XXX. Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega, Milostivoga…

1 Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega, Milostivoga, Ljubljenoga. Sva milost i obilje pripadaju Njemu. Komu god On hoće On daje što god On hoće. On je, uistinu, Svemogući, Svemoćni, Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni. Mi, uistinu, vjerujemo u Onoga Koji je u osobi Bábovoj bio poslan dolje Voljom jedinoga pravoga Boga, Kralja nad Kraljevima, Sveslavljenoga. Mi, nadalje, prisižemo vjernost Onomu Koji je, u vremenu Mustaghátha, određen da se objavi, kao i onima Koji će doći nakon njega sve do kraja koji nema kraja. Prepoznajemo u pojavi svakoga od njih, bilo izvana ili iznutra, objavu nikoga drugoga doli Boga Samoga, ako ste od onih koji razumiju. Svaki od njih zrcalo je Božje, koje ne odražava ništa osim Njegovo Biće, Njegovu Ljepotu, Njegovu Moć i Slavu, ako hoćete razumjeti. Sve drugo osim njih valja smatrati zrcalima koja mogu odražavati slavu tih Objavitelja Koji su sami Prvotna Zrcala Božanskoga Bića, ako niste lišeni razumijevanja. Nitko im nikada nije umakao, i nije ih moguće spriječiti u izvršavanju njihove nakane. Ta će Zrcala vječno slijediti jedno drugo, i odražavat će svjetlo Drevnoga. Oni koji odražavaju njihovu svjetlost, na isti će način postojati zauvijek , jer Milost Božja nikada ne može prestati teći. Ovo je istina koju nitko ne može osporiti. God witnesseth that there is no God but Him, the Gracious, the Best-Beloved. All grace and bounty are His. To whomsoever He will He giveth whatsoever is His wish. He, verily, is the All-Powerful, the Almighty, the Help in Peril, the Self-Subsisting. We, verily, believe in Him Who, in the person of the Báb, hath been sent down by the Will of the one true God, the King of Kings, the All-Praised. We, moreover, swear fealty to the One Who, in the time of Mustagháth, is destined to be made manifest, as well as to those Who shall come after Him till the end that hath no end. We recognize in the manifestation of each one of them, whether outwardly or inwardly, the manifestation of none but God Himself, if ye be of those that comprehend. Every one of them is a mirror of God, reflecting naught else but His Self, His Beauty, His Might and Glory, if ye will understand. All else besides them are to be regarded as mirrors capable of reflecting the glory of these Manifestations Who are themselves the Primary Mirrors of the Divine Being, if ye be not devoid of understanding. No one hath ever escaped them, neither are they to be hindered from achieving their purpose. These Mirrors will everlastingly succeed each other, and will continue to reflect the light of the Ancient of Days. They that reflect their glory will, in like manner, continue to exist forevermore, for the Grace of God can never cease from flowing. This is a truth that none can disprove.