LXXVIII. Što se tiče tvog pitanja o porijeklu stvaranja, znaj…

1 Što se tiče tvog pitanja o porijeklu stvaranja, znaj zasigurno da je Božje stvaranje postojalo od pamtivijeka, te da će zauvijek postojati. Njegov početak nije imao početka, a njegov kraj ne poznaje kraja. Njegovo ime, Stvoritelj, pretpostavlja stvaranje, baš kao što Njegov naslov, Gospod Ljudi, mora uključivati postojanje sluge. As to thy question concerning the origin of creation. Know assuredly that God’s creation hath existed from eternity, and will continue to exist forever. Its beginning hath had no beginning, and its end knoweth no end. His name, the Creator, presupposeth a creation, even as His title, the Lord of Men, must involve the existence of a servant.
2 Što se tiče onih riječi pripisanih pradavnim Prorocima, kao: “U početku bijaše Bog; nije bilo stvorenja koje bi Ga znalo,” i “Bog bijaše sâm; nikoga nemaše da Mu se klanja,” značenje tih i sličnih izreka jasno je i očigledno, i ne bi nikada trebalo biti krivo shvaćeno. Toj istoj istini svjedoče ove riječi koje je On objavio: “Bog bijaše sâm; nije bilo nikoga osim Njega. On će uvijek ostati ono što je On oduvijek bio.” Svako oko koje razabire spremno će zapaziti da je Gospod sada objavljen, a ipak nema nikoga tko bi priznao Njegovu slavu. To znači da je boravište Božanskoga Bića daleko izvan dosega i poimanja bilo koga osim Njega. Štogod se u pojavnom svijetu može izraziti ili pojmiti, nikada ne može prekoračiti granice koje su mu nametnute njegovom prirodom. Samo Bog nadilazi ta ograničenja. On je, uistinu, iz vjekovječja. Nikad Mu nije bilo, niti će ikad biti ravna ni suradnika. Nijedno se ime ne može s Njegovim Imenom usporediti. Nijedno pero ne može oslikati Njegovu narav, niti ikoji jezik može opisati Njegovu slavu. On će zauvijek ostati nemjerljivo uzvišen iznad svakoga osima Sebe Samoga. As to those sayings, attributed to the Prophets of old, such as, “In the beginning was God; there was no creature to know Him,” and “The Lord was alone; with no one to adore Him,” the meaning of these and similar sayings is clear and evident, and should at no time be misapprehended. To this same truth bear witness these words which He hath revealed: “God was alone; there was none else besides Him. He will always remain what He hath ever been.” Every discerning eye will readily perceive that the Lord is now manifest, yet there is none to recognize His glory. By this is meant that the habitation wherein the Divine Being dwelleth is far above the reach and ken of anyone besides Him. Whatsoever in the contingent world can either be expressed or apprehended, can never transgress the limits which, by its inherent nature, have been imposed upon it. God, alone, transcendeth such limitations. He, verily, is from everlasting. No peer or partner has been, or can ever be, joined with Him. No name can be compared with His Name. No pen can portray His nature, neither can any tongue depict His glory. He will, forever, remain immeasurably exalted above anyone except Himself.
3 Razmisli o trenutku u kojem Se vrhovna Božja Objava otkriva ljudima. Prije nego kucne taj čas, Samo je Pradavno Biće, Koje je još nepoznato ljudima i još nije izrazilo Riječ Božju, Sveznajuće u svijetu lišenom ikojeg čovjeka koji je spoznao Njega. On je uistinu Stvoritelj bez stvorenja. Jer, u trenutku neposredno prije Njegova Objavljenja, svako pojedino stvorenje morat će podati svoju dušu Bogu. To je, uistinu, Dan o kojem je bilo zapisano: “Čije će Kraljevstvo biti toga Dana?” A neće se naći nitko spreman odgovoriti! Consider the hour at which the supreme Manifestation of God revealeth Himself unto men. Ere that hour cometh, the Ancient Being, Who is still unknown of men and hath not as yet given utterance to the Word of God, is Himself the All-Knower in a world devoid of any man that hath known Him. He is indeed the Creator without a creation. For at the very moment preceding His Revelation, each and every created thing shall be made to yield up its soul to God. This is indeed the Day of which it hath been written: “Whose shall be the Kingdom this Day?” And none can be found ready to answer!