XLIV. Ne odlažite u stranu strah od Boga, o, vi, učeni svijeta…

1 Ne odlažite u stranu strah od Boga, o, vi, učeni svijeta, i pravedno sudite Stvar ovoga Neobrazovanoga Kojemu su posvjedočile sve Knjige Boga, Zaštitnika, Samoopstojnoga… Zar vas neće trgnuti strah od Božanskoga nezadovoljstva, strah od Onoga Kojemu nema ni ravna ni premca? Onaj Kojemu je svijet nanio nepravdu nikada se s vama nije družio, nikada nije proučavao vaše spise, niti sudjelovao u vašim raspravama. Odjeća koju On nosi, Njegovi dugi uvojci, Njegovo pokrivalo za glavu svjedoče o istini Njegovih riječi. Koliko dugo ćete ustrajati u vašoj nepravednosti? Osvjedočite se o nastambi u kojoj je On Koji je utjelovljenje pravednosti bio prisiljen stanovati. Otvorite svoje oči, i gledajte Njegovu patnju, marljivo promišljajte o onomu što su vaše ruke počinile, da možda ne budete lišeni svjetla Božanskoga izričaja, i da vam ne bude uskraćen vaš dio iz oceana Njegova znanja. Lay not aside the fear of God, O ye the learned of the world, and judge fairly the Cause of this unlettered One to Whom all the Books of God, the Protector, the Self-Subsisting, have testified.… Will not the dread of Divine displeasure, the fear of Him Who hath no peer or equal, arouse you? He Whom the world hath wronged hath, at no time, associated with you, hath never studied your writings, nor participated in any of your disputations. The garb He weareth, His flowing locks, His headdress, attest the truth of His words. How long will ye persist in your injustice? Witness the habitation in which He, Who is the incarnation of justice, hath been forced to dwell. Open your eyes, and, beholding His plight, meditate diligently upon that which your hands have wrought, that haply ye may not be deprived of the light of His Divine utterance, nor remain bereft of your share of the ocean of His knowledge.
2 Neki među vama, i obični ljudi i plemići, prigovorili su da Ovaj Kojemu naniješe zlo nije niti član vjerskog reda niti potomak Proroka. Recite: O, vi, koji tvrdite da ste pravedni! Razmislite malo, i priznat ćete koliko je beskonačno uzvišen Njegov sadašnji položaj iznad položaja za koji vi tvrdite da bi On morao imati. Volja Svemogućega naložila je da Stvar Njegova potekne iz kuće koja nimalo nema sve ono što duhovnici, učeni i mudri posjeduju i da bude objavljena. Certain ones among both commoners and nobles have objected that this wronged One is neither a member of the ecclesiastical order nor a descendant of the Prophet. Say: O ye that claim to be just! Reflect a little while, and ye shall recognize how infinitely exalted is His present state above the station ye claim He should possess. The Will of the Almighty hath decreed that out of a house wholly devoid of all that the divines, the doctors, the sages, and scholars commonly possess His Cause should proceed and be made manifest.
3 Lahori Božanskoga Duha probudili su Ga, i naložili Mu da ustane i proglasi Svoju Objavu. Tek što je bio probuđen iz Svog sna, podigao je Svoj glas i pozvao čitavo čovječanstvo k Bogu, Gospodu svih svjetova. Na objavljivanje ovih stihova navela Nas je skrb zbog slabosti i krhkosti ljudi; inače je Stvar koju Smo proglasili takva da je nikakvo pero ne može opisati, niti može ikoji um pojmiti njezinu veličinu. Tomu svjedoči Onaj kod Koga je Knjiga Majka. The Breathings of the Divine Spirit awoke Him, and bade Him arise and proclaim His Revelation. No sooner was He roused from His slumber than He lifted up His voice and summoned the whole of mankind unto God, the Lord of all worlds. We have been moved to reveal these words in consideration of the weakness and frailty of men; otherwise, the Cause We have proclaimed is such as no pen can ever describe, nor any mind conceive its greatness. To this beareth witness He with Whom is the Mother Book.