LXXXII. Upitao si Me o prirodi duše. Znaj, uistinu, da je duša…

1 Upitao si Me o prirodi duše. Znaj, uistinu, da je duša Božji znak, nebeski dragulj čiju stvarnost nisu uspjeli dokučiti najučeniji od ljudi, i čije otajstvo nikakav um, ma koliko bistar on bio, ne može očekivati da će otkriti. Ona je prva među stvorenim stvarima koja je objavila uzvišenost svog Stvoritelja, prva prepoznala Njegovu Slavu, uhvatila se Njegove Istine, i poklonila se pred Njim u štovanju. Ako bude vjerna Bogu, ona će odražavati Njegovu svjetlost, i jednom će se k Njemu vratiti. Ako, pak, ne uspije održati svoj savez sa Stvoriteljem, past će žrtvom svoga ja i strasti, i na kraju će potonuti u njihove dubine. Thou hast asked Me concerning the nature of the soul. Know, verily, that the soul is a sign of God, a heavenly gem whose reality the most learned of men hath failed to grasp, and whose mystery no mind, however acute, can ever hope to unravel. It is the first among all created things to declare the excellence of its Creator, the first to recognize His glory, to cleave to His truth, and to bow down in adoration before Him. If it be faithful to God, it will reflect His light, and will, eventually, return unto Him. If it fail, however, in its allegiance to its Creator, it will become a victim to self and passion, and will, in the end, sink in their depths.
2 Tko tako, na ovaj Dan, nije dozvolio sumnjama i maštanjima ljudi da ga odvrate od Onoga Koji je Vječna Istina, i nije dopustio da ga nered koji su prouzročile svjetovne i crkvene vlasti spriječi da prizna Njegovu Poruku, takvog će čovjeka Bog, Gospod svih ljudi, smatrati jednim od Svojih moćnih znakova, i bit će ubrojen među one čija je imena Najviše Pero upisalo u Njegovoj Knjizi. Blagoslovljen je onaj koji je prepoznao pravi značaj takve duše, priznao njezin položaj i otkrio njezine vrline. Whoso hath, in this Day, refused to allow the doubts and fancies of men to turn him away from Him Who is the Eternal Truth, and hath not suffered the tumult provoked by the ecclesiastical and secular authorities to deter him from recognizing His Message, such a man will be regarded by God, the Lord of all men, as one of His mighty signs, and will be numbered among them whose names have been inscribed by the Pen of the Most High in His Book. Blessed is he that hath recognized the true stature of such a soul, that hath acknowledged its station, and discovered its virtues.
3 Mnogo toga je napisano u drevnim knjigama o različitim stupnjevima razvoja duše, kao što su pohota, razdražljivost, nadahnuće, zadovoljenje, Božansko zadovoljstvo, i slično; Najviše Pero, međutim ne želi zadržavati se na njima. Svaka duša koja ponizno ide s Bogom, na ovaj Dan, i čvrsto se drži Njega, bit će zaodjevena čašću i slavom svih dobrih imena i položaja. Much hath been written in the books of old concerning the various stages in the development of the soul, such as concupiscence, irascibility, inspiration, benevolence, contentment, Divine good-pleasure, and the like; the Pen of the Most High, however, is disinclined to dwell upon them. Every soul that walketh humbly with its God, in this Day, and cleaveth unto Him, shall find itself invested with the honor and glory of all goodly names and stations.
4 Kad čovjek spava, za njegovu se dušu ne može reći da je iznutra na ikoji način pogađa bilo što izvana. Ona ne podliježe nikakvoj promjeni u svom izvornom stanju ili značaju. Bilo kakvu promjenu njezinih funkcija valja pripisati izvanjskim uzrocima. Tim vanjskim uzrocima valja pripisati bilo koju promjenu u njezinom okolišu, razumijevanju i zapažanju. When man is asleep, his soul can, in no wise, be said to have been inherently affected by any external object. It is not susceptible of any change in its original state or character. Any variation in its functions is to be ascribed to external causes. It is to these external influences that any variations in its environment, its understanding, and perception should be attributed.
5 Promisli o ljudskom oku. Iako posjeduje sposobnost zapažanja svega što je stvoreno, ipak i najmanja zapreka može toliko omesti njegov vid da ga liši sposobnosti razabiranja bilo čega. Veličano neka bude ime Onoga Koji je stvorio i Uzrok je tim uzrocima, Koji je naredio da svaka promjena i preinaka u svijetu stvaranja bude ovisna o njima. Svako stvorenje u čitavom univerzumu samo predstavlja vrata koja vode k Njegovom znanju, znak Njegove vrhovnosti, objava Njegovih imena, simbol Njegova veličanstva, znamen Njegove snage, način da nas pripusti na Svoj pravi Put … Consider the human eye. Though it hath the faculty of perceiving all created things, yet the slightest impediment may so obstruct its vision as to deprive it of the power of discerning any object whatsoever. Magnified be the name of Him Who hath created, and is the Cause of, these causes, Who hath ordained that every change and variation in the world of being be made dependent upon them. Every created thing in the whole universe is but a door leading into His knowledge, a sign of His sovereignty, a revelation of His names, a symbol of His majesty, a token of His power, a means of admittance into His straight Path.…
6 Istinu kazujem, ljudska je duša, u svojoj biti, jedan od znakova Božjih, otajstvo među Njegovim otajstvima. Ona je jedan od moćnih znakova Svemogućega, vjesnik koji najavljuje stvarnost svih svjetova Božjih. U njoj leži skriveno ono što svijet sada nikako nije u stanju shvatiti. Razmisli u svom srcu o objavi Duše Božje koja prožima sve Njegove Zakone, i suprotstavi je onoj niskoj i požudnoj naravi koja se pobunila protiv Njega, koja zabranjuje ljudima da se okrenu Gospodu Imena, i goni ih da slijede svoju pohotu i opačinu. Takva je duša, uistinu, daleko zabludjela putom grijeha … Verily I say, the human soul is, in its essence, one of the signs of God, a mystery among His mysteries. It is one of the mighty signs of the Almighty, the harbinger that proclaimeth the reality of all the worlds of God. Within it lieth concealed that which the world is now utterly incapable of apprehending. Ponder in thine heart the revelation of the Soul of God that pervadeth all His Laws, and contrast it with that base and appetitive nature that hath rebelled against Him, that forbiddeth men to turn unto the Lord of Names, and impelleth them to walk after their lusts and wickedness. Such a soul hath, in truth, wandered far in the path of error.…
7 Ti si Me, nadalje, zapitao o stanju duše nakon što se odvoji od tijela. Znaj, zaista, da ako je duša čovjeka išla putovima Božjim, ona će se nesumnjivo vratiti i pridružiti slavi Ljubljenoga. Božje Mi pravednosti! Ona će dosegnuti takvo stanje kakvo ne može oslikati nijedno pero, niti jezik opisati. Duša koja je ostala vjerna Božjoj Stvari, i koja je nepokolebljivo čvrsto ostala na Njegovom putu, nakon uzašašća bit će obdarena tolikom snagom da će svi svjetovi koje je Svemogući stvorio moći od nje imati koristi. Takva duša predstavlja, po nalogu Idealnoga Kralja i Božanskog Odgojitelja, čisti kvasac koji poboljšava svijet postojanja, pruža moć kroz koju se objavljuju umijeća i čudesa. Razmisli o tome kako brašno treba kvasac da bi nabujalo. Duše koje su simboli odvojenosti kvasac su svijeta. Meditiraj o tome, i budi od zahvalnih. Thou hast, moreover, asked Me concerning the state of the soul after its separation from the body. Know thou, of a truth, that if the soul of man hath walked in the ways of God, it will, assuredly, return and be gathered to the glory of the Beloved. By the righteousness of God! It shall attain a station such as no pen can depict, or tongue describe. The soul that hath remained faithful to the Cause of God, and stood unwaveringly firm in His Path shall, after his ascension, be possessed of such power that all the worlds which the Almighty hath created can benefit through him. Such a soul provideth, at the bidding of the Ideal King and Divine Educator, the pure leaven that leaveneth the world of being, and furnisheth the power through which the arts and wonders of the world are made manifest. Consider how meal needeth leaven to be leavened with. Those souls that are the symbols of detachment are the leaven of the world. Meditate on this, and be of the thankful.
8 U nekolicini Naših Ploča osvrnuli smo Se na tu temu, i iznijeli smo različite stupnjeve razvoja duše. Istinu kazujem, ljudska je duša uzvišena iznad svakog napredovanja i nazadovanja. Ona miruje, pa ipak se uzdiže; kreće se, a ipak miruje. Ona u sebi predstavlja dokaz koji svjedoči o postojanju uvjetovanog svijeta, kao i o stvarnosti svijeta koji nema početka ni kraja. Pogledaj san koji si sanjao, kako se, nakon mnogo godina, ponovno odvija pred tvojim očima. Razmisli koliko je neobično otajstvo svijeta koji ti se u tvom snu ukazuje. Promisli u svom srcu o neistraživoj mudrosti Božjoj, i meditiraj o njezinim mnogostrukim objavama … In several of Our Tablets We have referred to this theme, and have set forth the various stages in the development of the soul. Verily I say, the human soul is exalted above all egress and regress. It is still, and yet it soareth; it moveth, and yet it is still. It is, in itself, a testimony that beareth witness to the existence of a world that is contingent, as well as to the reality of a world that hath neither beginning nor end. Behold how the dream thou hast dreamed is, after the lapse of many years, reenacted before thine eyes. Consider how strange is the mystery of the world that appeareth to thee in thy dream. Ponder in thine heart upon the unsearchable wisdom of God, and meditate on its manifold revelations.…
9 Pogledaj čudesne dokaze djela ruku Božjih, i promisli o njihovu dosegu i značaju. Onaj Koji je Pečat Proroka rekao je: “Uvećaj moje čuđenje i divljenje Tebi, o, Bože!” Witness the wondrous evidences of God’s handiwork, and reflect upon its range and character. He Who is the Seal of the Prophets hath said: “Increase my wonder and amazement at Thee, O God!”
10 Što se tiče pitanja je li materijalni svijet podložan ikakvim ograničenjima, znaj da razumijevanje te stvari ovisi o samom promatraču. S jedne strane ograničen je; s druge, on nadilazi sva ograničenja. Jedini pravi Bog postojao je oduvijek, i postojat će zauvijek. Njegovo stvaranje, na sličan način, nema početka i neće imati kraja. Međutim, svemu što je stvoreno predhodi uzrok. Ta činjenica, po sebi, predstavlja, bez imalo sumnje, jedinstvo Stvoritelja. As to thy question whether the physical world is subject to any limitations, know thou that the comprehension of this matter dependeth upon the observer himself. In one sense, it is limited; in another, it is exalted beyond all limitations. The one true God hath everlastingly existed, and will everlastingly continue to exist. His creation, likewise, hath had no beginning, and will have no end. All that is created, however, is preceded by a cause. This fact, in itself, establisheth, beyond the shadow of a doubt, the unity of the Creator.
11 Upitao si Me, nadalje, o prirodi nebeskih sfera. Da bi se shvatila njihova priroda, bilo bi neophodno ispitati značenje aluzija o nebeskim sferama i nebesima izrečenim u drevnim Knjigama, i otkriti karakter njihove povezanosti s ovim materijalnim svijetom te utjecaj koji oni vrše na nj. Svako je srce ispunjeno čuđenjem pred tako zbunjujućom temom, a svaki je um pomućen njezinim tajanstvom. Samo Bog može dokučiti njezino značenje. Učeni ljudi koji su tisućama godina proučavali život zemlje, nisu uspjeli, tijekom dugog promatranja, pojmiti bilo broj bilo starost drugih planeta. Promotri, nadalje, mnogostruke razlike proizašle iz teorija koje su iznijeli ti ljudi. Znaj da svaka stajaća zvijezda ima svoje planete, a svaka planeta svoja stvorenja, čiji broj nijedan čovjek ne može izračunati. Thou hast, moreover, asked Me concerning the nature of the celestial spheres. To comprehend their nature, it would be necessary to inquire into the meaning of the allusions that have been made in the Books of old to the celestial spheres and the heavens, and to discover the character of their relationship to this physical world, and the influence which they exert upon it. Every heart is filled with wonder at so bewildering a theme, and every mind is perplexed by its mystery. God, alone, can fathom its import. The learned men, that have fixed at several thousand years the life of this earth, have failed, throughout the long period of their observation, to consider either the number or the age of the other planets. Consider, moreover, the manifold divergencies that have resulted from the theories propounded by these men. Know thou that every fixed star hath its own planets, and every planet its own creatures, whose number no man can compute.
12 O, ti koji si upro svoje oči u Moj lik! Osvit Slave na ovaj je Dan objavio svoj sjaj, i Glas Najvišega zove. Prije Smo izrekli ove riječi: “Ovo nije dan kad ikoji čovjek smije iskušavati Gospoda svoga. Svakom onom koji je čuo Božji Zov, kako ga je izrekao Onaj Koji je Vrelo Slave, priliči ustati i uzviknuti: đEvo me, evo me, Gospode svih Imena; evo me, evo me, o, Stvoritelju nebesa! Svjedočim da su, kroz Tvoju Objavu, objelodanjene stvari skrivene u knjigama Božjim, i da se obistinilo sve što su Tvoji Glasnici zabilježili u svetim Spisima.'” O thou that hast fixed thine eyes upon My countenance! The Dayspring of Glory hath, in this Day, manifested its radiance, and the Voice of the Most High is calling. We have formerly uttered these words: “This is not the day for any man to question his Lord. It behooveth whosoever hath hearkened to the Call of God, as voiced by Him Who is the Dayspring of Glory, to arise and cry out: ‘Here am I, here am I, O Lord of all Names; here am I, here am I, O Maker of the heavens! I testify that, through Thy Revelation, the things hidden in the Books of God have been revealed, and that whatsoever hath been recorded by Thy Messengers in the sacred Scriptures hath been fulfilled.’”