LXXXV. O, Moji sluge! Valja vam osvježiti i oživjeti vaše duše…

1 O, Moji sluge! Valja vam osvježiti i oživjeti vaše duše milostivim darovima, koji se izlijevaju na vas u ovom Božanskom Proljeću koje dira u dušu. Danica Njegove velike slave izlila je svoj sjaj na vas, a oblaci Njegove bezgranične milosti zastrli su vas. Koliko li je blizu nagrada onomu koji se nije lišio tako velikoga izobilja, i uspio prepoznati ljepotu svojega Najljubljenijega u ovom, Njegovom novom ruhu. O My servants! It behooveth you to refresh and revive your souls through the gracious favors which, in this Divine, this soul-stirring Springtime, are being showered upon you. The Daystar of His great glory hath shed its radiance upon you, and the clouds of His limitless grace have overshadowed you. How high the reward of him that hath not deprived himself of so great a bounty, nor failed to recognize the beauty of his Best-Beloved in this, His new attire.
2 Recite: O, ljudi! Svjetiljka Božja gori; pazite da žestoki vjetrovi vaše neposlušnosti ne ugase njezino svjetlo. Sada je vrijeme da ustanete i veličate Gospoda Boga vašega. Ne težite za tjelesnim udobnostima, i očuvajte svoje srce čistim i neokaljanim. Zlotvor vreba, spreman zarobiti vas. Učvrstite se protiv njegovih opakih varki, i, vođeni svjetlom imena jedinoga pravoga Boga, izbavite se iz tmine koja vas okružuje. Usredotočite svoje misli na Ljubljenoga, umjesto na same sebe. Say: O people! The Lamp of God is burning; take heed, lest the fierce winds of your disobedience extinguish its light. Now is the time to arise and magnify the Lord, your God. Strive not after bodily comforts, and keep your heart pure and stainless. The Evil One is lying in wait, ready to entrap you. Gird yourselves against his wicked devices, and, led by the light of the name of the one true God, deliver yourselves from the darkness that surroundeth you. Center your thoughts in the Well-Beloved, rather than in your own selves.
3 Reci: O, vi koji ste skrenuli s puta i zalutali! Božanski Glasnik, Koji ne govori ništa osim istine, najavio vam je dolazak Najljubljenijega. Pogledajte, On je sada došao. Zašto ste klonuli i obeshrabreni? Zašto ostajete tužni kad se Čisti i Skriveni pojavio otkriven među vama? Onaj Koji je i Početak i Svršetak, Onaj Koji je i Mirovanje i Gibanje sada je objavljen pred vašim očima. Pogledajte kako se, na ovaj Dan, Početak odražava u Svršetku, te kako je u Mirovanju začeto Gibanje. To su gibanje proizvele moćne sile koje su oslobodile riječi Svemogućega kroz čitavo stvaranje. Koga god je oživjela njihova životvorna moć, osjetit će poriv doseći dvor Ljubljenoga; a tko god se nje lišio, utonut će u bespovratnu tugu. Uistinu je mudar onaj kojega svijet i sve što je u njemu nije uspjelo odvratiti od prepoznavanja svjetla ovoga Dana, koji neće dopustiti jalovu naklapanju ljudskom da ga skrene s puta pravičnosti. Uistinu je kao mrtav onaj kojega, u čudesnu zoru ove Objave, njezin lahor koji dira u dušu nije uspio oživjeti. Uistinu je zarobljenik onaj koji nije prepoznao Vrhovnoga Iskupitelja, nego je dopustio da mu duša, ojađena i bespomoćna, bude sputana uzama njegovih želja. Say: O ye that have strayed and lost your way! The Divine Messenger, Who speaketh naught but the truth, hath announced unto you the coming of the Best-Beloved. Behold, He is now come. Wherefore are ye downcast and dejected? Why remain despondent when the Pure and Hidden One hath appeared unveiled amongst you? He Who is both the Beginning and the End, He Who is both Stillness and Motion, is now manifest before your eyes. Behold how, in this Day, the Beginning is reflected in the End, how out of Stillness Motion hath been engendered. This motion hath been generated by the potent energies which the words of the Almighty have released throughout the entire creation. Whoso hath been quickened by its vitalizing power, will find himself impelled to attain the court of the Beloved; and whoso hath deprived himself therefrom, will sink into irretrievable despondency. He is truly wise whom the world and all that is therein have not deterred from recognizing the light of this Day, who will not allow men’s idle talk to cause him to swerve from the way of righteousness. He is indeed as one dead who, at the wondrous dawn of this Revelation, hath failed to be quickened by its soul-stirring breeze. He is indeed a captive who hath not recognized the Supreme Redeemer, but hath suffered his soul to be bound, distressed and helpless, in the fetters of his desires.
4 O, Moji sluge! Tko god je kušao od ovoga Izvora dosegao je vječni Život, a tko je god odbio piti iz njega kao mrtav je. Reci: O, počinitelji nepravde! Pohlepa vas je spriječila da poslušate slatki glas Onoga Koji je Udovoljitelj. Isperite je iz svojih srdaca, kako bi vam se obznanila Njegova Božanska tajna. Pogledajte Ga jasnoga i blistavoga poput sunca u svom svojemu sjaju. O My servants! Whoso hath tasted of this Fountain hath attained unto everlasting Life, and whoso hath refused to drink therefrom is even as the dead. Say: O ye workers of iniquity! Covetousness hath hindered you from giving a hearing ear unto the sweet voice of Him Who is the All-Sufficing. Wash it away from your hearts, that His Divine secret may be made known unto you. Behold Him manifest and resplendent as the sun in all its glory.
5 Reci: O, vi koji ste lišeni razumijevanja! Teška vas patnja slijedi, i iznenada će vas snaći. Trgnite se, kako bi ona, možda, prošla ne oštetivši vas. Priznajte uzvišen značaj imena Gospoda Boga vašega, Koji vam je došao u veličini slave Svoje. On je, uistinu, Sveznajući, Sveposjednik, Vrhovni Zaštitnik. Say: O ye that are bereft of understanding! A severe trial pursueth you, and will suddenly overtake you. Bestir yourselves, that haply it may pass and inflict no harm upon you. Acknowledge the exalted character of the name of the Lord, your God, Who hath come unto you in the greatness of His glory. He, verily, is the All-Knowing, the All-Possessing, the Supreme Protector.