LXXXIV. Jedinoga pravoga Boga promatraj kao Onoga Koji je…

1 Jedinoga pravoga Boga promatraj kao Onoga Koji je odijeljen od svih stvorenja, i neizmjerno uzvišen iznad njih. Čitavi univerzum odražava Njegovu slavu, dok je On Sâm neovisan o Svojim stvorenjima, i nadilazi ih. To je pravo značenje Božanskoga jedinstva. Onaj Koji je Vječna Istina jedina je Sila Koja sprovodi neospornu vlast nad svijetom stvaranja, slika Koje se odražava u zrcalu čitavoga stvaranja. Svo postojanje o Njemu ovisi, i iz Njega proizlazi izvor održavanja svih stvari. To se podrazumijeva pod Božanskim jedinstvom; to je njegovo temeljno načelo. Regard thou the one true God as One Who is apart from, and immeasurably exalted above, all created things. The whole universe reflecteth His glory, while He is Himself independent of, and transcendeth His creatures. This is the true meaning of Divine unity. He Who is the Eternal Truth is the one Power Who exerciseth undisputed sovereignty over the world of being, Whose image is reflected in the mirror of the entire creation. All existence is dependent upon Him, and from Him is derived the source of the sustenance of all things. This is what is meant by Divine unity; this is its fundamental principle.
2 Neki, obmanuti vlastitim dokonim maštarijama, umislili su sve stvari poput pridruženika i suradnika Božjih, a sebe zamislili tumačima Njegova jedinstva. Onoga Mi Koji je jedini pravi Bog! Takvi ljudi su bili, i ostat će žrtvom slijepa oponašanja, i valja ih ubrojiti među one koji su skučili i ograničili poimanje Boga. Some, deluded by their idle fancies, have conceived all created things as associates and partners of God, and imagined themselves to be the exponents of His unity. By Him Who is the one true God! Such men have been, and will continue to remain, the victims of blind imitation, and are to be numbered with them that have restricted and limited the conception of God.
3 Pravi vjernik u Jedinstvo Božje jest onaj koji, daleko od toga da pobrka dvojnost s jednošću, ne dopusti da ikakva pomisao o mnogostrukosti zastre njegovo poimanje jedinosti Božje, koji će Božansko Biće smatrati Onim Koji, po samoj Svojoj naravi, nadilazi ograničenja brojeva. He is a true believer in Divine unity who, far from confusing duality with oneness, refuseth to allow any notion of multiplicity to becloud his conception of the singleness of God, who will regard the Divine Being as One Who, by His very nature, transcendeth the limitations of numbers.
4 Bit vjerovanja u Božansko jedinstvo znači smatrati jednim te istim Onoga Koji je Objavitelj Božji i Onoga Koji je nevidljiva, nedostižna, nespoznatljiva Bit. To znači da što god pripada prvomu, sva Njegova djela ili učinci, što god On naloži ili zabrani, valja smatrati, u svim svojim aspektima, i u svim uvjetima, i bez ikakva ustručavanja, identičnim Volji Boga Samoga. To je najuzvišenije stanje koje se ijedan istinski vjernik u jedinstvo Božje može ikada nadati doseći. Blažen je čovjek koji dosegne ovo stanje, i bude od onih koji su ustrajni u svojoj vjeri. The essence of belief in Divine unity consisteth in regarding Him Who is the Manifestation of God and Him Who is the invisible, the inaccessible, the unknowable Essence as one and the same. By this is meant that whatever pertaineth to the former, all His acts and doings, whatever He ordaineth or forbiddeth, should be considered, in all their aspects, and under all circumstances, and without any reservation, as identical with the Will of God Himself. This is the loftiest station to which a true believer in the unity of God can ever hope to attain. Blessed is the man that reacheth this station, and is of them that are steadfast in their belief.