XLIII. O, Afnáne, o, ti koji si izrastao iz Mojega Drevnog…

1 O, Afnáne, o, ti koji si izrastao iz Mojega Drevnog Stabla! Moja slava i Moja ljubazna dobrota bile s tobom. Koliko široko je svetohranište Stvari Božje! Natkrililo je sve ljude i narode na zemlji, i uskoro će okupiti cijelo čovječanstvo pod svojim zaklonom. Tvoj dan službe sad je došao. Nebrojene Ploče svjedoče o darovima koji su ti dodijeljeni. Ustani radi uspjeha Stvari Moje, i uz pomoć tvojega izričaja osvoji srca ljudi. Ti moraš iskazivati ono što osigurava mir i blagostanje bijednih i pogaženih. Opaši bokove svojega truda, da bi možda oslobodio zarobljene iz njihovih okova, i omogućio im da dosegnu pravu slobodu. O Afnán, O thou that hast branched from Mine ancient Stock! My glory and My loving-kindness rest upon thee. How vast is the tabernacle of the Cause of God! It hath overshadowed all the peoples and kindreds of the earth, and will, erelong, gather together the whole of mankind beneath its shelter. Thy day of service is now come. Countless Tablets bear the testimony of the bounties vouchsafed unto thee. Arise for the triumph of My Cause, and, through the power of thine utterance, subdue the hearts of men. Thou must show forth that which will ensure the peace and the well-being of the miserable and the downtrodden. Gird up the loins of thine endeavor, that perchance thou mayest release the captive from his chains, and enable him to attain unto true liberty.
2 Pravda na ovaj dan oplakuje svoju muku, a Pravičnost stenje pod jarmom nasilja. Gusti oblaci tiranije zamračili su lice zemlje i obavili njezine narode. Kroz pomicanje Našega Pera Slave Mi smo, po nalogu svemoćnoga Zapovjeditelja, udahnuli nov život u svaki ljudski okvir, i u svaku riječ ulili novu snagu. Sva stvorenja proglašuju dokaze ove obnove širom svijeta. Ovo je najveća, najradosnija vijest dana koju je čovječanstvu dalo pero Onoga Kojemu naniješe nepravdu. Zašto se bojite, o, najljubljeniji Moji? Tko je onaj koji vas može zastrašiti? Malo vlage dovoljno je da omekša otvrdnula glina od koje je izliven ovaj izopačeni naraštaj. Sam čin vašega okupljanja dovoljan je da rastjera snage ovih ispraznih i bezvrijednih ljudi… Justice is, in this day, bewailing its plight, and Equity groaneth beneath the yoke of oppression. The thick clouds of tyranny have darkened the face of the earth, and enveloped its peoples. Through the movement of Our Pen of glory We have, at the bidding of the omnipotent Ordainer, breathed a new life into every human frame, and instilled into every word a fresh potency. All created things proclaim the evidences of this worldwide regeneration. This is the most great, the most joyful tidings imparted by the Pen of this wronged One to mankind. Wherefore fear ye, O My well-beloved ones? Who is it that can dismay you? A touch of moisture sufficeth to dissolve the hardened clay out of which this perverse generation is molded. The mere act of your gathering together is enough to scatter the forces of these vain and worthless people.…
3 Svaki čovjek koji jasno razabire na ovaj će dan priznati da savjeti koje je objavilo Pero Ovoga Kojemu naniješe nepravdu predstavljaju vrhovnu životvornu snagu za napredak svijeta i uzdizanje njegovih naroda. Ustanite, o, ljudi, i snagom Božje moći odlučite nadvladati svoja vlastita ja, da bi se, možda, cijela zemlja mogla osloboditi i očistiti od svojega robovanja bogovima ispraznih maštarija – bogovima koji su nanijeli toliku štetu svojim nesretnim štovateljima, i odgovorni su za njihovu bijedu. Ti idoli čine prepreku koja čovjeka sprječava u nastojanju da napreduje na putu savršenstva. Nadamo Se da će Ruka Božje moći pružiti potporu čovječanstvu, i osloboditi ga iz njegova stanja turobna poniženja. Every man of insight will, in this day, readily admit that the counsels which the Pen of this wronged One hath revealed constitute the supreme animating power for the advancement of the world and the exaltation of its peoples. Arise, O people, and, by the power of God’s might, resolve to gain the victory over your own selves, that haply the whole earth may be freed and sanctified from its servitude to the gods of its idle fancies—gods that have inflicted such loss upon, and are responsible for the misery of, their wretched worshipers. These idols form the obstacle that impedeth man in his efforts to advance in the path of perfection. We cherish the hope that the Hand of Divine power may lend its assistance to mankind, and deliver it from its state of grievous abasement.
4 U jednoj od Ploča ove su riječi bile objavljene: O, ljudi Božji! Ne bavite se svojim vlastitim brigama; neka vam misli budu upravljene k onom što će pospješiti blagostanje čovječanstva i očistiti srca ljudi. To je najbolje moguće postići čistim i svetim djelima, kreposnim životom i dobrim ponašanjem. Junačka djela osigurat će uspjeh ove Stvari, a posvećen karakter pojačat će njezinu snagu. Čvrsto se držite pravičnosti, o, ljudi Bahá! To je, uistinu, zapovijed koju vam je dao Ovaj Kojemu naniješe nepravdu, i prvi izbor Njegove nesputane Volje za svakoga od vas. In one of the Tablets these words have been revealed: O people of God! Do not busy yourselves in your own concerns; let your thoughts be fixed upon that which will rehabilitate the fortunes of mankind and sanctify the hearts and souls of men. This can best be achieved through pure and holy deeds, through a virtuous life and a goodly behavior. Valiant acts will ensure the triumph of this Cause, and a saintly character will reinforce its power. Cleave unto righteousness, O people of Bahá! This, verily, is the commandment which this wronged One hath given unto you, and the first choice of His unrestrained Will for every one of you.
5 O, prijatelji! Dolikuje vam osvježiti i oživjeti vaše duše uz pomoć milostivih darova izlivenih na vas u ovom Božanskom Proljeću koje potresa dušu. Danica Njegove velike slave izlila je svoj sjaj na vas, a oblaci Njegove bezgranične milosti zasjenili su vas. Kako je velika nagrada onoga koji se nije lišio tako silna obilja, i uspio je prepoznati ljepotu svojeg Najljubljenijega u ovom Njegovom novom ruhu. Čuvajte se, jer Opaki leži i čeka, spreman zarobiti vas. Opremite se protiv njegovih opakih obmana, i, vođeni svjetlom imena Boga Svevidećega umaknite iz tame koja vas okružuje. Obuhvatite vizijom cijeli svijet, umjesto da je ograničite na vaše ja. Opaki je onaj koji sprječava uspon i ometa duhovni napredak djece ljudi. O friends! It behooveth you to refresh and revive your souls through the gracious favors which in this Divine, this soul-stirring Springtime are being showered upon you. The Daystar of His great glory hath shed its radiance upon you, and the clouds of His limitless grace have overshadowed you. How high the reward of him that hath not deprived himself of so great a bounty, nor failed to recognize the beauty of his Best-Beloved in this, His new attire. Watch over yourselves, for the Evil One is lying in wait, ready to entrap you. Gird yourselves against his wicked devices, and, led by the light of the name of the All-Seeing God, make your escape from the darkness that surroundeth you. Let your vision be world-embracing, rather than confined to your own self. The Evil One is he that hindereth the rise and obstructeth the spiritual progress of the children of men.
6 Svakom je čovjeku naloženo da se, na ovaj Dan, drži čvrsto svega što promiče interese i uzdiže položaj svih naroda i pravednih vlada. Kroz svaki pojedini stih koji je Pero Najvišega objavilo, otključana su i širom otvorena vrata ljubavi i jedinstva pred licima ljudi. Ranije Smo izjavili – a Naša Riječ je istina – : “Družite se sa sljedbenicima svih religija u duhu prijateljstva i bratstva.” Što god li je natjeralo djecu ljudi da jedni druge izbjegavaju, i izazvalo neslaganja i razdor među ljudima, objavljivanjem ovih riječi bilo je poništeno i ukinuto. Iz neba Volje Božje, a radi oplemenjivanja svijeta postojanja i uzdizanja umova i duša ljudi, bilo je poslano dolje ono što je najdjelotvornije pomagalo za odgajanje cijele ljudske vrste. Najviša bit i najsavršeniji izraz bilo čega što su drevni narodi rekli ili zapisali, bili su, kroz ovu moćnu Objavu, poslani dolje s neba Volje Sveposjedujućega, Vječnoga Boga. U davnini bilo je zapisano: “Ljubav prema vlastitoj domovini dio je Vjere Božje.” Međutim, na dan Svoje objave Jezik je Veličajni proglasio: “Ne dolikuje ponos onome koji voli svoju vlastitu zemlju, nego onome koji voli cijeli svijet.” Kroz snagu koju su otpustile te uzvišene riječi On je podario svjež poticaj, i odredio nov smjer pticama ljudskih srca, i uklonio je svaki trag restrikcija i ograničenja iz Božje svete Knjige. It is incumbent upon every man, in this Day, to hold fast unto whatsoever will promote the interests, and exalt the station, of all nations and just governments. Through each and every one of the verses which the Pen of the Most High hath revealed, the doors of love and unity have been unlocked and flung open to the face of men. We have erewhile declared—and Our Word is the truth—: “Consort with the followers of all religions in a spirit of friendliness and fellowship.” Whatsoever hath led the children of men to shun one another, and hath caused dissensions and divisions amongst them, hath, through the revelation of these words, been nullified and abolished. From the heaven of God’s Will, and for the purpose of ennobling the world of being and of elevating the minds and souls of men, hath been sent down that which is the most effective instrument for the education of the whole human race. The highest essence and most perfect expression of whatsoever the peoples of old have either said or written hath, through this most potent Revelation, been sent down from the heaven of the Will of the All-Possessing, the Ever-Abiding God. Of old it hath been revealed: “Love of one’s country is an element of the Faith of God.” The Tongue of Grandeur hath, however, in the day of His manifestation proclaimed: “It is not his to boast who loveth his country, but it is his who loveth the world.” Through the power released by these exalted words He hath lent a fresh impulse, and set a new direction, to the birds of men’s hearts, and hath obliterated every trace of restriction and limitation from God’s holy Book.
7 O, ljudi Pravde! Budite blistavi poput svjetla, i sjajni kao vatra koja je buktjela u Gorućem grmu. Sjaj vatre vaše ljubavi bez sumnje će stopiti i ujediniti narode i plemena na zemlji koji se nadmeću, dok žestina ognja neprijateljstva i mržnje ne može drugo nego li završiti u sukobu i propasti. Preklinjemo Boga da zaštiti Svoja stvorenja od zlih namjera Njegovih neprijatelja. On uistinu ima moć nad svim stvarima. O people of Justice! Be as brilliant as the light, and as splendid as the fire that blazed in the Burning Bush. The brightness of the fire of your love will no doubt fuse and unify the contending peoples and kindreds of the earth, whilst the fierceness of the flame of enmity and hatred cannot but result in strife and ruin. We beseech God that He may shield His creatures from the evil designs of His enemies. He verily hath power over all things.
8 Sva hvala jedinomu pravom Bogu – slavljen bio On – jer On je, Perom Najvišega, otključao vrata ljudskih srdaca. Svaki stih koji je objavilo to Pero jesu blistava i sjajna vrata koja otvaraju slave svetačkog i pobožnog života, čistih i neokaljanih djela. Pozivima i poruci koje Smo odaslali nikada nije bila svrha stići i koristiti samo jednoj zemlji ili jednom narodu. Čovječanstvo u cijelosti mora čvrsto pristati uz bilo što što mu je objavljeno i dodijeljeno. Tada, i samo tada će ono doseći pravu slobodu. Cijela je zemlja obasjana sjajnom slavom Božje Objave. Godine šezdesete Onaj Koji je navijestio svjetlo Božanskoga Vodstva – neka Mu bude žrtvovano čitavo stvaranje – ustao je da najavi svježu objavu Božanskoga Duha, i dvadeset godina kasnije slijedio Ga je Onaj Čijim je dolaskom svijet postao prijamnikom ove obećane slave, ovoga čudesnoga dara. Pogledaj kako je većina čovječanstva bila obdarena sposobnosću slušanja Božje najuzvišenije Riječi – Riječi o kojoj mora ovisiti okupljanje i duhovno uskrsnuće svih ljudi… All praise be to the one true God—exalted be His glory—inasmuch as He hath, through the Pen of the Most High, unlocked the doors of men’s hearts. Every verse which this Pen hath revealed is a bright and shining portal that discloseth the glories of a saintly and pious life, of pure and stainless deeds. The summons and the message which We gave were never intended to reach or to benefit one land or one people only. Mankind in its entirety must firmly adhere to whatsoever hath been revealed and vouchsafed unto it. Then and only then will it attain unto true liberty. The whole earth is illuminated with the resplendent glory of God’s Revelation. In the year sixty He Who heralded the light of Divine Guidance—may all creation be a sacrifice unto Him—arose to announce a fresh revelation of the Divine Spirit, and was followed, twenty years later, by Him through Whose coming the world was made the recipient of this promised glory, this wondrous favor. Behold how the generality of mankind hath been endued with the capacity to hearken unto God’s most exalted Word—the Word upon which must depend the gathering together and spiritual resurrection of all men.…
9 Priklonite svoja srca, o, Božji ljudi, savjetima vašeg istinskoga, vašega neusporedivog Prijatelja. Riječ je Božju moguće usporediti s mladicom čiji su korijeni posađeni u srca ljudi. Valja vam pospješiti njezin rast živim vodama mudrosti, posvećenim i svetim riječima, da bi se njezin korijen čvrsto primio a grane raširile do nebesa i dalje. Incline your hearts, O people of God, unto the counsels of your true, your incomparable Friend. The Word of God may be likened unto a sapling, whose roots have been implanted in the hearts of men. It is incumbent upon you to foster its growth through the living waters of wisdom, of sanctified and holy words, so that its root may become firmly fixed and its branches may spread out as high as the heavens and beyond.
10 O, vi stanovnici zemlje! Razlikovna crta koja odlikuje uzvišenost značaja ove Vrhovne Objave jest ta, da Smo, s jedne strane, sa stranica Božje svete Knjige izbrisali sve što je bilo uzrokom sukoba, zloće i zlodjela među djecom ljudi, a s druge, da Smo položili bitne preduvjete za slogu, razumijevanje, potpuno i trajno jedinstvo. Dobro je uz one koji se drže Mojih odredaba. O ye that dwell on earth! The distinguishing feature that marketh the preeminent character of this Supreme Revelation consisteth in that We have, on the one hand, blotted out from the pages of God’s holy Book whatsoever hath been the cause of strife, of malice and mischief amongst the children of men, and have, on the other, laid down the essential prerequisites of concord, of understanding, of complete and enduring unity. Well is it with them that keep My statutes.
11 Više Smo puta opominjali Naše ljubljene da izbjegavaju, čak štoviše da bježe od bilo čega što imalo miriše na zlo. Svijetom vlada veliki nered, a sviješću ljudi njegovih vlada posvemašnja zbrka. Preklinjemo Svemogućega da ih milostivo prosvijetli slavom Svoje Pravde, i pomogne im da otkriju ono što će im koristiti uvijek i u svim uvjetima. Uistinu, On je Sveposjedujući, Najviši. Time and again have We admonished Our beloved ones to avoid, nay to flee from, anything whatsoever from which the odor of mischief can be detected. The world is in great turmoil, and the minds of its people are in a state of utter confusion. We entreat the Almighty that He may graciously illuminate them with the glory of His Justice, and enable them to discover that which will be profitable unto them at all times and under all conditions. He, verily is the All-Possessing, the Most High.