XVIII. Reci: Mi smo naveli rijeke Božanskoga izričaja da poteku iz…

1 Reci: Mi smo naveli rijeke Božanskoga izričaja da poteku iz Našega prijestolja, da bi nježne vlati mudrosti i razumijevanja mogle niknuti iz tla vaših srdaca. Nećete li biti zahvalni? Oni koji preziru pokloniti se svom Gospodu bit će od onih koji su odbačeni. A, ma koliko da smo im ponavljali Naše stihove, oni ustraju u oholu preziru, i u teškoj povredi Njegovih zakona, a ne znaju to. A što se tiče onih koji nisu povjerovali u Njega, bit će u sjeni crna dima. “Čas” im je kucnuo dok su se zabavljali. Uhvaćeni su za čeoni pramen kose, a ipak to ne znaju. Say: We have caused the rivers of Divine utterance to proceed out of Our throne, that the tender herbs of wisdom and understanding may spring forth from the soil of your hearts. Will ye not be thankful? They who disdain to worship their Lord shall be of those who are cast off. And oft as Our verses are rehearsed unto them, they persist in proud disdain, and in their gross violation of His law, and know it not. As for them who have disbelieved in Him, they shall be in the shadow of a black smoke. “The Hour” hath come upon them, while they are disporting themselves. They have been seized by their forelock, and yet know it not.
2 Ono što mora doći došlo je iznenada; pogledajte kako od toga bježe! Neizbježno se dogodilo; posvjedočite kako su ga bacili iza svojih leđa! Ovo je Dan u kojem će svaki čovjek bježati od sebe sama, a koliko tek od svoje rodbine, kad biste to samo mogli razabrati. Reci: Tako mi Boga! Trublja je zagrmila, i – gle!, čovječanstvo se onesvijestilo pred nama! Glasnik je odaslao zov, a Zazivatelj je podigao Svoj glas govoreći: “Kraljevstvo pripada Bogu, Najmoćnijemu, Pomoći u nevolji, Samoopstojnomu.” The thing that must come hath come suddenly; behold how they flee from it! The inevitable hath come to pass; witness how they have cast it behind their backs! This is the Day whereon every man will fly from himself, how much more from his kindred, could ye but perceive it. Say: By God! The blast hath been blown on the trumpet, and lo, mankind hath swooned away before us! The Herald hath cried out, and the Summoner raised His voice saying: “The Kingdom is God’s, the Most Powerful, the Help in Peril, the Self-Subsisting.”
3 Ovo je Dan u kojem će sve oči prestravljene zuriti gore, u kojem će zadrhtati srca onih koji stanuju na zemlji, osim onih koje tvoj Gospod, Sveznajući, Premudri izvoli osloboditi. Sva su lica pocrnjela osim onih kojima je Bog Milostivi sačuvao blistavo srce. Opijene su oči onih ljudi koji su otvoreno odbili gledati lice Boga, Slavnoga, Sveslavljenoga. This is the Day on which all eyes shall stare up with terror, the Day in which the hearts of them that dwell on earth shall tremble, save them whom thy Lord, the All-Knowing, the All-Wise, pleaseth to deliver. All faces have turned black except those to whom the God of Mercy hath vouchsafed a radiant heart. Drunken are the eyes of those men that have openly refused to behold the face of God, the All-Glorious, the All-Praised.
4 Reci: Zar niste proučavali Kur’an? Čitajte ga, da biste možda mogli pronaći Istinu, jer ta je Knjiga uistinu Pravi put. To je Put Božji svima koji su na nebu i svima koji su na zemlji. Ako ste bili nepažljivi glede Kur’ana, Bayán se ne može smatrati dalekim od vas. Pogledajte ga kako vam se otvara pred očima. Čitajte njegove stihove, da biste možda prestali činiti ono što izaziva jadikovanje i plač Glasnika Božjih. Say: Perused ye not the Qur’án? Read it, that haply ye may find the Truth, for this Book is verily the Straight Path. This is the Way of God unto all who are in the heavens and all who are on the earth. If ye have been careless of the Qur’án, the Bayán cannot be regarded to be remote from you. Behold it open before your eyes. Read ye its verses, that perchance ye may desist from committing that which will cause the Messengers of God to mourn and lament.
5 Požurite iz vaših grobova. Koliko ćete dugo spavati? Trublja je zagrmila drugi put. Na koga gledate? Ovo je vaš Gospod, Bog Milostivi. Osvjedočite se kako poričete Njegove Znakove! Zemlja se zatresla silnim potresom, i odbacila svoj teret. Zar to nećete priznati? Reci: Nećete li priznati da su planine postale poput klupka vune, da ljude teško muči strahovita veličanstvenost Stvari Božje? Posvjedočite kako su njihove kuće prazne ruševine, a oni sami utopljena vojska. Speed out of your sepulchers. How long will ye sleep? The second blast hath been blown on the trumpet. On whom are ye gazing? This is your Lord, the God of Mercy. Witness how ye gainsay His signs! The earth hath quaked with a great quaking, and cast forth her burdens. Will ye not admit it? Say: Will ye not recognize how the mountains have become like flocks of wool, how the people are sore vexed at the awful majesty of the Cause of God? Witness how their houses are empty ruins, and they themselves a drowned host.
6 Ovo je Dan u kojem je Svemilostivi sišao na oblacima znanja, zaodjeven jasnom vrhovnošću. On dobro zna djela ljudi. On je Onaj Čiju slavu nitko ne može krivo shvatiti, kad biste to samo razumjeli. Nebo svake religije bilo je otvoreno, i zemlja ljudskoga razumijevanja bila je razbijena, a anđeli Božji viđeni su kako silaze. Reci: ovo je Dan uzajamne obmane; kamo bježite? Planine su nestale, nebesa su savijena skupa, a cijelu zemlju On drži u šaci, kad biste to samo shvatili. Tko je onaj koji vas može zaštititi? Nitko, tako mi Onoga Koji je Svemilostivi! Nitko, osim Boga, Svemogućega, Sveslavljenoga, Dobročinitelja. Svaka žena koja je imala breme u svojoj utrobi odbacila je svoje breme. Vidimo ljude opijene na ovaj Dan, Dan u kojem su ljudi i anđeli zajedno okupljeni. This is the Day whereon the All-Merciful hath come down in the clouds of knowledge, clothed with manifest sovereignty. He well knoweth the actions of men. He it is Whose glory none can mistake, could ye but comprehend it. The heaven of every religion hath been rent, and the earth of human understanding been cleft asunder, and the angels of God are seen descending. Say: This is the Day of mutual deceit; whither do ye flee? The mountains have passed away, and the heavens have been folded together, and the whole earth is held within His grasp, could ye but understand it. Who is it that can protect you? None, by Him Who is the All-Merciful! None, except God, the Almighty, the All-Glorious, the Beneficent. Every woman that hath had a burden in her womb hath cast her burden. We see men drunken in this Day, the Day in which men and angels have been gathered together.
7 Reci: Ima li ikakve sumnje glede Boga? Pogledaj kako je On sišao s neba Njegove milosti, opasan snagom i obdaren vlašću. Ima li ikakve sumnje glede Njegovih znakova? Otvorite svoje oči, i razmotrite Njegov jasni dokaz. Raj vam je s desna, i donesen vam je blizu, dok je Pakao raspaljen. Posvjedočite o njegovoj vatri koja proždire. Požurite ući u Raj, kao zalog Naše milosti vama, i pijte iz ruku Svemilostivoga Vino koje je uistinu život. Say: Is there any doubt concerning God? Behold how He hath come down from the heaven of His grace, girded with power and invested with sovereignty. Is there any doubt concerning His signs? Open ye your eyes, and consider His clear evidence. Paradise is on your right hand, and hath been brought nigh unto you, while Hell hath been made to blaze. Witness its devouring flame. Haste ye to enter into Paradise, as a token of Our mercy unto you, and drink ye from the hands of the All-Merciful the Wine that is life indeed.
8 Pijte sa zdravim uživanjem, o, ljudi Bahá. Vi ste uistinu oni uz koje će dobro biti. Ovo je ono što su dosegli oni koji imaju pristup Božjoj blizini. Ovo je tekuća voda koja vam je obećana u Kur’anu, a kasnije u Bayánu, kao naknada od vašega Gospoda, Boga Milostivoga. Blaženi su oni koji je piju. Drink with healthy relish, O people of Bahá. Ye are indeed they with whom it shall be well. This is what they who have near access to God have attained. This is the flowing water ye were promised in the Qur’án, and later in the Bayán, as a recompense from your Lord, the God of Mercy. Blessed are they that quaff it.
9 O, Moj slugo koji si svoje lice okrenuo k Meni! Zahvali Bogu jer ti je ovu Ploču u ovaj Zatvor, da bi ti mogao podsjetiti ljude na dane tvoga Gospoda, Sveslavnoga, Sveznajućega. Tako Smo ti utvrdili, vodama Naše mudrosti i izričaja, temelje za tvoje vjerovanje. Ovo je, uistinu, voda na kojoj je podignuto Prijestolje tvoga Gospoda. “Njegovo je Prijestolje stajalo na vodama.” Razmisli o ovome u svom srcu, da bi uzmogao dokučiti njegovo značenje. Reci: Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova. O My servant that hath turned thy face towards Me! Render thanks unto God for having sent down unto thee this Tablet in this Prison, that thou mayest remind the people of the days of thy Lord, the All-Glorious, the All-Knowing. Thus have We established for thee, through the waters of Our wisdom and utterance, the foundations of thy belief. This, verily, is the water whereon the Throne of thy Lord hath been raised. “His Throne had stood upon the waters.” Ponder this in thine heart, that thou mayest comprehend its meaning. Say: Praise be to God, the Lord of all worlds.