XLVII. O, Židovi! Ako hoćete još jednom razapeti Isusa, Duha Božjega…

1 O, Židovi! Ako hoćete još jednom razapeti Isusa, Duha Božjega, smaknite Mene, jer On se još jednom u Mojoj osobi objavio vama. Činite sa Mnom što vam drago, jer Ja sam se zavjetovao da ću život Svoj položiti na Božjem putu. Neću se nikoga bojati, pa makar se protiv Mene udružile sile neba i zemlje. Sljedbenici Evanđelja! Ako želite pogubiti Muhameda, Apostola Božjeg, zgrabite Mene i Mene lišite života, jer Ja sam On, a Moje Ja je Njegovo Ja. Učinite sa Mnom kako vam drago, jer najsilnija je čežnja Mog srca doseći prisutnost Mojeg Najljubljenijega u Njegovu Kraljevstvu Slave. Takav je nalog Gospodnji, ako ga znate. Sljedbenici Muhameda! Ako želite izbosti vašim strijelama grudi Onoga Koji je učinio da Njegova Knjiga Bayán bude poslana k vama dolje, zgrabite Mene i progonite Mene, jer Ja sam Njegov Ljubljeni, objava Njegovog Vlastitoga Ja, iako Moje ime nije Njegovo ime. Ja sam došao u sjeni oblaka slave, i Bog me zaodjeo u nepobjedivu vlast. Uistinu, On jest Istina, Znalac stvari neviđenih. Zaista, Ja slutim da ćete sa Mnom postupati onako kako ste činili s Onim koji je došao prije Mene. Tomu, uistinu, svjedoče sve stvari, ako ste vi od onih koji pozorno slušaju. O, ljudi Bayána! Ako ste odlučili proliti krv Onoga Čiji je dolazak Báb objavio, čiji je advent Muhamed prorekao, i Čiju je Objavu Isus Krist Osobno navijestio, gledajte Me kako stojim, spreman i bez obrane, pred vama. Činite sa Mnom Što vas je volja. O Jews! If ye be intent on crucifying once again Jesus, the Spirit of God, put Me to death, for He hath once more, in My person, been made manifest unto you. Deal with Me as ye wish, for I have vowed to lay down My life in the path of God. I will fear no one, though the powers of earth and heaven be leagued against Me. Followers of the Gospel! If ye cherish the desire to slay Muḥammad, the Apostle of God, seize Me and put an end to My life, for I am He, and My Self is His Self. Do unto Me as ye like, for the deepest longing of Mine heart is to attain the presence of My Best-Beloved in His Kingdom of Glory. Such is the Divine decree, if ye know it. Followers of Muḥammad! If it be your wish to riddle with your shafts the breast of Him Who hath caused His Book the Bayán to be sent down unto you, lay hands on Me and persecute Me, for I am His Well-Beloved, the revelation of His own Self, though My name be not His name. I have come in the shadows of the clouds of glory, and am invested by God with invincible sovereignty. He, verily, is the Truth, the Knower of things unseen. I, verily, anticipate from you the treatment ye have accorded unto Him that came before Me. To this all things, verily, witness, if ye be of those who hearken. O people of the Bayán! If ye have resolved to shed the blood of Him Whose coming the Báb hath proclaimed, Whose advent Muḥammad hath prophesied, and Whose Revelation Jesus Christ Himself hath announced, behold Me standing, ready and defenseless, before you. Deal with Me after your own desires.