LXXV. Razderite u Moje Ime koprene koje su teško zaslijepile…

1 Razderite u Moje Ime koprene koje su teško zaslijepile vaš vid, i kroz snagu rođenu iz vaše vjere u jedinstvo Božje razbijte idole isprazna oponašanja. Uđite, tada, u sveti raj zadovoljstva Svemilostivoga. Očistite vaše duše od svega što nije od Boga, i kušajte slast odmora u zaklonu Njegove široke i moćne Objave, i u sjeni Njegove vrhovne i nepogrešive vlasti. Ne dopustite da vas obaviju gusti velovi vaših sebičnih želja, jer Ja sam u svakom od vas usavršio Svoje stvaranje, zato da bi se izvrsnost djela Mojih ruku mogla u potpunosti otkriti ljudima. Iz toga, dakle, slijedi da je svaki čovjek bio, i uvijek će biti u stanju sam od sebe cijeniti Ljepotu Boga, Slavljenoga. Kad ne bi bio obdaren tom sposobnošću, kako bi mogao biti pozvan na odgovornost za svoj neuspjeh? I ako, na Dan kad svi ljudi na zemlji budu okupljeni, bilo koji čovjek bude upitan, stojeći pred Bogom: “Zašto ti nisi vjerovao u Moju Ljepotu pa si odvratio lice od Mene,” on odgovori riječima: “Zato jer su svi ljudi zalutali, i nije se našao nijedan koji bi htio svoje lice okrenuti k Istini, pa sam i ja, slijedeći njihov primjer, teško sagriješio ne priznavši Ljepotu Vječnoga,” takvo opravdanje bit će, uistinu, odbačeno. Jer vjeru nijednog čovjeka ne može uvjetovati nitko osim njega samoga. Tear asunder, in My Name, the veils that have grievously blinded your vision, and, through the power born of your belief in the unity of God, scatter the idols of vain imitation. Enter, then, the holy paradise of the good-pleasure of the All-Merciful. Sanctify your souls from whatsoever is not of God, and taste ye the sweetness of rest within the pale of His vast and mighty Revelation, and beneath the shadow of His supreme and infallible authority. Suffer not yourselves to be wrapt in the dense veils of your selfish desires, inasmuch as I have perfected in every one of you My creation, so that the excellence of My handiwork may be fully revealed unto men. It follows, therefore, that every man hath been, and will continue to be, able of himself to appreciate the Beauty of God, the Glorified. Had he not been endowed with such a capacity, how could he be called to account for his failure? If, in the Day when all the peoples of the earth will be gathered together, any man should, whilst standing in the presence of God, be asked: “Wherefore hast thou disbelieved in My Beauty and turned away from My Self,” and if such a man should reply and say: “Inasmuch as all men have erred, and none hath been found willing to turn his face to the Truth, I, too, following their example, have grievously failed to recognize the Beauty of the Eternal,” such a plea will, assuredly, be rejected. For the faith of no man can be conditioned by anyone except himself.
2 Ovo je jedna od istina koje leže pohranjene u Mojoj Objavi – istina koju Sam objavio u svim nebeskim Knjigama, koju Sam naložio Jeziku Veličajnomu da je izgovori, i Peru Moći da je upiše. Razmislite malo o tome, da biste i vanjskim i unutarnjim okom mogli zapaziti istančanost Božanske mudrosti i otkriti dragulje nebeskoga znanja, koje Sam, jasnim i moćnim jezikom, objavio u ovoj uzvišenoj i neuništivoj Ploči, i da ne biste daleko odlutali od Najvišega Prijestolja, od Stabla iza kojega nema prolaza, od Stana vječne moći i slave. This is one of the verities that lie enshrined in My Revelation—a verity which I have revealed in all the heavenly Books, which I have caused the Tongue of Grandeur to utter, and the Pen of Power to inscribe. Ponder awhile thereon, that with both your inner and outer eye, ye may perceive the subtleties of Divine wisdom and discover the gems of heavenly knowledge which, in clear and weighty language, I have revealed in this exalted and incorruptible Tablet, and that ye may not stray far from the All-Highest Throne, from the Tree beyond which there is no passing, from the Habitation of everlasting might and glory.
3 Znaci Božji blistaju jasni i sjajni kao sunce posred djela Njegovih stvorenja. Što god od Njega dolazi, odijeljeno je, i uvijek će ostati različito od pronalazaka ljudi. Iz Izvora Njegova znanja bezbrojne su Zvijezde znanja i mudrosti proizašle, a iz Raja Njegova Pera dah Svemilostivoga neprekidno je puhao na srca i duše ljudi. Sretni su oni koji su prepoznali ovu istinu. The signs of God shine as manifest and resplendent as the sun amidst the works of His creatures. Whatsoever proceedeth from Him is apart, and will always remain distinguished, from the inventions of men. From the Source of His knowledge countless Luminaries of learning and wisdom have risen, and out of the Paradise of His Pen the breath of the All-Merciful hath continually been wafted to the hearts and souls of men. Happy are they that have recognized this truth.