LXXVI. Poslušaj, o, Moj slugo, ono što je bilo poslano dolje…

1 Poslušaj, o, Moj slugo, ono što je bilo poslano dolje s Prijestolja Gospoda tvojega, Nedostižnoga, Najvećega. Nema drugog Boga osim Njega. On je u postojanje pozvao sva bića da bi mogla spoznati Njega, Koji je Suosjećajni, Svemilostivi. U gradove svih naroda On je poslao Svoje Glasnike, Kojima je naložio da objave ljudima vijesti o Raju Njegova zadovoljstva, i da ih privuče do Luke trajne sigurnosti, Sjedišta vječne svetosti i nadspoznajne slave. Give ear, O My servant, unto that which is being sent down unto thee from the Throne of thy Lord, the Inaccessible, the Most Great. There is none other God but Him. He hath called into being His creatures, that they may know Him, Who is the Compassionate, the All-Merciful. Unto the cities of all nations He hath sent His Messengers, Whom He hath commissioned to announce unto men tidings of the Paradise of His good pleasure, and to draw them nigh unto the Haven of abiding security, the Seat of eternal holiness and transcendent glory.
2 Neke je vodilo Svjetlo Božje, stekli su pristup u dvor Njegove nazočnosti, i pili, iz ruke prihvaćanja, vode vječnoga života, te bili ubrojeni među one koji su zaista prepoznali i povjerovali u Njega. Drugi su se pobunili protiv Njega, odbacili znakove Boga, Najmoćnijega, Svemogućega, Premudroga. Some were guided by the Light of God, gained admittance into the court of His presence, and quaffed, from the hand of resignation, the waters of everlasting life, and were accounted of them that have truly recognized and believed in Him. Others rebelled against Him, and rejected the signs of God, the Most Powerful, the Almighty, the All-Wise.
3 Razdoblja su prolazila, sve dok nisu dosegla svoje ispunjenje u ovomu, Gospodaru Dana, Dana u kojemu se Danica Bayána objavila nad obzorjem milosrđa, Dana u kojemu je Ljepota Sveslavljenoga zasjala u uzvišenoj osobi ‘Alí Muhammada, Bába. Tek što Se objavio, svi su ljudi ustali protiv Njega. Neki su Ga optužili da je klevetao Boga, Svemogućega, Drevnoga. Drugi su Ga smatrali čovjekom kojega je spopalo ludilo, a tu sam klevetu Ja Osobno čuo iz usta jednoga od duhovnika. Još su drugi osporavali Njegovo pravo da bude Usta Božja, i optuživali Ga da je ukrao riječi Svemogućega i upotrebljavao ih kao svoje, da je izopačio njihovo značenje, i pomiješao ih sa vlastitima. Oko Veličajno gorko plače zbog onoga što su njihova usta izrekla, dok su se oni i dalje veselili na svojim sjedalima. Ages rolled away, until they attained their consummation in this, the Lord of days, the Day whereon the Daystar of the Bayán manifested itself above the horizon of mercy, the Day in which the Beauty of the All-Glorious shone forth in the exalted person of ‘Alí-Muḥammad, the Báb. No sooner did He reveal Himself, than all the people rose up against Him. By some He was denounced as one that hath uttered slanders against God, the Almighty, the Ancient of Days. Others regarded Him as a man smitten with madness, an allegation which I, Myself, have heard from the lips of one of the divines. Still others disputed His claim to be the Mouthpiece of God, and stigmatized Him as one who had stolen and used as his the words of the Almighty, who had perverted their meaning, and mingled them with his own. The Eye of Grandeur weepeth sore for the things which their mouths have uttered, while they continue to rejoice upon their seats.
4 “Bog,” rekao je On, “Mi je svjedok, o, ljudi! Došao Sam s Objavom od Gospoda, vašega Boga, i Gospoda vaših očeva iz davnine. Ne gledajte, o, ljudi, na stvari koje posjedujete. Radije gledajte na ono što vam je Bog dolje poslao. To će vam, sigurno, biti bolje nego svekoliko stvaranje, kad biste to samo mogli vidjeti. Ponovno pogledajte, o, ljudi, i razmislite o svjedočanstvu Božjemu i Njegovu dokazu koji posjedujete, i usporedite ih s Objavom koja vam je poslana dolje na ovaj Dan, kako bi vam se istina, nepogrešiva istina, mogla objaviti. Ne slijedite, o, ljudi, korake Opakoga; slijedite Vjeru Svemilostivoga, i budite od onih koji istinski vjeruju. Kakve bi koristi imao čovjek kad ne bi uspio prepoznati Objavu Božju? Baš nikakve. Tomu će posvjedočiti Moje vlastito Biće, Svemoguće, Sveznajuće, Premudro.” “God,” said He, “is My witness, O people! I am come to you with a Revelation from the Lord, your God, the Lord of your fathers of old. Look not, O people, at the things ye possess. Look rather at the things God hath sent down unto you. This, surely, will be better for you than the whole of creation, could ye but perceive it. Repeat the gaze, O people, and consider the testimony of God and His proof which are in your possession, and compare them unto the Revelation sent down unto you in this Day, that the truth, the infallible truth, may be indubitably manifested unto you. Follow not, O people, the steps of the Evil One; follow ye the Faith of the All-Merciful, and be ye of them that truly believe. What would it profit man, if he were to fail to recognize the Revelation of God? Nothing whatever. To this Mine own Self, the Omnipotent, the Omniscient, the All-Wise, will testify.”
5 Što ih je više opominjao, žešće je postajalo njihovo neprijateljstvo, dok Ga, na koncu, nisu smaknuli sramotno okrutno. Kletva Božja bila na tlačiteljima! The more He exhorted them, the fiercer grew their enmity, till, at the last, they put Him to death with shameful cruelty. The curse of God be upon the oppressors!
6 Nekolicina ih je povjerovala u Njega; malo slugu Naših jest zahvalno. Njih je opominjao u svim Svojim Pločama – ne, u svakom odlomku Svojih čudesnih spisa – da se, na Dan obećane Objave, ne predaju ničemu, pa bilo to na nebu ili na zemlji. “O, ljudi!”, rekao Je, “Ja sam Se objavio u Njegovoj Objavi, i dopustio sam da Moja Knjiga, Bayán, siđe na vas, ni zbog čega drugoga nego da uspostavi istinu Njegove Stvari. Bojte se Boga, i ne suprotstavljajte se Njemu kao što se narod Kur’ana suprotstavljao Meni. U koje god doba čuli o Njemu, pohitajte k Njemu, i čvrsto se uhvatite svega što vam On objavi. Ništa drugo osim Njega ne može vam koristiti, nikako, pa makar dali na vidjelo, od prvoga do zadnjega, sva svjedočanstva onih koji su bili prije vas.” A few believed in Him; few of Our servants are the thankful. These He admonished, in all His Tablets—nay, in every passage of His wondrous writings—not to give themselves up in the Day of the promised Revelation to anything whatever, be it in the heaven or in the earth. “O people!” said He, “I have revealed Myself for His Manifestation, and have caused My Book, the Bayán, to descend upon you for no other purpose except to establish the truth of His Cause. Fear ye God, and contend not with Him as the people of the Qur’án have contended with Me. At whatever time ye hear of Him, hasten ye towards Him, and cleave ye to whatsoever He may reveal unto you. Naught else besides Him can ever profit you, no, not though ye produce from first to last the testimonies of all those who were before you.”
7 A kad je nakon nekoliko godina nebo Božanskoga naloga bilo širom otvoreno, i ljepota Bábova pojavila se u oblacima imena Božjih, zaodjevena u novo ruho, isti su ljudi u zloći ustali protiv Onoga, Čije svjetlo obuhvaća sve stvoreno. Oni su prekršili Njegovu Pogodbu, odbacili Njegovu Istinu, suprotstavljali Mu se, prigovarali Njegovim znacima, prema Njegovom svjedočanstvu postupali kao prema laži, i pristupili družbi nevjernika. Na koncu su odlučili oduzeti Mu život. Takvo je stanje onih koji su daleko zabludjeli! And when after the lapse of a few years the heaven of Divine decree was cleft asunder, and the Beauty of the Báb appeared in the clouds of the names of God, arrayed in a new raiment, these same people maliciously rose up against Him, Whose light embraceth all created things. They broke His Covenant, rejected His truth, contended with Him, caviled at His signs, treated His testimony as falsehood, and joined the company of the infidels. Eventually, they determined to take away His life. Such is the state of them who are in a far-gone error!
8 A kad su uvidjeli svoju nemoć da postignu svoj cilj, stali su spletkariti protiv Njega. Posvjedoči kako svakoga trenutka smišljaju novu varku kako bi Mu naudili, ne bi li povrijedili i obeščastili stvar Božju. Reci: Jao vama! Tako Mi Boga! Vaše spletke vama su na sramotu. Gospod vaš, Bog Milosrdni, nimalo ne treba nijedno stvorenje. Baš ništa ne može smanjiti niti povećati ono što On posjeduje. Ako vjerujete, za vlastito dobro vjerujete; ako, pak, ne vjerujete, sami ćete patiti. Nikada ne može ruka nevjernika oskvrnuti rub Njegove Halje. And when they realized their powerlessness to achieve their purpose, they arose to plot against Him. Witness how every moment they devise a fresh device to harm Him, that they may injure and dishonor the cause of God. Say: Woe be to you! By God! Your schemings cover you with shame. Your Lord, the God of mercy, can well dispense with all creatures. Nothing whatever can either increase or diminish the things He doth possess. If ye believe, to your own behoof will ye believe; and if ye believe not, ye yourselves will suffer. At no time can the hand of the infidel profane the hem of His Robe.
9 O, Moj slugo, koji vjeruješ u Boga! Pravičnosti Mi Svemogućega! Kad bih ti ispripovjedio priču o onomu što Me snašlo, duše i umovi ljudi ne bi mogli podnijeti težinu toga. Sam Bog Mi je svjedokom. Čuvaj se, i ne slijedi korake ovih ljudi. Marljivo promišljaj o Stvari Tvojega Gospoda. Nastoj spoznati Ga kroz Njega Samoga, a ne kroz druge. Jer nitko ti osim Njega ne može koristiti. Tomu će posvjedočiti sva stvorenja, kad bi ti samo mogao to shvatiti. O My servant that believest in God! By the righteousness of the Almighty! Were I to recount to thee the tale of the things that have befallen Me, the souls and minds of men would be incapable of sustaining its weight. God Himself beareth Me witness. Watch over thyself, and follow not the footsteps of these people. Meditate diligently upon the Cause of thy Lord. Strive to know Him through His own Self and not through others. For no one else besides Him can ever profit thee. To this all created things will testify, couldst thou but perceive it.
10 Izađi iza vela, dopuštenjem tvojega Gospoda, Sveslavljenoga, Najmoćnijega, i prihvati, pred očima onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji, Kalež Besmrtnosti, u ime tvojega Gospoda, Nedostižnoga, Najvišega, i ispij svoju mjeru, i ne budi od onih koji oklijevaju. Prisežem Bogom! Čim usnama dodirneš Čašu, Družba u visini odobravat će ti riječima: “S užitkom pij, o, čovječe koji si istinski povjerovao u Boga!”, a žitelji Gradova Besmrtnosti uzviknut će: “Raduj se, o, ti koji si iskapio Čašu Njegove ljubavi!”, a Jezik Veličajni pozdravit će te riječima: “Veliko je blaženstvo koje te očekuje, o, Moj slugo, jer ti si dosegao ono što nitko nije, osim onih koji su se odijelili od svega što je na nebu i svega što je na zemlji, i koji su simboli istinske odvojenosti.” Emerge from behind the veil, by the leave of thy Lord, the All-Glorious, the Most Powerful, and seize, before the eyes of those who are in the heavens and those who are on the earth, the Chalice of Immortality, in the name of thy Lord, the Inaccessible, the Most High, and quaff thy fill, and be not of them that tarry. I swear by God! The moment thou touchest the Cup with thy lips, the Concourse on high will acclaim thee saying, “Drink with healthy relish, O man that hast truly believed in God!” and the inhabitants of the Cities of Immortality will cry out, “Joy be to thee, O thou that hast drained the Cup of His love!” and the Tongue of Grandeur will hail thee, “Great is the blessedness that awaiteth thee, O My servant, for thou hast attained unto that which none hath attained, except such as have detached themselves from all that is in the heavens and all that is on the earth, and who are the emblems of true detachment.”