LXXXIX. Znaj sigurno da, baš kao što čvrsto vjeruješ da Riječ…

1 Znaj sigurno da, baš kao što čvrsto vjeruješ da Riječ Boga – slavljen bio On – traje vječno, isto tako moraš vjerovati bez sumnje da njezino značenje nikada ne može biti iscrpljeno. Oni koji su imenovani njezinim tumačima, oni čija srca sadrže njezine tajne, međutim, jedini mogu razumjeti njezinu mnogostruku mudrost. Tko, dakle, čitajući Svete Spise, padne u iskušenje izabrati iz njih što god mu odgovara kako bi posumnjao u autoritet Predstavnika Božjega među ljudima, uistinu je kao mrtav, premda izvana izgleda da hoda i razgovara sa bližnjima, i dijeli s njima njihovo jelo i piće. Know assuredly that just as thou firmly believest that the Word of God, exalted be His glory, endureth forever, thou must, likewise, believe with undoubting faith that its meaning can never be exhausted. They who are its appointed interpreters, they whose hearts are the repositories of its secrets, are, however, the only ones who can comprehend its manifold wisdom. Whoso, while reading the Sacred Scriptures, is tempted to choose therefrom whatever may suit him with which to challenge the authority of the Representative of God among men, is, indeed, as one dead, though to outward seeming he may walk and converse with his neighbors, and share with them their food and their drink.
2 O, kad bi Mi svijet samo povjerovao! Kad bi čovječanstvu bile otkrivene sve stvari koje leže pohranjene u srcu Bahá, i kojima Ga je Gospod Bog Njegov, Gospod svih imena poučio, svaki čovjek na zemlji bi zanijemio. Oh, would that the world could believe Me! Were all the things that lie enshrined within the heart of Bahá, and which the Lord, His God, the Lord of all names, hath taught Him, to be unveiled to mankind, every man on earth would be dumbfounded.
3 Kako je silno mnoštvo istina koje odora riječi nikada ne može sadržati! Kako je golem broj onih istina koje nikakav izraz ne može na odgovarajući način opisati, čije značenje nikada ne može biti razotkriveno, i koje nije moguće čak ni izdaleka nagovijestiti! Koliko je mnoštvo istina koje ne mogu biti izrečene dok ne dođe za to vrijeme! Baš kao što je rečeno: “Ne može biti objavljeno sve što čovjek zna, niti može biti smatrano pravovremenim sve što on može objaviti, niti može svaki pravovremeni izričaj biti smatran primjerenim sposobnosti razumijevanja onih koji ga čuju.” How great the multitude of truths which the garment of words can never contain! How vast the number of such verities as no expression can adequately describe, whose significance can never be unfolded, and to which not even the remotest allusions can be made! How manifold are the truths which must remain unuttered until the appointed time is come! Even as it hath been said: “Not everything that a man knoweth can be disclosed, nor can everything that he can disclose be regarded as timely, nor can every timely utterance be considered as suited to the capacity of those who hear it.”
4 Od ovih istina neke mogu biti objavljene samo onoliko koliko mogu primiti spremnici svjetla Našega znanja, i prijamnici Naše skrivene milosti. Preklinjemo Boga da te osnaži Svojom snagom, i omogući ti prepoznati Onoga Koji Izvor svekolikoga znanja, da bi se ti mogao odijeliti od svakog ljudskog saznanja, jer “kakve bi koristi imao bilo koji čovjek koji teži za saznanjem kad je već našao i prepoznao Onoga Koji je Predmet svekolikoga znanja?” Čvrsto uhvati Korijen Znanja, i Onoga Koji je njegovo Vrelo, da bi postao neovisan o svima koji tvrde da su upućeni u ljudsko saznanje, a tvrdnju kojih nijedan jasan dokaz, niti svjedočanstvo ikoje prosvjetiteljske knjige ne može podržati. Of these truths some can be disclosed only to the extent of the capacity of the repositories of the light of Our knowledge, and the recipients of Our hidden grace. We beseech God to strengthen thee with His power, and enable thee to recognize Him Who is the Source of all knowledge, that thou mayest detach thyself from all human learning, for, “what would it profit any man to strive after learning when he hath already found and recognized Him Who is the Object of all knowledge?” Cleave to the Root of Knowledge, and to Him Who is the Fountain thereof, that thou mayest find thyself independent of all who claim to be well versed in human learning, and whose claim no clear proof, nor the testimony of any enlightening book, can support.