LXXIII. Jasno je i očigledno da, kada velovi koji skrivaju…

1 Jasno je i očigledno da, kada velovi koji skrivaju stvarnosti objavitelja Imena i Pridjevaka Božjih, ne, svih stvorenja vidljivih i nevidljivih, budu razderani, ništa osim Znamena Božjega neće ostati – znamena koji je On Sam položio u te stvarnosti. Taj će znamen potrajati koliko bude želja Gospoda Boga tvojega, Gospoda nebesa i zemlje. Ako su takvi blagoslovi dodijeljeni svim stvorenjima, koliko uzvišena mora biti sudbina iskrena vjernika, čije postojanje i život valja smatrati pokretačkim ciljem svekolikoga stvaranja. Baš kao što ideja vjere postoji od početka koji nema početka, i potrajat će do kraja koji nema kraja, tako će i iskreni vjernik vječno živjeti i trajati. Njegov će duh trajno kružiti oko Volje Božje. On će postojati toliko dugo koliko će Bog Sam postojati. On je objavljen kroz Objavu Božju, a skriven je na Njegov nalog. Jasno je da su najviše odaje u Kraljevstvu Besmrtnosti bile određene da budu stanom onih koji su istinski vjerovali u Boga i u Njegova znamenja. Smrt nikada ne može napasti to sveto sjedište. Tako Smo ti povjerili znamenja Tvojega Gospoda, da bi ti mogao ustrajati u svojoj ljubavi spram Njega, i biti od onih koji razumiju ovu istinu. It is clear and evident that when the veils that conceal the realities of the manifestations of the Names and Attributes of God, nay of all created things visible or invisible, have been rent asunder, nothing except the Sign of God will remain—a sign which He, Himself, hath placed within these realities. This sign will endure as long as is the wish of the Lord thy God, the Lord of the heavens and of the earth. If such be the blessings conferred on all created things, how superior must be the destiny of the true believer, whose existence and life are to be regarded as the originating purpose of all creation. Just as the conception of faith hath existed from the beginning that hath no beginning, and will endure till the end that hath no end, in like manner will the true believer eternally live and endure. His spirit will everlastingly circle round the Will of God. He will last as long as God, Himself, will last. He is revealed through the Revelation of God, and is hidden at His bidding. It is evident that the loftiest mansions in the Realm of Immortality have been ordained as the habitation of them that have truly believed in God and in His signs. Death can never invade that holy seat. Thus have We entrusted thee with the signs of thy Lord, that thou mayest persevere in thy love for Him, and be of them that comprehend this truth.