XXIII. Razmisli o prijašnjim naraštajima. Posvjedoči kako su ljudi…

1 Razmisli o prijašnjim naraštajima. Posvjedoči kako su ljudi Njegova Dana, svaki put kad je Danica Božanske dobrote izlila svjetlo Njegova Otkrivenja na svijet, ustali protiv Njega, i odbacili Njegovu istinu. Oni koji su smatrani vođama ljudi bez razlike su nastojali spriječiti svoje sljedbenike da se okrenu k Njemu Koji je Ocean beskonačnog izobilja Božjega. Consider the former generations. Witness how every time the Daystar of Divine bounty hath shed the light of His Revelation upon the world, the people of His Day have arisen against Him, and repudiated His truth. They who were regarded as the leaders of men have invariably striven to hinder their followers from turning unto Him Who is the Ocean of God’s limitless bounty.
2 Pogledaj kako su ljudi, zbog presude koju su izrekli duhovnici Njegova doba, bacili u vatru Abrahama, Prijatelja Božjeg; kako je Mojsije, Onaj koji je razgovarao sa Svemogućim, proglašen lašcem i klevetnikom. Promisli kako su prema Isusu, Duhu Božjem, usprkos Njegovoj krajnjoj blagosti i milosrđu, postupali Njegovi neprijatelji. Tako je žestoko bilo protivljenje s kojim se On, Bit Bića i Gospod vidljivog i nevidljivog, morao suočiti, da nije imao gdje položiti Svoju glavu. Stalno je išao iz mjesta u mjesto, lišen trajnog boravišta. Razmisli o onom što je snašlo Muhameda, Pečata Proroka, neka Mu kao žrtva bude prinesen život svega drugog. Kako su teške nevolje kojima su vođe židova i idolopoklonika izvrgle Njega, Koji je vrhovni Gospod svih, kao posljedica Njegove objave jedinstva Božjeg i istinitosti Njegove Poruke! Tako Mi pravičnosti Moje Stvari! Moje Pero jauče, a sva stvorenja gorko plaču nad onim što je On propatio od ruku onih koji su razvrgli Pogodbu s Bogom, pogazili Njegov Zavjet, odbacili Njegove dokaze i poricali Njegovo znamenje. Tako ti Mi kazujemo priču o onom što se dogodilo u prošlosti, da bi mogao razumjeti. Behold how the people, as a result of the verdict pronounced by the divines of His age, have cast Abraham, the Friend of God, into fire; how Moses, He Who held converse with the Almighty, was denounced as liar and slanderer. Reflect how Jesus, the Spirit of God, was, notwithstanding His extreme meekness and perfect tender-heartedness, treated by His enemies. So fierce was the opposition which He, the Essence of Being and Lord of the visible and invisible, had to face, that He had nowhere to lay His head. He wandered continually from place to place, deprived of a permanent abode. Ponder that which befell Muḥammad, the Seal of the Prophets, may the life of all else be a sacrifice unto Him. How severe the afflictions which the leaders of the Jewish people and of the idol-worshipers caused to rain upon Him, Who is the sovereign Lord of all, in consequence of His proclamation of the unity of God and of the truth of His Message! By the righteousness of My Cause! My Pen groaneth, and all created things weep with a great weeping, as a result of the woes He suffered at the hands of them that have broken the Covenant of God, violated His Testament, rejected His proofs, and disputed His signs. Thus recount We unto thee the tale of that which happened in days past, haply thou mayest comprehend.
3 Ti znaš kako su teško trpjeli Proroci Božji, Njegovi Glasnici i Izabranici. Promisli malo o povodu i razlogu takva progona. Ni u kojem dobu, ni u kojoj Dispenzaciji nisu Proroci Božji izbjegli huljenje svojih neprijatelja, okrutnost svojih tlačitelja, klevete učenih svoga doba koji su se zaodjenuli u čestitost i pobožnost. Danju i noću podnosili su takve muke kakve nitko ne može nikad izmjeriti, osim znanja jednoga pravoga Boga, slavljen bio On. Thou hast known how grievously the Prophets of God, His Messengers and Chosen Ones, have been afflicted. Meditate awhile on the motive and reason which have been responsible for such a persecution. At no time, in no Dispensation, have the Prophets of God escaped the blasphemy of their enemies, the cruelty of their oppressors, the denunciation of the learned of their age, who appeared in the guise of uprightness and piety. Day and night they passed through such agonies as none can ever measure, except the knowledge of the one true God, exalted be His glory.
4 Razmisli o Ovome Kojemu naniješe nepravdu. Iako vrlo jasni dokazi svjedoče o istinitosti Njegove Stvari; iako su ispunjena proročanstva koja je On nedvosmislenim jezikom izrekao; iako je On izlio na ljude kišu Svog mnogostrukog i Bogom nadahnutog znanja, unatoč tome što nije bio ubrojen među učene, niti školovan niti vičan raspravama uobičajenim među duhovnicima; pa ipak, pogledaj kako je ovo pokoljenje odbacilo Njegov autoritet, i pobunilo se protiv Njega! On je, tijekom većeg dijela Svojeg života bio teško mučen u šakama Svojih neprijatelja. Njegove su patnje dosegle vrhunac u ovom mučnom Zatvoru, u koji su Ga Njegovi tlačitelji tako nepravedno bacili. Dao Bog da ti prodornim vidom i čistim srcem zapaziš što se dogodilo i sad se događa, te da, promislivši o tome u svojem srcu, prepoznaš ono što većina nije uspjela zapaziti na ovaj Dan. Neka bude drago Bogu da ti omogući udahnuti miomiris Njegovoga Dana, uživati u bezgraničnim izljevima Njegove milosti, da se napiješ do mile volje, zahvaljujući Njegovoj milostivoj naklonosti, iz najvećeg Oceana koji u ime Pradavnoga Kralja struji na ovaj Dan, te da ostaneš poput planine čvrst i nepomičan u Njegovoj Stvari. Consider this wronged One. Though the clearest proofs attest the truth of His Cause; though the prophecies He, in an unmistakable language, hath made have been fulfilled; though, in spite of His not being accounted among the learned, His being unschooled and inexperienced in the disputations current among the divines, He hath rained upon men the showers of His manifold and Divinely inspired knowledge; yet, behold how this generation hath rejected His authority, and rebelled against Him! He hath, during the greater part of His life, been sore-tried in the clutches of His enemies. His sufferings have now reached their culmination in this afflictive Prison, into which His oppressors have so unjustly thrown Him. God grant that, with a penetrating vision and radiant heart, thou mayest observe the things that have come to pass and are now happening, and, pondering them in thine heart, mayest recognize that which most men have, in this Day, failed to perceive. Please God, He may enable thee to inhale the sweet fragrance of His Day, to partake of the limitless effusions of His grace, to quaff thy fill, through His gracious favor, from the most great Ocean that surgeth in this Day in the name of the Ancient King, and to remain firm and immovable as the mountain in His Cause.
5 Reci: Slava Tebi Koji si naveo Svete da priznaju svoju bespomoćnost pred mnogostrukim otkrivenjima Tvoje moći, a svakog Proroka da izjavi Svoju ništavnost pred blještavilom Tvoje vječne slave. Usrdno Te molim, imenom Tvojim koje je otključalo vrata Nebesa, a Družbu u visini ispunilo ushitom, da mi omogućiš da Ti služim, na ovaj Dan, i da me osnažiš da izvršavam ono što si Ti propisao u Tvojoj Knjizi. Ti znaš, o, Gospode moj, što je u meni; ali ja ne znam što je u Tebi. Ti si Sveznajući, Znalac. Say: Glory be to Thee Who hast caused all the holy Ones to confess their helplessness before the manifold revelations of Thy might, and every Prophet to acknowledge His nothingness at the effulgence of Thine abiding glory. I beseech Thee, by Thy name that hath unlocked the gates of Heaven and filled with ecstasy the Concourse on high, to enable me to serve Thee, in this Day, and to strengthen me to observe that which Thou didst prescribe in Thy Book. Thou knowest, O my Lord, what is in me; but I know not what is in Thee. Thou art the All-Knowing, the All-Informed.