LXXX. Upitao si Me hoće li čovjek, osim Proroka Božjih i…

1 Upitao si Me hoće li čovjek, osim Proroka Božjih i Njegovih izabranika, nakon tjelesne smrti sačuvati istovjetnu individualnost, osobnost, svijest i razumijevanje koji su značajke njegova života na ovom svijetu. Ako je to točno, kako je moguće, primijetio si, da ga neznatne povrede umnih sposobnosti kao što su nesvjestica i teške bolesti lišavaju razumijevanja i svijesti, a smrt, koja sigurno podrazumijeva raspadanje tijela i razlaganje njegovih sastojaka nije u stanju uništiti to razumijevanje i ugasiti tu svijest? Kako itko može zamisliti da će čovjekova svijest i osobnost biti sačuvane kad se potpuno raspadnu baš sredstva neophodna za njihovo postojanje i funkcioniranje? Thou hast asked Me whether man, as apart from the Prophets of God and His chosen ones, will retain, after his physical death, the self-same individuality, personality, consciousness, and understanding that characterize his life in this world. If this should be the case, how is it, thou hast observed, that whereas such slight injuries to his mental faculties as fainting and severe illness deprive him of his understanding and consciousness, his death, which must involve the decomposition of his body and the dissolution of its elements, is powerless to destroy that understanding and extinguish that consciousness? How can anyone imagine that man’s consciousness and personality will be maintained, when the very instruments necessary to their existence and function will have completely disintegrated?
2 Znaj da duša čovjeka ne ovisi ni o jednoj slabosti tijela ili uma i nadilazi ih. Kad bolestan čovjek pokazuje znakove slabosti, to je zbog smetnji koje se ispriječuju između njegove duše i tijela, jer samu dušu ne pogađaju nikakve tjelesne boli. Razmisli o svjetlu svjetiljke. Iako vanjski predmet može ometati njezin sjaj, samo svjetlo i dalje sja nesmanjenom snagom. Slično tome, svaka bolest koja pogađa tijelo čovjeka smetnja je koja spriječava dušu da pokaže svoju snagu i moć koju posjeduje. Međutim, kad napusti tijelo, ispoljit će takvu nadmoćnost i pokazati takvu utjecajnost kakvoj nije ravna nijedna sila na zemlji. Svaka neokaljana, svaka očišćena i posvećena duša zaodjenut će se strahovitom moći, i silna će biti radost njezina. Know thou that the soul of man is exalted above, and is independent of all infirmities of body or mind. That a sick person showeth signs of weakness is due to the hindrances that interpose themselves between his soul and his body, for the soul itself remaineth unaffected by any bodily ailments. Consider the light of the lamp. Though an external object may interfere with its radiance, the light itself continueth to shine with undiminished power. In like manner, every malady afflicting the body of man is an impediment that preventeth the soul from manifesting its inherent might and power. When it leaveth the body, however, it will evince such ascendancy, and reveal such influence as no force on earth can equal. Every pure, every refined and sanctified soul will be endowed with tremendous power, and shall rejoice with exceeding gladness.
3 Razmisli o svjetiljci skrivenoj ispod košare. Iako njezino svjetlo sja, ipak je njezin sjaj skriven od ljudi. Isto tako, promisli o suncu koje su zaklonili oblaci. Promotri kako se prividno smanjio njegov sjaj, a zapravo je izvor tog svjetla ostao nepromijenjen. Dušu čovjeka valja usporediti s tim suncem, a sve stvari na zemlji valja promatrati kao njegovo tijelo. Sve dok nikakva vanjska smetnja ne dođe između njih, tijelo će, u svojoj cjelokupnosti, odražavati svjetlo iz duše i njezina će ga moć podržavati. Međutim, čim se podigne veo između njih, sjaj tog svjetla prividno se smanji. Consider the lamp which is hidden under a bushel. Though its light be shining, yet its radiance is concealed from men. Likewise, consider the sun which hath been obscured by the clouds. Observe how its splendor appeareth to have diminished, when in reality the source of that light hath remained unchanged. The soul of man should be likened unto this sun, and all things on earth should be regarded as his body. So long as no external impediment interveneth between them, the body will, in its entirety, continue to reflect the light of the soul, and to be sustained by its power. As soon as, however, a veil interposeth itself between them, the brightness of that light seemeth to lessen.
4 Razmisli ponovno o suncu kad je potpuno skriveno iza oblaka. Iako je zemlja još uvijek obasjana njegovim svjetlom, ipak je količina svjetla koju ona prima znatno smanjena. Tek kad se oblaci rasprše, sunce može opet zablistati u punom svom sjaju. Niti prisutnost oblaka ni njihova odsutnost ni na koji način ne mogu nauditi sjaju kojim sunce zrači. Duša čovjeka jest sunce kojim je obasjano njegovo tijelo, i od kojeg dobiva snagu, i tako je valja promatrati. Consider again the sun when it is completely hidden behind the clouds. Though the earth is still illumined with its light, yet the measure of light which it receiveth is considerably reduced. Not until the clouds have dispersed, can the sun shine again in the plenitude of its glory. Neither the presence of the cloud nor its absence can, in any way, affect the inherent splendor of the sun. The soul of man is the sun by which his body is illumined, and from which it draweth its sustenance, and should be so regarded.
5 Razmisli, nadalje, kako plod, prije nego je uobličen, počiva kao mogućnost u stablu. Kad bismo posjekli stablo, ne bismo mogli otkriti nikakav znak niti dio ploda. Međutim, kad se pojavi, objavi se, kao što si primijetio, u svojoj čudesnoj ljepoti i sjajnom savršenstvu. Doista, neki plodovi dosegnu puni razvoj tek nakon što su odvojeni od stabla. Consider, moreover, how the fruit, ere it is formed, lieth potentially within the tree. Were the tree to be cut into pieces, no sign nor any part of the fruit, however small, could be detected. When it appeareth, however, it manifesteth itself, as thou hast observed, in its wondrous beauty and glorious perfection. Certain fruits, indeed, attain their fullest development only after being severed from the tree.