XXXI. Promatraj svojim unutarnjim okom lanac susljednih Objava…

1 Promatraj svojim unutarnjim okom lanac susljednih Objava koje su povezale Objavitelja Adama s Bábom. Svjedočim pred Bogom da je svaki od tih Objavitelja bio poslan dolje djelovanjem Božanske Volje i Namjere, da je svaki od njih bio nosilac posebne Poruke, da je svakom od njih bila povjerena božanski objavljena Knjiga, i da im je bilo naloženo da objave otajstva moćne Ploče. Količina Objave s kojom je svaki bio poistovjećen bila je jasno predodređena. To je, uistinu, zalog Naše milosti njima, ako ste od onih koji razumiju ovu istinu… A kad je ovaj proces progresivne Objave došao do vrhunca na stupnju na kojem je Njegovo neprispodobivo, Njegovo najsvetije, i Najuzvišenije Lice trebalo biti razotkriveno pred očima ljudi, On je izabrao skriti Svoje Biće iza tisuću koprena, da ne bi prostačke i smrtne oči otkrile Njegovu slavu. To je učinio kada su znaci i zalozi božanski imenovane Objave pljuštali na Njega – znaci i zalozi koje nitko ne može izbrojiti osim Gospoda Boga vašega, Gospoda svih svjetova. A kad je vrijeme određeno za skrivanje bilo ispunjeno, poslali Smo, premda još uvijen u bezbroj velova, beskonačno mali blijesak blistave Slave koja obavija Lice Mladića, i – gle!, cijelu družbu stanovnika Kraljevstava višnjih obuzela je silovita pometnja, a miljenici Božji pali su u poklonstvu pred Njim. On je, uistinu, iskazao takvu slavu kakvoj nitko u čitavom stvaranju nije bio svjedokom, jer On je ustao da bi osobno proglasio Svoju Stvar svima koji su na nebesima i svima koji su na zemlji. Contemplate with thine inward eye the chain of successive Revelations that hath linked the Manifestation of Adam with that of the Báb. I testify before God that each one of these Manifestations hath been sent down through the operation of the Divine Will and Purpose, that each hath been the bearer of a specific Message, that each hath been entrusted with a divinely revealed Book and been commissioned to unravel the mysteries of a mighty Tablet. The measure of the Revelation with which every one of them hath been identified had been definitely foreordained. This, verily, is a token of Our favor unto them, if ye be of those that comprehend this truth.… And when this process of progressive Revelation culminated in the stage at which His peerless, His most sacred, and exalted Countenance was to be unveiled to men’s eyes, He chose to hide His own Self behind a thousand veils, lest profane and mortal eyes discover His glory. This He did at a time when the signs and tokens of a divinely appointed Revelation were being showered upon Him—signs and tokens which none can reckon except the Lord, your God, the Lord of all worlds. And when the set time of concealment was fulfilled, We sent forth, whilst still wrapt within a myriad veils, an infinitesimal glimmer of the effulgent Glory enveloping the Face of the Youth, and lo, the entire company of the dwellers of the Realms above were seized with violent commotion and the favored of God fell down in adoration before Him. He hath, verily, manifested a glory such as none in the whole creation hath witnessed, inasmuch as He hath arisen to proclaim in person His Cause unto all who are in the heavens and all who are on the earth.