LXXI. Ne obeshrabrite se, o, narodi svijeta, kad Danica…

1 Ne obeshrabrite se, o, narodi svijeta, kad Danica Moje ljepote zađe, a nebo Mog svetišta bude skriveno od vaših očiju. Ustanite da širite Moju Stvar, i da veličate Moju Riječ među ljudima. Mi smo uvijek uz vas, i krijepit ćemo vas snagom istine. Mi smo, uistinu, svemoćni. Tko Me tako prizna, ustat će i služiti Mi s takvom odlučnošću da ni sile neba i zemlje neće moći osujetiti njegov naum. Be not dismayed, O peoples of the world, when the daystar of My beauty is set, and the heaven of My tabernacle is concealed from your eyes. Arise to further My Cause, and to exalt My Word amongst men. We are with you at all times, and shall strengthen you through the power of truth. We are truly almighty. Whoso hath recognized Me, will arise and serve Me with such determination that the powers of earth and heaven shall be unable to defeat his purpose.
2 Narodi svijeta čvrsto spavaju. Kad bi se probudili iz sna, oduševljeno bi pohrlili k Bogu, Sveznajućemu, Premudromu. Odbacili bi sve što posjeduju, pa bila to sva blaga ovoga svijeta, samo zato da ih se njihov Gospod sjeti i uputi im jednu jedinu riječ. Tako vas napućuje Onaj Koji ima znanje o stvarima skrivenim, na Ploči koju oko svega stvorenoga nije vidjelo, a koja nije objavljena nikomu osim Njemu Samomu, svemoćnom zaštitniku svih svjetova. Toliko su zbunjeni u opijenosti svojim zlim željama, da nisu u stanju prepoznati Gospoda svega što jest, Čiji glas odasvud glasno kliče: “Nema drugog Boga osim Mene, Moćnoga, Premudroga.” The peoples of the world are fast asleep. Were they to wake from their slumber, they would hasten with eagerness unto God, the All-Knowing, the All-Wise. They would cast away everything they possess, be it all the treasures of the earth, that their Lord may remember them to the extent of addressing to them but one word. Such is the instruction given you by Him Who holdeth the knowledge of things hidden, in a Tablet which the eye of creation hath not seen, and which is revealed to none except His own Self, the omnipotent protector of all worlds. So bewildered are they in the drunkenness of their evil desires, that they are powerless to recognize the Lord of all being, Whose voice calleth aloud from every direction: “There is none other God but Me, the Mighty, the All-Wise.”
3 Recite: Ne radujte se stvarima koje posjedujete; večeras su vaše, a sutra će ih drugi posjedovati. Tako vas upozorava Onaj Koji je Sveznajući, Znalac. Recite: Možete li ustvrditi da je ono što posjedujete trajno ili sigurno? Nikako! Tako Mi Mene, Svemilostivoga. Dani vašega života bježe kao ćuh vjetra, i sav vaš sjaj i slava bit će smotani kao što su bili sjaj i slava onih prije vas. Razmislite, o, ljudi! Što je ostalo od vaših prošlih dana, od minulih stoljeća? Sretni su bili dani posvećeni spomenu Boga, i blagoslovljeni sati provedeni u hvali Onoga Koji je Premudri. Života Mi! Niti sjaj moćnih, ni bogatstvo imućnih, ni vlast bezbožnih potrajati neće. Sve će propasti, na jednu Njegovu riječ. On je, uistinu, Svemoćni, Sveobvezujući, Svemogući. Kakva je korist u stvarima ovoga svijeta koje ljudi posjeduju? Ono što će im koristiti, potpuno su zanemarili. Uskoro će se probuditi, i ustanoviti da ne mogu zadobiti ono što im je izmaklo u danima njihova Gospoda, Svemogućega, Sveslavljenoga. Kad bi to samo znali, odrekli bi se svega svojega, da bi njihova imena mogla biti spomenuta pred Njegovim prijestoljem. Oni su, zaista, ubrojeni među mrtve. Say: Rejoice not in the things ye possess; tonight they are yours, tomorrow others will possess them. Thus warneth you He Who is the All-Knowing, the All-Informed. Say: Can ye claim that what ye own is lasting or secure? Nay! By Myself, the All-Merciful. The days of your life flee away as a breath of wind, and all your pomp and glory shall be folded up as were the pomp and glory of those gone before you. Reflect, O people! What hath become of your bygone days, your lost centuries? Happy the days that have been consecrated to the remembrance of God, and blessed the hours which have been spent in praise of Him Who is the All-Wise. By My life! Neither the pomp of the mighty, nor the wealth of the rich, nor even the ascendancy of the ungodly will endure. All will perish, at a word from Him. He, verily, is the All-Powerful, the All-Compelling, the Almighty. What advantage is there in the earthly things which men possess? That which shall profit them, they have utterly neglected. Erelong, they will awake from their slumber, and find themselves unable to obtain that which hath escaped them in the days of their Lord, the Almighty, the All-Praised. Did they but know it, they would renounce their all, that their names may be mentioned before His throne. They, verily, are accounted among the dead.