L. Otjerajte, o, nemarni, san nebrige, da biste mogli gledati…

1 Otjerajte, o, nemarni, san nebrige, da biste mogli gledati sjaj koji je Njegova slava razaslala po svijetu. Kako su budalasti oni koji gunđaju protiv preuranjenoga rođenja Njegova svjetla. O, vi koji ste slijepi iznutra! Bilo prerano ili prekasno, dokazi Njegove blistave slave uistinu su objavljeni. Vaša je dužnost utvrditi je li se takva svjetlost pojavila ili nije. Niti je u vašoj moći niti u mojoj odrediti vrijeme kad bi se ona morala objaviti. Božja nespoznatljiva Mudrost unaprijed je odredila njezin čas. Budite zadovoljni, o, ljudi, s onim što je za vas Bog želio i predodredio vam… O, vi koji mi zlo želite! Danica vječnoga Vodstva svjedokom mi je: Kad bi to bilo u mojoj moći, ne bih pristao, ni pod kojim uvjetima, isticati se među ljudima, jer Ime koje nosim u potpunosti prezire družiti se s ovim naraštajem uprljanih jezika i neiskrenih srdaca. I kad god bih odlučio suzdržati se i mirovati, – gle!, trgnuo bi me glas Duha Svetoga stojeći na mojoj desnici, i Vrhovni duh pojavio bi se pred mojim licem, i Gabrijel bi me zasjenio, a Duh Slave ustreperio bi u mojim grudima, nalažući mi da ustanem i progovorim. Ako vam je sluh očišćen a vaše uši pozorne, zacijelo ćete primjetiti da svi udovi moga tijela, ne, svaki atom mojega bića proglašava i svjedoči ovom zovu: “Bog, osim Kojega nema drugoga Boga, i Onaj Čija je ljepota sada objavljena, odraz je Njegove slave svemu što je na nebu i na zemlji.” Shake off, O heedless ones, the slumber of negligence, that ye may behold the radiance which His glory hath spread through the world. How foolish are those who murmur against the premature birth of His light. O ye who are inly blind! Whether too soon or too late, the evidences of His effulgent glory are now actually manifest. It behooveth you to ascertain whether or not such a light hath appeared. It is neither within your power nor mine to set the time at which it should be made manifest. God’s inscrutable Wisdom hath fixed its hour beforehand. Be content, O people, with that which God hath desired for you and predestined unto you.… O my ill-wishers! The Daystar of eternal Guidance beareth me witness: Had it been in my power, I would have, under no circumstances, consented to distinguish myself amongst men, for the Name I bear utterly disdaineth to associate itself with this generation whose tongues are sullied and whose hearts are false. And whenever I chose to hold my peace and be still, lo, the voice of the Holy Ghost, standing on my right hand, aroused me, and the Supreme Spirit appeared before my face, and Gabriel overshadowed me, and the Spirit of Glory stirred within my bosom, bidding me arise and break my silence. If your hearing be purged and your ears be attentive, ye will assuredly perceive that every limb of my body, nay all the atoms of my being, proclaim and bear witness to this call: “God, besides Whom is none other God, and He, Whose beauty is now manifest, is the reflection of His glory unto all that are in heaven and on earth.”