LXXIV. Svaka riječ koja proizlazi iz Božjih usta zaodjevena je…

1 Svaka riječ koja proizlazi iz Božjih usta zaodjevena je takvom snagom da može uliti nov život u svako ljudsko tijelo, ako ste od onih koji razabiru ovu istinu. Sva čudesna djela koja gledaš na ovom svijetu bila su objavljena djelovanjem Njegove višnje i najuzvišenije Volje, Njegove čudesne i postojane Namjere. Pukim objavljivanjem riječi “Tvorac”, odašiljanjem s Njegovih usana i proglašavanjem Njegova Pridjevka čovječanstvu, oslobođena je tolika snaga da može stvoriti, kroz slijed razdoblja, sva mnogostruka umijeća koja mogu ljudske ruke proizvesti. To je, stvarno, izvjesna istina. Čim je bila izgovorena Njegova blistava riječ, njezine su životvorne sile, trzajem kroz sva stvorenja, porodile sredstva i pomagala kojima se takve umjetnosti mogu proizvesti i usavršiti. Sva čudesna postignuća kojima ste sada svjedoci izravna su posljedica Objave ovoga Imena. U danima koji će doći, vi ćete, uistinu, gledati stvari o kojima nikada prije niste čuli. Tako je bilo naloženo u Pločama Božjim, a nitko to ne može razabrati osim onih u kojih je vid oštar. Na sličan način, čim iz Mojih usta izađe riječ koja izražava Moj pridjevak “Znalac”, svako će stvorenje, u skladu sa svojom sposobnošću i ograničenjima, biti obdareno snagom razvijanja znanja o najdivnijim znanostima, i biti ovlašteno iskazivati ih tijekom vremena, po nalogu Onoga Koji je Svemogući, Sveznajući. Znaj sigurno da je Objava svakog drugog Imena popraćena sličnim iskazivanjem Božanske moći. Svako pojedino slovo koje proizlazi iz usta Božjih uistinu je Slovo – Majka, a svaka riječ koju izgovori Onaj Koji je Izvor božanske Objave jest Riječ – Majka, a Njegova je Ploča Ploča – Majka. Dobro je uz one koji razabiru ovu istinu. Every word that proceedeth out of the mouth of God is endowed with such potency as can instill new life into every human frame, if ye be of them that comprehend this truth. All the wondrous works ye behold in this world have been manifested through the operation of His supreme and most exalted Will, His wondrous and inflexible Purpose. Through the mere revelation of the word “Fashioner,” issuing forth from His lips and proclaiming His attribute to mankind, such power is released as can generate, through successive ages, all the manifold arts which the hands of man can produce. This, verily, is a certain truth. No sooner is this resplendent word uttered, than its animating energies, stirring within all created things, give birth to the means and instruments whereby such arts can be produced and perfected. All the wondrous achievements ye now witness are the direct consequences of the Revelation of this Name. In the days to come, ye will, verily, behold things of which ye have never heard before. Thus hath it been decreed in the Tablets of God, and none can comprehend it except them whose sight is sharp. In like manner, the moment the word expressing My attribute “The Omniscient” issueth forth from My mouth, every created thing will, according to its capacity and limitations, be invested with the power to unfold the knowledge of the most marvelous sciences, and will be empowered to manifest them in the course of time at the bidding of Him Who is the Almighty, the All-Knowing. Know thou of a certainty that the Revelation of every other Name is accompanied by a similar manifestation of Divine power. Every single letter proceeding out of the mouth of God is indeed a mother letter, and every word uttered by Him Who is the Wellspring of Divine Revelation is a mother word, and His Tablet a Mother Tablet. Well is it with them that apprehend this truth.