XXII. Povjerenici Božji objavljeni su narodima svijeta kao Tumači nove…

1 Povjerenici Božji objavljeni su narodima svijeta kao Tumači nove Stvari i Objavitelji nove Poruke. Budući da su te Ptice s nebeskoga Prijestolja sve poslane dolje s neba Volje Božje, a sve ustaju da bi proglasile Njegovu neodoljivu Vjeru, stoga ih se smatra jednom osobom i jednom dušom. Jer svi oni piju iz jedne čaše ljubavi Božje, i svi uživaju voća sa istoga Stabla Jednosti. The Bearers of the Trust of God are made manifest unto the peoples of the earth as the Exponents of a new Cause and the Revealers of a new Message. Inasmuch as these Birds of the celestial Throne are all sent down from the heaven of the Will of God, and as they all arise to proclaim His irresistible Faith, they, therefore, are regarded as one soul and the same person. For they all drink from the one Cup of the love of God, and all partake of the fruit of the same Tree of Oneness.
2 Svaki od ovih Objavitelja Božjih ima dvostruk položaj. Jedan je položaj čiste apstrakcije i bivstvenoga jedinstva. S tim u vezi, ako ih sve nazoveš jednim imenom, i pripišeš im iste pridjevke, nisi odlutao od istine. Baš onako kako je ON objavio: “Nikakve razlike Mi ne pravimo između bilo kojega od Njegovih Glasnika.” Jer oni, svi do jednoga, pozivaju ljude na zemlji da priznaju jedinstvo Božje, i navještaju im Kawthar beskrajne milosti i obilja. Svi su oni zaodjeveni odorom proroštva, i počašćeni su ogrtačem slave. Tako je Muhamed, Točka Kur’ana, objavio: “Ja sam svi proroci.” Isto je tako rekao: “Ja sam prvi Adam, Noa, Mojsije, Isus.” Slične je tvrdnje iznio Imám ‘Alí. Izjave poput tih, koje ukazuju na bitno jedinstvo tih Tumača Jednosti, također je zračilo iz Kanala Božjeg besmrtnoga izričaja, i Riznica dragulja Božanskoga znanja, i zabilježene su u Spisima. Ta su Lica prijamnici Zapovjedi Božanske, i Osvit Njegove Objave. Ova je Objava uzvišena iznad velova množine i potreba brojeva. Tako On kaže: “Naša je Stvar samo Jedna.” Budući da je Stvar jedna te ista, njezini Tumači također moraju biti jedni te isti. Na isti su način Imámi muhamedanske vjere, te svjetiljke osvjedočenja, rekli: “Muhamed je naš prvi, Muhamed  je naš posljednji, Muhamed su naši svi.” These Manifestations of God have each a twofold station. One is the station of pure abstraction and essential unity. In this respect, if thou callest them all by one name, and dost ascribe to them the same attributes, thou hast not erred from the truth. Even as He hath revealed: “No distinction do We make between any of His Messengers.” For they, one and all, summon the people of the earth to acknowledge the unity of God, and herald unto them the Kawthar of an infinite grace and bounty. They are all invested with the robe of prophethood, and are honored with the mantle of glory. Thus hath Muḥammad, the Point of the Qur’án, revealed: “I am all the Prophets.” Likewise, He saith: “I am the first Adam, Noah, Moses, and Jesus.” Similar statements have been made by Imám ‘Alí. Sayings such as these, which indicate the essential unity of those Exponents of Oneness, have also emanated from the Channels of God’s immortal utterance, and the Treasuries of the gems of Divine knowledge, and have been recorded in the Scriptures. These Countenances are the recipients of the Divine Command, and the Daysprings of His Revelation. This Revelation is exalted above the veils of plurality and the exigencies of number. Thus He saith: “Our Cause is but One.” Inasmuch as the Cause is one and the same, the Exponents thereof also must needs be one and the same. Likewise, the Imáms of the Muḥammadan Faith, those lamps of certitude, have said: “Muḥammad is our first, Muḥammad is our last, Muḥammad our all.”
3 Jasno ti je i očigledno da su svi Proroci Hramovi Stvari Božje, Koji su se pojavili odjeveni u različitu odjeću. Kad bi ih promotrio razboritim očima, vidio bi da Oni borave u istom svetohraništu, lete istim nebom, sjede na istom prijestolju, izgovaraju isti govor, proglašuju istu Vjeru. Takvo je jedinstvo tih Biti Postojanja, tih Zvijezda beskonačna i nemjerljiva sjaja! Kad bi, dakle, jedan od tih Objavitelja Svetosti proglasio: “Ja sam povratak svih Proroka,” On bi, zaista, govorio istinu. Slično tome, u svakoj sljedećoj Objavi potvrđuje se povratak prijašnje Objave, istina koje je čvrsto uspostavljena… It is clear and evident to thee that all the Prophets are the Temples of the Cause of God, Who have appeared clothed in divers attire. If thou wilt observe with discriminating eyes, thou wilt behold Them all abiding in the same tabernacle, soaring in the same heaven, seated upon the same throne, uttering the same speech, and proclaiming the same Faith. Such is the unity of those Essences of Being, those Luminaries of infinite and immeasurable splendor! Wherefore, should one of these Manifestations of Holiness proclaim saying: “I am the return of all the Prophets,” He, verily, speaketh the truth. In like manner, in every subsequent Revelation, the return of the former Revelation is a fact, the truth of which is firmly established.…
4 Drugi je položaj položaj razlikovanja, i on pripada svijetu stvaranja, i njegovim ograničenjima. S tim u vezi, svaki Objavitelj Božji ima posebnu individualnost, određeno propisanu misiju, predodređenu objavu, i posebno označena ograničenja. Svaki je znan pod drugim imenom, okarakteriziran posebnim pridjevkom, ispunjava određenu misiju, i povjerena mu je posebna Objava. Baš kao što On kaže: “Neke Smo apostole uzdigli iznad drugih. Nekima je Bog govorio, a neke je podigao i uzvisio. A Isusu, sinu Marije, dali Smo jasne znakove, i osnažili Smo Ga Duhom Svetim.” The other station is the station of distinction, and pertaineth to the world of creation, and to the limitations thereof. In this respect, each Manifestation of God hath a distinct individuality, a definitely prescribed mission, a predestined revelation, and specially designated limitations. Each one of them is known by a different name, is characterized by a special attribute, fulfills a definite mission, and is entrusted with a particular Revelation. Even as He saith: “Some of the Apostles We have caused to excel the others. To some God hath spoken, some He hath raised and exalted. And to Jesus, Son of Mary, We gave manifest signs, and We strengthened Him with the Holy Spirit.”
5 Zbog te razlike u njihovu položaju i misiji čini se da se razlikuju i razilaze riječi i izričaji koji teku iz tih Vrela Božanskoga znanja. Inače, u očima onih koji su inicirani u otajstva Božanske mudrosti svi su njihovi izričaji, zapravo, samo izraz jedne Istine. Budući da mnogi ljudi nisu uspjeli prepoznati one položaje o kojima Smo govorili, oni se, stoga, osjećaju zbunjenima i prestrašenima pred različitim izričajima Objavitelja, a koji su u biti jedno te isto. It is because of this difference in their station and mission that the words and utterances flowing from these Wellsprings of Divine knowledge appear to diverge and differ. Otherwise, in the eyes of them that are initiated into the mysteries of Divine wisdom, all their utterances are, in reality, but the expressions of one Truth. As most of the people have failed to appreciate those stations to which We have referred, they, therefore, feel perplexed and dismayed at the varying utterances pronounced by Manifestations that are essentially one and the same.
6 Uvijek je bilo jasno da sve te razlike izričaja valja pripisati razlikama u položaju. Tako, gledani sa stajališta njihove jednosti i krajnje odvojenosti, pridjevci kao Bog, Božanstvo, Vrhovno Jedno, Najunutarnjija Bit, bili su i jesu primjenjivi na te Biti Postojanja, jer oni svi borave na prijestolju Božanske Objave, i postavljeni su na sjedište Božanske Skrovnosti. Kroz njihovo pojavljivanje nastupa Božja Objava, a kroz njihovo lice objavljuje se Ljepota Božja. Tako se zbilo da su ti Objavitelji Božanskoga Postojanja izgovarali riječi Boga Samoga. It hath ever been evident that all these divergencies of utterance are attributable to differences of station. Thus, viewed from the standpoint of their oneness and sublime detachment, the attributes of Godhead, Divinity, Supreme Singleness, and Inmost Essence, have been, and are applicable to those Essences of Being, inasmuch as they all abide on the throne of Divine Revelation, and are established upon the seat of Divine Concealment. Through their appearance the Revelation of God is made manifest, and by their countenance the Beauty of God is revealed. Thus it is that the accents of God Himself have been heard uttered by these Manifestations of the Divine Being.
7 Promatrani u svjetlu svojega drugog položaja – položaja razlike, posebnosti, vremenskoga ograničenja, osobina i načela – oni iskazuju apsolutno služenje, krajnje siromaštvo, i potpunu samozatajnost. Baš kao što On kaže: “Ja sam sluga Božji. Ja sam samo čovjek kao vi.”… Viewed in the light of their second station—the station of distinction, differentiation, temporal limitations, characteristics and standards—they manifest absolute servitude, utter destitution, and complete self-effacement. Even as He saith: “I am the servant of God. I am but a man like you.”…
8 Kad bi bilo koji od sveobuhvatnih Objavitelja Božjih izjavio: “Ja sam Bog”, On bi, zaista, govorio istinu, bez ikakve sumnje. Jer, opet i opet je bilo pokazano da se Objava Boga, Njegovih imena i Njegovih pridjevaka iskazuje svijetu kroz njihovu Objavu, njihove pridjevke i imena. On je objavio: “Te su strijele bile Božje, a ne Tvoje.” On također kaže: “Uistinu, oni koji su prisegli na vjernost Meni, zaista su prisegli na vjernost Bogu.” A kad bi bilo koji od njih izrekao “Ja sam Glasnik Božji”, također bi govorio istinu, nedvojbenu istinu. Baš kao što On kaže: “Muhamed nije otac niti jednog čovjeka među vama, nego je Glasnik Božji.” Viđeni u ovom svjetlu, svi oni samo su Glasnici onog savršenoga Kralja, one nepromjenljive Biti. A kad bi oni proglasili “Ja sam Pečat Proroka” uistinu bi govorili istinu, bez i najmanjeg tračka sumnje. Jer svi su oni samo jedna osoba, jedna duša, jedan duh, jedno biće, jedna objava. Svi su oni objava “Početka” i “Kraja”, “Prvoga” i “Posljednjega”, “Viđenoga” i “Neviđenoga” – a to sve pripada Onomu Koji je Najunutarnjiji Duh Duhova i Vječna Bît svih Bîti. A kad bi oni rekli “Mi smo Sluge Božji”, to je također jasna i besprijeporna činjenica. Jer oni su bili objavljeni u stanju najdubljega služenja, služenja kakvo nijedan čovjek ne može nikako dostići. Tako, u trenucima kada su Biti Postojanja bile duboko uronjene u oceane drevne i vječne svetosti, ili kad su se uzdizale do najuzvišenijih vrhunaca Božanskih otajstava, tvrdile su da su njihove riječi Glas Božanstva, Zov Boga Samoga. Were any of the all-embracing Manifestations of God to declare: “I am God,” He, verily, speaketh the truth, and no doubt attacheth thereto. For it hath been repeatedly demonstrated that through their Revelation, their attributes and names, the Revelation of God, His names and His attributes, are made manifest in the world. Thus, He hath revealed: “Those shafts were God’s, not Thine.” And also He saith: “In truth, they who plighted fealty unto Thee, really plighted that fealty unto God.” And were any of them to voice the utterance, “I am the Messenger of God,” He, also, speaketh the truth, the indubitable truth. Even as He saith: “Muḥammad is not the father of any man among you, but He is the Messenger of God.” Viewed in this light, they are all but Messengers of that ideal King, that unchangeable Essence. And were they all to proclaim, “I am the Seal of the Prophets,” they, verily, utter but the truth, beyond the faintest shadow of doubt. For they are all but one person, one soul, one spirit, one being, one revelation. They are all the manifestation of the “Beginning” and the “End,” the “First” and the “Last,” the “Seen” and the “Hidden”—all of which pertain to Him Who is the Innermost Spirit of Spirits and Eternal Essence of Essences. And were they to say, “We are the Servants of God,” this also is a manifest and indisputable fact. For they have been made manifest in the uttermost state of servitude, a servitude the like of which no man can possibly attain. Thus in moments in which these Essences of Being were deep immersed beneath the oceans of ancient and everlasting holiness, or when they soared to the loftiest summits of Divine mysteries, they claimed their utterances to be the Voice of Divinity, the Call of God Himself.
9 Kad bi se otvorilo oko razbora, ono bi spoznalo da su se oni baš u tom stanju smatrali krajnje ništavnima i nepostojećima pred licem Onoga Koji je Sveprodorni, Neuništivi. Čini se da su sebe smatrali krajnjim ništavilom, a spominjanje sebe u tom Dvoru činom huljenja. Jer i najmanji šapat o sebi na tom Dvoru dokaz je samopriznavanja i neovisnoga postojanja. U očima onih koji su dosegli taj Dvor takav nagovještaj sam je po sebi težak prekršaj. A koliko silno teži bi on bio, kad bi se išta drugo spominjalo u toj Prisutnosti, kad bi se čovjekovo srce, njegov jezik, njegov um ili njegova duša bavila ičim osim Ljubljenoga, kad bi njegove oči gledale nešto drugo osim Njegove ljepote, kad bi njegovo uho bilo naklonjeno ijednoj pjesmi osim Njegova Glasa, a njegove stope gazile ijednim drugim putom osim Njegova puta… Were the eye of discernment to be opened, it would recognize that in this very state, they have considered themselves utterly effaced and nonexistent in the face of Him Who is the All-Pervading, the Incorruptible. Methinks, they have regarded themselves as utter nothingness, and deemed their mention in that Court an act of blasphemy. For the slightest whispering of self within such a Court is an evidence of self-assertion and independent existence. In the eyes of them that have attained unto that Court, such a suggestion is itself a grievous transgression. How much more grievous would it be, were aught else to be mentioned in that Presence, were man’s heart, his tongue, his mind, or his soul, to be busied with anyone but the Well-Beloved, were his eyes to behold any countenance other than His beauty, were his ear to be inclined to any melody but His Voice, and were his feet to tread any way but His way.…
10 Zahvaljujući ovom položaju oni su za sebe uzeli pravo na ulogu Glasa Božanstva i slično, dok su, zahvaljujući položaju Glasništva, proglasili sebe Glasnicima Božjim. U svakoj su prigodi izricali riječi koje su bile u skladu s potrebama okolnosti, i pripisivali su Sebi sve te izjave, izjave u rasponu od kraljevstva Božanske Objave do kraljevstva stvaranja, i od područja Božanstva do područja zemaljskoga postojanja. Tako, što god oni rekli, bilo da pripada kraljevstvu Božanstva, Gospodstva, Proroštva, Glasništva, Skrbništva, Apostolstva ili Službe, sve je istina, bez ikakve sumnje. Stoga ove izjave koje Smo citirali u prilog Našega obrazloženja valja pomno razmotriti, kako bi različiti izričaji Objavitelja Neviđenoga i Osvita Svetosti prestali uzburkavati dušu i zbunjivati um. By virtue of this station they have claimed for themselves the Voice of Divinity and the like, whilst by virtue of their station of Messengership, they have declared themselves the Messengers of God. In every instance they have voiced an utterance that would conform to the requirements of the occasion, and have ascribed all these declarations to Themselves, declarations ranging from the realm of Divine Revelation to the realm of creation, and from the domain of Divinity even unto the domain of earthly existence. Thus it is that whatsoever be their utterance, whether it pertain to the realm of Divinity, Lordship, Prophethood, Messengership, Guardianship, Apostleship, or Servitude, all is true, beyond the shadow of a doubt. Therefore these sayings which We have quoted in support of Our argument must be attentively considered, that the divergent utterances of the Manifestations of the Unseen and Daysprings of Holiness may cease to agitate the soul and perplex the mind.