XXXV. Razmisli malo. Što je to što je navelo, u svakoj Dispenzaciji…

1 Razmisli malo. Što je to što je navelo, u svakoj Dispenzaciji, narode svijeta da izbjegavaju Objavitelja Svemilostivoga? Što li ih je natjeralo da se okrenu od Njega i posumnjaju u Njegov autoritet? Kad bi ljudi promišljali o ovim riječima koje su potekle iz Pera Božanskoga Naložitelja, oni bi, svi do jednoga, pohitali prigrliti istinu ove Bogomdane i vječne Objave, i svjedočili bi onomu što je On Sam svečano ustvrdio. To je veo dokonih maštarija koji se ispriječio, u danima Objavitelja Jedinstva Božjega i Osvita Njegove vječne slave, i nastavit će isprječivati se između njih i ostatka čovječanstva. Jer, u tim danima Onaj Koji je Vječna Istina objavljuje Se u skladu s onim što je On Sam nakanio, a ne u skladu sa željama i očekivanjima ljudi. Baš kako je On objavio: ” Tako često, dakle, kad Apostol dođe k vama s onim što vaše duše ne žele, vi se nadimate od ponosa, i s nekima postupate kao s varalicama, a druge ubijate.” Ponder awhile. What is it that prompted, in every Dispensation, the peoples of the earth to shun the Manifestation of the All-Merciful? What could have impelled them to turn away from Him and to challenge His authority? Were men to meditate on these words which have flowed from the Pen of the Divine Ordainer, they would, one and all, hasten to embrace the truth of this God-given, and ever-enduring Revelation, and would testify to that which He Himself hath solemnly affirmed. It is the veil of idle imaginations which, in the days of the Manifestations of the Unity of God and the Daysprings of His everlasting glory, hath intervened, and will continue to intervene, between them and the rest of mankind. For in those days, He Who is the Eternal Truth manifesteth Himself in conformity with that which He Himself hath purposed, and not according to the desires and expectations of men. Even as He hath revealed: “So oft, then, as an Apostle cometh to you with that which your souls desire not, do ye swell with pride, and treat some as impostors, and slay others.”
2 Da su se ti Apostoli, u prošlim razdobljima i ciklusima, bili pojavili u skladu s ispraznim maštarijama koje su ljudska srca oblikovala, ne može biti nikakve sumnje da bi itko bio odbacio istinu tih posvećenih Bića. Premda su se takvi ljudi noću i danju spominjali jedinoga pravoga Boga, i predano su sprovodili svoje pobožnosti, ipak na kraju nisu uspjeli prepoznati, niti uživati u milosti Osvita znakova Božjih i Objavitelja Njegovih neopozivih dokaza. Tomu svjedoče Spisi. Ti si, bez sumnje, čuo o tome. There can be no doubt whatever that had these Apostles appeared, in bygone ages and cycles, in accordance with the vain imaginations which the hearts of men had devised, no one would have repudiated the truth of these sanctified Beings. Though such men have been, night and day, remembering the one true God, and have been devoutly engaged in the exercise of their devotions, yet they failed in the end to recognize, and partake of the grace of, the Daysprings of the signs of God and the Manifestations of His irrefutable evidences. To this the Scriptures bear witness. Thou hast, no doubt, heard about it.
3 Razmisli o Dispenzaciji Isusa Krista. Pogledaj kako su svi učeni ljudi toga naraštaja, premda su s žudnjom očekivali dolazak Obećanoga, ipak zanijekali Njega. I Ana, najučeniji među duhovnicima u Njegovom danu, i Kajfa, veliki svećenik, vrijeđali su Ga i izrekli Mu smrtnu presudu. Consider the Dispensation of Jesus Christ. Behold, how all the learned men of that generation, though eagerly anticipating the coming of the Promised One, have nevertheless denied Him. Both Annas, the most learned among the divines of His day, and Caiaphas, the high priest, denounced Him and pronounced the sentence of His death.
4 Na sličan način, kad se Muhamed, Prorok Božji – neka Mu budu žrtvovani svi ljudi – pojavio, ustali su učeni ljudi iz Meke i Medine, u ranim danima Njegove Objave, pritom Njega i Njegovu Poruku odbacili, a oni koji su bili lišeni svake učenosti prepoznali su i prigrlili Njegovu Vjeru. Promisli kako je Balál, Etiopljanin, premda nepismen, uzašao u nebo vjere i osvjedočenja, dok je ‘Abdu’lláh Ubayy, vođa među učenima, opako nastojao protiviti se Njemu. Pogledaj kako je običan pastir bio toliko ponesen ushićenjem zbog riječi Božjih da je stekao pristup u stan Ljubljenoga, i bio sjedinjen s Onim Koji je Gospod Čovječanstva, dok su oni koji su se ponosili svojim znanjem skrenuli s Njegova puta i ostali lišeni Njegove milosti. Zbog toga je On napisao: “Onaj među vama koji je uzvišen ponizit će se, a onaj koji je ponižen bit će uzvišen.” Naznake ove teme mogu se naći u većini nebeskih Knjiga, kao i u izrekama proroka i Glasnika Božjih. In like manner, when Muḥammad, the Prophet of God—may all men be a sacrifice unto Him—appeared, the learned men of Mecca and Medina arose, in the early days of His Revelation, against Him and rejected His Message, while they who were destitute of all learning recognized and embraced His Faith. Ponder awhile. Consider how Balál, the Ethiopian, unlettered though he was, ascended into the heaven of faith and certitude, whilst ‘Abdu’lláh Ubayy, a leader among the learned, maliciously strove to oppose Him. Behold, how a mere shepherd was so carried away by the ecstasy of the words of God that he was able to gain admittance into the habitation of his Best-Beloved, and was united to Him Who is the Lord of Mankind, whilst they who prided themselves on their knowledge and wisdom strayed far from His path and remained deprived of His grace. For this reason He hath written: “He that is exalted among you shall be abased, and he that is abased shall be exalted.” References to this theme are to be found in most of the heavenly Books, as well as in the sayings of the Prophets and Messengers of God.
5 Istinu kazujem, tolika je veličina ove Stvari da otac bježi od svojega sina, a sin bježi od svojega oca. Prisjeti se priče o Noi i Kanaanu. Dao Bog da se, u ovim danima nebeskog ushita, ne lišite slasti Boga Sveslavljenoga, i da uzmognete, ovoga duhovnog Proljeća, uživati u izljevima Njegove milosti. Ustanite u ime Onoga Koji je Predmet svekolikoga znanja, i, potpuno odijeljeni od učenja ljudi, podignite glas i proglasite Stvar Njegovu. Prisežem Božanske Objave! Istog trena kad ustanete, bit ćete svjedocima kako će iz vaših srca poteći bujica Božanskoga znanja, i gledat ćete čudesa Njegove nebeske mudrosti kako se pojavljuju u svoj svojoj slavi pred vama. Kad biste kušali slast riječi Svemilostivoga, bez oklijevanja biste zanemarili svoje ja, i položili svoje živote za Ljubljenoga. Verily I say, such is the greatness of this Cause that the father flieth from his son, and the son flieth from his father. Call ye to mind the story of Noah and Canaan. God grant that, in these days of heavenly delight, ye may not deprive yourselves of the sweet savors of the All-Glorious God, and may partake, in this spiritual Springtime, of the outpourings of His grace. Arise in the name of Him Who is the Object of all knowledge, and, with absolute detachment from the learning of men, lift up your voices and proclaim His Cause. I swear by the Daystar of Divine Revelation! The very moment ye arise, ye will witness how a flood of Divine knowledge will gush out of your hearts, and will behold the wonders of His heavenly wisdom manifested in all their glory before you. Were ye to taste of the sweetness of the sayings of the All-Merciful, ye would unhesitatingly forsake your selves, and would lay down your lives for the Well-Beloved.
6 Tko može ikada povjerovati da je ovaj Sluga Božji bilo kada u Svom srcu njegovao želju za ikakvom zemaljskom čašću ili koristi? Stvar povezana s Njegovim Imenom daleko je iznad prolaznih stvari ovoga svijeta. Pogledajte Ga, prognanika, žrtvu tiranije, u Njegovom Najvećem Zatvoru. Njegovi su Ga neprijatelji napali sa svih strana, i činit će to do kraja Njegova života. Što god vam On, dakle, kaže, u potpunosti jest Boga radi, da bi možda narodi svijeta mogli očistiti svoja srca od prljavštine zlih želja, razderati svoj veo, i doseći spoznaju o jedinom pravom Bogu – najuzvišenije stanje kojem čovjek može težiti. Njihovo vjerovanje ili nevjerovanje u Stvar Moju ne može Mi niti koristiti niti štetiti. Mi ih pozivamo u potpunosti Boga radi. On, uistinu, može raspolagati svim stvorenjima. Who can ever believe that this Servant of God hath at any time cherished in His heart a desire for any earthly honor or benefit? The Cause associated with His Name is far above the transitory things of this world. Behold Him, an exile, a victim of tyranny, in this Most Great Prison. His enemies have assailed Him on every side, and will continue to do so till the end of His life. Whatever, therefore, He saith unto you is wholly for the sake of God, that haply the peoples of the earth may cleanse their hearts from the stain of evil desire, may rend its veil asunder, and attain unto the knowledge of the one true God—the most exalted station to which any man can aspire. Their belief or disbelief in My Cause can neither profit nor harm Me. We summon them wholly for the sake of God. He, verily, can afford to dispense with all creatures.