XXVIII. Sretan je čovjek koji će ustati služiti Mojoj Stvari, i veličati…

1 Sretan je čovjek koji će ustati služiti Mojoj Stvari, i veličati Moje prelijepo Ime. Uhvati se Moje Knjige snagom Moje moći, drži se ustrajno svake zapovijedi koju je tvoj Gospod, Zapovijedni, Premudri u njoj propisao. Pogledaj, o, Muhamede, kako su riječi i djela sljedbenika Shí’ih Islama otupili radost i žar njegovih ranih dana, i potamnili neokaljani sjaj njegove svjetlosti. U svojim prvim danima, dok su se još čvrsto držali preporuka povezanih s imenom svojega Proroka, Gospodara čovječanstva, njihova je povijest bila obilježena neprekinutim lancem pobjeda i uspjeha. A kako su postupno skretali s puta svojeg Savršenoga Vođe i Učitelja, kako su se okretali od Svjetla Božjega i zlorabili načelo Njegova Božanskog jedinstva, kako su sve više usredotočavali pozornost na one koji su samo objavitelji moći Njegove Riječi, tako se njihova moć pretvarala u slabost, njihova slava u sramotu, njihova hrabrost u strah. Ti svjedočiš onomu što ih je snašlo. Pogledaj kako su pridružili suparnika Onomu Koji je Žarište Božanskoga jedinstva. Pogledaj kako su ih njihova zlodjela spriječila da prepoznaju, na Dan Uskrsnuća, Riječ Istine, uzvišena bila Njegova slava. Nadamo se da će se ti ljudi odsada zakloniti od ispraznih nada i jalove uobrazilje, i doseći pravo razumijevanje značenja Božanskoga jedinstva. Happy is the man who will arise to serve My Cause, and glorify My beauteous Name. Take hold of My Book with the power of My might, and cleave tenaciously to whatsoever commandment thy Lord, the Ordainer, the All-Wise, hath prescribed therein. Behold, O Muḥammad, how the sayings and doings of the followers of Shí‘ih Islám have dulled the joy and fervor of its early days, and tarnished the pristine brilliancy of its light. In its primitive days, whilst they still adhered to the precepts associated with the name of their Prophet, the Lord of mankind, their career was marked by an unbroken chain of victories and triumphs. As they gradually strayed from the path of their Ideal Leader and Master, as they turned away from the Light of God and corrupted the principle of His Divine unity, and as they increasingly centered their attention upon them who were only the revealers of the potency of His Word, their power was turned into weakness, their glory into shame, their courage into fear. Thou dost witness to what a pass they have come. Behold, how they have joined partners with Him Who is the Focal-Point of Divine unity. Behold how their evil doings have hindered them from recognizing, in the Day of Resurrection, the Word of Truth, exalted be His glory. We cherish the hope that this people will henceforth shield themselves from vain hopes and idle fancies, and will attain to a true understanding of the meaning of Divine unity.
2 Osoba Objavitelja uvijek je bila predstavnikom i glasom Božjim. On je, uistinu, Osvit Božjih najizvrsnijih Naslova, i Ishodište Njegovih uzvišenih pridjevaka. Ukoliko itko bude postavljen uz Njega kao da Mu je ravan, ako bude smatran istovjetan s Njegovom Osobom, kako se, onda, može ustvrditi da je Božansko Biće Jedno i Neusporedivo, a Njegova bit nedjeljiva i neprispodobiva? Razmisli o onom što Smo ti objavili kroz moć istine, i budi od onih koji mu razumiju značenje. The Person of the Manifestation hath ever been the representative and mouthpiece of God. He, in truth, is the Dayspring of God’s most excellent Titles, and the Dawning-Place of His exalted Attributes. If any be set up by His side as peers, if they be regarded as identical with His Person, how can it, then, be maintained that the Divine Being is One and Incomparable, that His Essence is indivisible and peerless? Meditate on that which We have, through the power of truth, revealed unto thee, and be thou of them that comprehend its meaning.