XXI. O, Salmáne! Vrata spoznaje Pradavnoga Bića uvijek su bila…

1 O, Salmáne! Vrata spoznaje Pradavnoga Bića uvijek su bila, i dalje će biti zatvorena pred licem ljudi. Razumijevanje niti jednoga čovjeka nikada neće zadobiti pristupa u Njegov sveti Dvor. Međutim, kao znak Njegove milosti, i kao dokaz Njegove dobrote koja ljubi, On je objavio ljudima Danice Njegova božanskog vodstva, Simbole Njegova božanskog jedinstva, te naložio da znanje tih posvećenih Bića bude istovjetno znanju Njega Samoga. Tko, dakle, prepoznaje njih prepoznao je Boga. Tko posluša njihov zov, posluhnuo je Glas Božji, a tko posvjedoči o istini njihove Objave, posvjedočio je o istini Boga Samoga. Tko se od njih okrene, okrenuo se od Boga, a tko nije povjerovao u njih, nije povjerovao u Boga. Svaki je od njih Put Božji koji povezuje ovaj svijet sa kraljevstvima gore, i Stijeg Njegove Istine svakomu u kraljevstvima na zemlji i na nebu. Oni su Objavitelji Božji među ljudima, dokazi Njegove Istine, i znamenje Njegove slave. O Salmán! The door of the knowledge of the Ancient Being hath ever been, and will continue forever to be, closed in the face of men. No man’s understanding shall ever gain access unto His holy court. As a token of His mercy, however, and as a proof of His loving-kindness, He hath manifested unto men the Daystars of His divine guidance, the Symbols of His divine unity, and hath ordained the knowledge of these sanctified Beings to be identical with the knowledge of His own Self. Whoso recognizeth them hath recognized God. Whoso hearkeneth to their call, hath hearkened to the Voice of God, and whoso testifieth to the truth of their Revelation, hath testified to the truth of God Himself. Whoso turneth away from them, hath turned away from God, and whoso disbelieveth in them, hath disbelieved in God. Every one of them is the Way of God that connecteth this world with the realms above, and the Standard of His Truth unto every one in the kingdoms of earth and heaven. They are the Manifestations of God amidst men, the evidences of His Truth, and the signs of His glory.