XC. Što god je na nebu i što god je na zemlji izravan je dokaz…

1 Što god je na nebu i što god je na zemlji izravan je dokaz unutarnje objave pridjevaka i imena Božjih, budući da u svakom atomu leže pohranjeni znakovi koji rječito svjedoče objavi Najvećega Svjetla. Izgleda da, bez moći te objave, nikada ne bi moglo postojati nijedno biće. Kako su sjajne zvijezde znanja koje blistaju u atomu, i kako su široki oceani mudrosti koji se uzdižu u jednoj kapi! A to je na najviši način istina glede čovjeka, koji je, među svim stvorenjima, bio obdaren takvim darovima, i bio izabran za slavu takve počasti. Jer u njemu su u potencijalu objavljeni svi pridjevci i imena Božja do stupnja koji nijedno drugo stvoreno biće nije nadvisilo ili prevladalo. Sva ta imena i pridjevci mogu se primijeniti na njega. Baš kao što je On rekao: “Čovjek je Moje otajstvo, a Ja sam njegovo otajstvo.” Brojni su stihovi koji su bili ponovno objavljivani u svim Nebeskim Knjigama i Svetim Spisima, a izražavaju ovu najistančaniju i najuzvišeniju temu. Baš kako je On objavio: “Sigurno Ćemo im pokazati Naše znakove, u svijetu i u njima samima.” I opet On kaže: “Također i u vama samima; zar nećete, dakle, gledati znakove Božje?” I opet On objavljuje: “I ne budite vi poput onih koji zaboravljaju Boga, i koje je On zbog toga naveo da zaborave same sebe.” U vezi s tim, Onaj Koji je vječni Kralj – neka Mu duše svih koji stanuju u mističnom Svetohraništu budu žrtvovane – rekao je: “Onaj je spoznao Boga koji je upoznao sama sebe.” Whatever is in the heavens and whatever is on the earth is a direct evidence of the revelation within it of the attributes and names of God, inasmuch as within every atom are enshrined the signs that bear eloquent testimony to the revelation of that Most Great Light. Methinks, but for the potency of that revelation, no being could ever exist. How resplendent the luminaries of knowledge that shine in an atom, and how vast the oceans of wisdom that surge within a drop! To a supreme degree is this true of man, who, among all created things, hath been invested with the robe of such gifts, and hath been singled out for the glory of such distinction. For in him are potentially revealed all the attributes and names of God to a degree that no other created being hath excelled or surpassed. All these names and attributes are applicable to him. Even as He hath said: “Man is My mystery, and I am his mystery.” Manifold are the verses that have been repeatedly revealed in all the Heavenly Books and the Holy Scriptures, expressive of this most subtle and lofty theme. Even as He hath revealed: “We will surely show them Our signs in the world and within themselves.” Again He saith: “And also in your own selves: will ye not, then, behold the signs of God?” And yet again He revealeth: “And be ye not like those who forget God, and whom He hath therefore caused to forget their own selves.” In this connection, He Who is the eternal King—may the souls of all that dwell within the mystic Tabernacle be a sacrifice unto Him—hath spoken: “He hath known God who hath known himself.”
2 … Iz onoga što je bilo rečeno postaje jasno da sve stvari, u svojoj najdubljoj stvarnosti, svjedoče objavi imena i pridjevaka Božjih u sebi. Svaka u skladu sa svojom sposobnošću pokazuje i izražava znanje o Bogu. Toliko je moćna i univerzalna ova objava, da je obuhvatila sve stvari, vidljive i nevidljive. Tako je On objavio: “Ima li išta drugo osim Tebe moć objave koju Ti ne posjeduješ, da bi Tebe moglo objaviti? Slijepo je oko koje Tebe ne vidi.” Slično tome rekao je vječni Kralj: “Ništa nisam vidio, a da nisam Boga u tome vidio, Boga ispred toga, ili Boga iza toga.” Također je zapisano u tradiciji Kumayl: “Pogledaj, svjetlost je zasjala iz zore vječnosti, i – gle!, njezini valovi prodrli su u najdublju stvarnost čovjeka.” Čovjek, najplemenitije i najsavršenije od svih stvorenja, nadvisuje ih u jačini ove objave, i puniji je izraz njezine slave. A od svih ljudi, najsavršeniji, najistaknutiji i najizvrsniji su Objavitelji Sunca Istine. Nikako, sve drugo osim tih Objavitelja živi po djelovanju njihove Volje, a kreće se i postoji kroz izljeve njihove milosti. …From that which hath been said it becometh evident that all things, in their inmost reality, testify to the revelation of the names and attributes of God within them. Each according to its capacity, indicateth, and is expressive of, the knowledge of God. So potent and universal is this revelation, that it hath encompassed all things visible and invisible. Thus hath He revealed: “Hath aught else save Thee a power of revelation which is not possessed by Thee, that it could have manifested Thee? Blind is the eye which doth not perceive Thee.” Likewise hath the eternal King spoken: “No thing have I perceived, except that I perceived God within it, God before it, or God after it.” Also in the tradition of Kumayl it is written: “Behold, a light hath shone forth out of the morn of eternity, and lo, its waves have penetrated the inmost reality of all men.” Man, the noblest and most perfect of all created things, excelleth them all in the intensity of this revelation, and is a fuller expression of its glory. And of all men, the most accomplished, the most distinguished, and the most excellent are the Manifestations of the Sun of Truth. Nay, all else besides these Manifestations, live by the operation of Their Will, and move and have their being through the outpourings of Their grace.