LXXIX. Što se tiče tvojega pitanja o svjetovima Božjim, znaj…

1 Što se tiče tvojega pitanja o svjetovima Božjim, znaj po istini da Božjih svjetova ima neizmjerno mnogo, te da se protežu u beskraj. Nitko ih ne može pobrojati niti shvatiti osim Boga, Sveznajućega, Premudroga. Promisli o sebi kad spavaš. Uistinu, kažem, ta je pojava najveće otajstvo od znakova Božjih među ljudima, kad bi oni o tome razmislili u svom srcu. Pogledaj kako se stvar koju si u svom snu vidio nakon određenog vremena potpuno ostvarila. Kad bi svijet u kojem si u svom snu boravio bio istovjetan sa svijetom u kojem živiš, bilo bi nužno da se događaj iz tvog sna odvija na ovom svijetu u tom istom trenutku. Kad bi tako bilo, ti bi osobno tome posvjedočio. Međutim, budući da nije tako, iz toga nužno slijedi da je svijet u kojem živiš različit i odvojen od onoga koji si u svom snu iskusio. Ovaj potonji svijet nema ni početka ni svršetka. Bila bi istina kad bi ti ustvrdio da se taj isti svijet, po nalogu Sveslavljenoga i Svemogućega Boga, nalazi u tvom biću te da je uvijen u tebi. Jednako bi tako istinito bilo kazati da je tvoj duh, prekoračivši granicu sna i oslobodivši se svake zemaljske veze, djelovanjem Božjim bio naveden da prolazi kraljevstvom koje leži skriveno u najdubljoj stvarnosti ovoga svijeta. Istinu kazujem, stvaranje Božje obuhvaća svjetove mimo ovoga svijeta, i stvorenja osim ovih stvorenja. U svakom od tih svjetova On je naložio stvari koje ne može ispitivati nitko osim Njega, Svetražitelja, Premudroga. Meditiraj o ovom što Smo ti objavili, da bi mogao otkriti nakanu Boga, tvog Gospoda i Gospodara svih svjetova. U ovim su riječima pohranjena otajstva Božanske Mudrosti. Ustegnuli Smo Se od zadržavanja na ovoj temi obuzeti tugom zbog djela onih koji su bili stvoreni kroz Naše riječi, ako ste vi od onih koji će poslušati Naš Glas. As to thy question concerning the worlds of God. Know thou of a truth that the worlds of God are countless in their number, and infinite in their range. None can reckon or comprehend them except God, the All-Knowing, the All-Wise. Consider thy state when asleep. Verily, I say, this phenomenon is the most mysterious of the signs of God amongst men, were they to ponder it in their hearts. Behold how the thing which thou hast seen in thy dream is, after a considerable lapse of time, fully realized. Had the world in which thou didst find thyself in thy dream been identical with the world in which thou livest, it would have been necessary for the event occurring in that dream to have transpired in this world at the very moment of its occurrence. Were it so, you yourself would have borne witness unto it. This being not the case, however, it must necessarily follow that the world in which thou livest is different and apart from that which thou hast experienced in thy dream. This latter world hath neither beginning nor end. It would be true if thou wert to contend that this same world is, as decreed by the All-Glorious and Almighty God, within thy proper self and is wrapped up within thee. It would equally be true to maintain that thy spirit, having transcended the limitations of sleep and having stripped itself of all earthly attachment, hath, by the act of God, been made to traverse a realm which lieth hidden in the innermost reality of this world. Verily I say, the creation of God embraceth worlds besides this world, and creatures apart from these creatures. In each of these worlds He hath ordained things which none can search except Himself, the All-Searching, the All-Wise. Do thou meditate on that which We have revealed unto thee, that thou mayest discover the purpose of God, thy Lord, and the Lord of all worlds. In these words the mysteries of Divine Wisdom have been treasured. We have refrained from dwelling upon this theme owing to the sorrow that hath encompassed Us from the actions of them that have been created through Our words, if ye be of them that will hearken unto Our Voice.