LXXXI. A sada o tvom pitanju glede duše čovjeka i njezina…

1 A sada o tvom pitanju glede duše čovjeka i njezina preživljavanja poslije smrti. Znaj uistinu da će duša, nakon odvajanja od tijela nastaviti napredovati sve dok ne dosegne prisutnost Boga, u stanju i uvjetima koje ne mogu promijeniti ni obrati razdoblja i stoljeća, niti mijene i udesi ovoga svijeta. Ona će potrajati koliko i Kraljevstvo Božje, Njegova vlast, Njegova vladavina i moć. Ona će jasno pokazivati Božje znakove i Njegove pridjevke, i otkrivat će Njegovu ljubaznu blagost i darežljivost. Moje Pero zastaje kad pokuša dostojno opisati uzvišenost i sjaj tako visoka položaja. Počast kojom će Ruka Milosti obdariti dušu takva je da je nijedan jezik ne može valjano izraziti, niti ikoje zemaljsko sredstvo opisati. Blagoslovljena je duša koja je, u času odvajanja od tijela, očišćena od ispraznih maštanja ljudi ovog svijeta. Takva duša živi i kreće se u skladu s Voljom njezina Stvoritelja, i ulazi u najviši Raj. Nebeske Djeve, stanovnice najuzvišenijih odaja kružit će oko nje, a Proroci Božji i Njegovi izabranici zaiskat će njezino društvo. S njima će duša slobodno razgovarati, i pripovijedat će im što je morala podnijeti na putu Boga, Gospoda svih svjetova. Kad bi bilo kojem čovjeku bilo kazano što je sve predodređeno za takvu dušu u svjetovima Boga, Gospoda prijestolja u visini i dolje na zemlji, čitavo njegovo biće tog bi časa planulo u silnoj čežnji da dosegne taj najviši, posvećen i sjajni položaj… Narav duše nakon smrti nije moguće opisati, niti je dostojno i dopustivo otkriti u potpunosti njezin značaj očima ljudi. Proroci i Glasnici Božji bili su poslani dolje s jedinim ciljem, a to je – izvesti ljude na pravi Put Istine. Namjera koju je sadržavala njihova objava bila je odgojiti sve ljude, da bi mogli, u času smrti uzaći, u krajnjoj čistoti i svetosti i potpuno odvojeni, do prijestolja Najvišega. Svjetlo kojim zrače te duše odgovorno je za napredak svijeta i razvoj njegovih naroda. One su poput kvasca koji podiže svijet stvaranja, i predstavljaju životvornu silu kroz koju se ispoljavaju umijeća i čudesa ovog svijeta. Zahvaljujući njima oblaci izlijevaju svoje obilje na ljude, a zemlja daje svoje plodove. Sve stvari moraju imati razlog, poticajnu snagu, životvorno načelo. Ove duše i simboli odvojenosti omogućile su, i neprekidno će omogućavati vrhovni podsticaj kretanja u svijetu stvaranja. Onaj se svijet od ovog razlikuje toliko koliko se ovaj razlikuje od svijeta djeteta dok se još nalazi u utrobi majke. Kad duša dosegne Prisutnost Božju, ona će poprimiti oblik koji najbolje pristaje njezinoj besmrtnosti i najdostojniji je njezina nebeskog boravišta. Takvo je postojanje uvjetovano a ne apsolutno, budući da prvom predhodi uzrok, a drugo je neovisno o njemu. Apsolutno postojanje pripada isključivo Bogu, slavljen bio On. Dobro je uz one koji uviđaju ovu istinu. Kad bi ti u svom srcu razmislio o ponašanju Proroka Božjih, zasigurno bi spremno posvjedočio da moraju postojati drugi svjetovi osim ovoga. Većina istinski mudrih i učenih posvjedočila je, kroz vjekove, kao što je zabilježilo Pero Slave na Ploči Mudrosti, da je istina ono što su objavili sveti Spisi Božji. Čak su i materijalisti u svojim zapisima svjedočili o mudrosti tih božanski određenih Glasnika, i smatrali su da su opaske Proroka o Raju, o vatri paklenoj, o budućoj nagradi i kazni, bile prouzročene željom da obrazuju i uzdignu duše ljudi. Razmisli, stoga, kako je većina čovječanstva, bez obzira na svoja uvjerenja ili teorije, prepoznala uzvišenost i priznala nadmoćnost tih Proroka Božjih. Te Dragulje Odvojenosti neki nazivaju utjelovljenjem mudrosti, a drugi vjeruju da su oni usta Boga Samoga. Kako bi takve Duše pristale prepustiti se svojim neprijateljima kad bi vjerovale da su svi svjetovi Božji svedeni na ovaj život na zemlji? Bi li Oni drage volje podnosili takve muke i patnje kakve nije vidio ni iskusio nijedan čovjek? And now concerning thy question regarding the soul of man and its survival after death. Know thou of a truth that the soul, after its separation from the body, will continue to progress until it attaineth the presence of God, in a state and condition which neither the revolution of ages and centuries, nor the changes and chances of this world, can alter. It will endure as long as the Kingdom of God, His sovereignty, His dominion and power will endure. It will manifest the signs of God and His attributes, and will reveal His loving kindness and bounty. The movement of My Pen is stilled when it attempteth to befittingly describe the loftiness and glory of so exalted a station. The honor with which the Hand of Mercy will invest the soul is such as no tongue can adequately reveal, nor any other earthly agency describe. Blessed is the soul which, at the hour of its separation from the body, is sanctified from the vain imaginings of the peoples of the world. Such a soul liveth and moveth in accordance with the Will of its Creator, and entereth the all-highest Paradise. The Maids of Heaven, inmates of the loftiest mansions, will circle around it, and the Prophets of God and His chosen ones will seek its companionship. With them that soul will freely converse, and will recount unto them that which it hath been made to endure in the path of God, the Lord of all worlds. If any man be told that which hath been ordained for such a soul in the worlds of God, the Lord of the throne on high and of earth below, his whole being will instantly blaze out in his great longing to attain that most exalted, that sanctified and resplendent station.… The nature of the soul after death can never be described, nor is it meet and permissible to reveal its whole character to the eyes of men. The Prophets and Messengers of God have been sent down for the sole purpose of guiding mankind to the straight Path of Truth. The purpose underlying Their revelation hath been to educate all men, that they may, at the hour of death, ascend, in the utmost purity and sanctity and with absolute detachment, to the throne of the Most High. The light which these souls radiate is responsible for the progress of the world and the advancement of its peoples. They are like unto leaven which leaveneth the world of being, and constitute the animating force through which the arts and wonders of the world are made manifest. Through them the clouds rain their bounty upon men, and the earth bringeth forth its fruits. All things must needs have a cause, a motive power, an animating principle. These souls and symbols of detachment have provided, and will continue to provide, the supreme moving impulse in the world of being. The world beyond is as different from this world as this world is different from that of the child while still in the womb of its mother. When the soul attaineth the Presence of God, it will assume the form that best befitteth its immortality and is worthy of its celestial habitation. Such an existence is a contingent and not an absolute existence, inasmuch as the former is preceded by a cause, whilst the latter is independent thereof. Absolute existence is strictly confined to God, exalted be His glory. Well is it with them that apprehend this truth. Wert thou to ponder in thine heart the behavior of the Prophets of God thou wouldst assuredly and readily testify that there must needs be other worlds besides this world. The majority of the truly wise and learned have, throughout the ages, as it hath been recorded by the Pen of Glory in the Tablet of Wisdom, borne witness to the truth of that which the holy Writ of God hath revealed. Even the materialists have testified in their writings to the wisdom of these divinely appointed Messengers, and have regarded the references made by the Prophets to Paradise, to hell fire, to future reward and punishment, to have been actuated by a desire to educate and uplift the souls of men. Consider, therefore, how the generality of mankind, whatever their beliefs or theories, have recognized the excellence, and admitted the superiority, of these Prophets of God. These Gems of Detachment are acclaimed by some as the embodiments of wisdom, while others believe them to be the mouthpiece of God Himself. How could such Souls have consented to surrender themselves unto their enemies if they believed all the worlds of God to have been reduced to this earthly life? Would they have willingly suffered such afflictions and torments as no man hath ever experienced or witnessed?