others are lost in bewilderment. The verses of God have been revealed, and yet they have turned away from them. His proof hath been manifested, and yet they are unaware of it. And when they behold the face of the All-Merciful, their own faces are saddened, while they are disporting themselves. They hasten forward to Hell Fire, and mistake it for light. Far from God be what they fondly imagine! Say: Whether ye rejoice or whether ye burst for fury, the heavens are cleft asunder, and God hath come down, invested with radiant sovereignty. All created things are heard exclaiming: “The Kingdom is God’s, the Almighty, the All-Knowing, the All-Wise.”
5 Znaj, nadalje, da su Nas bacili u patnje u Zatvoru, i okružili Nas četama nasilništva, kao posljedica onoga što su počinile ruke nevjernika. Toliki je, međutim, ushit koji je Mladić iskusio, da se nikakva zemaljska radost s njim ne može usporediti. Tako mi Boga! Bol koju trpi od ruku svojih tlačitelja nikada ne može ožalostiti Njegovo Srce, niti ga može rastužiti nadmoć onih koji su odbacili Njegovu istinu. Know thou, moreover, that We have been cast into an afflictive Prison, and are encompassed with the hosts of tyranny, as a result of what the hands of the infidels have wrought. Such is the gladness, however, which the Youth hath tasted that no earthly joy can compare unto it. By God! The harm He suffereth at the hands of the oppressor can never grieve His heart, nor can He be saddened by the ascendancy of such as have repudiated His truth.
6 Reci: Patnja je obzorje Moje Objave. Danica milosti nad njim sja, i izlijeva svjetlo koje ni oblaci dokonih maštarija ljudi niti jalova uobrazilja nasilnika ne može potamniti. Say: Tribulation is a horizon unto My Revelation. The daystar of grace shineth above it, and sheddeth a light which neither the clouds of men’s idle fancy nor the vain imaginations of the aggressor can obscure.
7 Slijedi stope svojega Gospoda, i spomeni se slugu Njegovih onako kako se i On spominje tebe, neometen bilo galamom nemarnih bilo mačem neprijatelja… Širi naokolo slatke mirise Gospoda, i ne oklijevaj, pa makar djelić trenutka, u službi Njegovoj Stvari. Približava se dan kad će biti proglašena pobjeda tvoga Gospoda, Koji vječno prašta, Najdarežljivijega. Follow thou the footsteps of thy Lord, and remember His servants even as He doth remember thee, undeterred by either the clamor of the heedless ones or the sword of the enemy.… Spread abroad the sweet savors of thy Lord, and hesitate not, though it be for less than a moment, in the service of His Cause. The day is approaching when the victory of thy Lord, the Ever-Forgiving, the Most Bountiful, will be proclaimed.