XCI. Među dokazima koji pokazuju istinu ove Objave je i ovaj…

1 Među dokazima koji pokazuju istinu ove Objave je i ovaj, da u svakom dobu i Dispenzaciji, kad god bi se nevidljiva Bit objavila u osobi Svojega Objavitelja, određene bi duše, nepoznate i odvojene od svake veze sa svijetom, potražile prosvjetljenje od Sunca Proroštva i Mjeseca Božanskoga vodstva, i dosegli bi Božansku Nazočnost. Zbog toga bi se duhovnici toga doba i oni koji posjeduju bogatstvo tim ljudima izrugivali i ismijavali ih. Baš kako je On objavio glede onih koji su zalutali: “Onda su rekli poglavari Njegova naroda koji nisu vjerovali: đMi u Tebi vidimo samo čovjeka poput nas; a ne vidimo da Te je itko slijedio osim najopakijih i onih nepromišljena suda, i ne vidimo da ste vi imalo bolji od nas; ne, smatramo vas lašcima.'” Prigovarali su tim svetim Objaviteljima, i bunili se govoreći: “Nitko vas nije slijedio osim najbjednijih među nama, onih koji ne zaslužuju pozornost.” Njihov je cilj bio pokazati kako nitko između učenih, bogatih i znamenitih nije povjerovao u njih. Time i sličnim dokazima nastojali su pokazati lažnost Onoga koji ne govori ništa osim istine. Amongst the proofs demonstrating the truth of this Revelation is this, that in every age and Dispensation, whenever the invisible Essence was revealed in the person of His Manifestation, certain souls, obscure and detached from all worldly entanglements, would seek illumination from the Sun of Prophethood and Moon of Divine guidance, and would attain unto the Divine Presence. For this reason, the divines of the age and those possessed of wealth, would scorn and scoff at these people. Even as He hath revealed concerning them that erred: “Then said the chiefs of His people who believed not, ‘We see in Thee but a man like ourselves; and we see not any who have followed Thee except our meanest ones of hasty judgment, nor see we any excellence in you above ourselves: nay, we deem you liars.’” They caviled at those holy Manifestations, and protested saying: “None hath followed you except the abject amongst us, those who are worthy of no attention.” Their aim was to show that no one amongst the learned, the wealthy, and the renowned believed in them. By this and similar proofs they sought to demonstrate the falsity of Him that speaketh naught but the truth.
2 Međutim, u ovoj najblistavijoj Dispenzaciji, ovoj najmoćnijoj Vrhovnosti, određen broj prosvijetljenih duhovnika, ljudi vrhunskoga znanja, učenih zrele mudrosti, dosegao je Njegov Dvor, ispio čašu Njegove božanske Nazočnosti, i bio obdaren čašću Njegove najizvrsnije naklonosti. Oni su se, radi Ljubljenoga, odrekli svijeta i svega što je u njemu… In this most resplendent Dispensation, however, this most mighty Sovereignty, a number of illumined divines, of men of consummate learning, of doctors of mature wisdom, have attained unto His Court, drunk the cup of His divine Presence, and been invested with the honor of His most excellent favor. They have renounced, for the sake of the Beloved, the world and all that is therein.…
3 Sve je njih vodila svjetlost Sunca Božanske Objave i oni su priznali i prihvatili Njegovu istinu. Tolika je bila njihova vjera, da se većina njih odrekla svoje imovine i rodbine, i uhvatila se zadovoljstva Sveslavljenoga. Položili su svoje živote radi svojega Najljubljenijega, i sve svoje predali na Njegovu putu. Njihove su grudi postale mete za strijele neprijatelja, a njihove su glave resile koplja nevjernika. Nije bilo ni jedne zemlje koja nije pila krv ovih utjelovljenja odijeljenosti, niti mača koji nije ranio njihove vratove. Njihova djela sama svjedoče o istini njihovih riječi. Zar ljudima današnjega dana nije dovoljno svjedočanstvo ovih svetih duša, koje su tako slavno ustale da ponude život za svojeg Ljubljenoga da se čitav svijet divio načinu na koji su se žrtvovali? Nije li to dovoljan dokaz protiv nevjere onih koji su zbog sitnice izdali svoju vjeru, koji su prodali besmrtnost zbog onoga što propada, koji su odustali od Kawthara Božanske Nazočnosti zbog slanih izvora, i čiji jedini cilj u životu jest prisvojiti imovinu drugih? Baš kao što si vidio kako su se oni bavili ispraznostima ovoga svijeta, i odlutali od Onoga Koji je Gospod, Najviši. All these were guided by the light of the Sun of Divine Revelation, confessed and acknowledged His truth. Such was their faith, that most of them renounced their substance and kindred, and cleaved to the good pleasure of the All-Glorious. They laid down their lives for their Well-Beloved, and surrendered their all in His path. Their breasts were made targets for the darts of the enemy, and their heads adorned the spears of the infidel. No land remained which did not drink the blood of these embodiments of detachment, and no sword that did not bruise their necks. Their deeds, alone, testify to the truth of their words. Doth not the testimony of these holy souls, who have so gloriously risen to offer up their lives for their Beloved that the whole world marveled at the manner of their sacrifice, suffice the people of this day? Is it not sufficient witness against the faithlessness of those who for a trifle betrayed their faith, who bartered away immortality for that which perisheth, who gave up the Kawthar of the Divine Presence for salty springs, and whose one aim in life is to usurp the property of others? Even as thou dost witness how all of them have busied themselves with the vanities of the world, and have strayed far from Him Who is the Lord, the Most High.
4 Budite pošteni: je li prihvatljivo i dostojno pozornosti svjedočanstvo onih čija su djela u skladu s njihovim riječima, čije je vanjsko ponašanje sukladno njihovu unutarnjem životu? Um je zbunjen njihovim djelima, a duša se divi njihovoj čvrstini i tjelesnoj izdržljivosti. Ili je prihvatljivo svjedočanstvo ovih nevjernih duša koje ne izdišu ništa osim daha sebične žudnje, i koje leže zatočene u kavezu svojih dokonih uobrazilja? Poput šišmiša noćnih, oni ne dižu glavu s ležaja ni zbog čega osim da bi slijedili prolazne stvari svijeta, i noću ne nalaze počinka osim u nastojanju unapređivanja ciljeva u svom jadnom životu. Uronjeni u svoje sebične nakane zaboravljaju Božanski nalog. Danju svom dušom trče za svjetovnim koristima, a u noćno doba jedina im je briga udovoljiti svojim tjelesnim požudama. Kojim bi se zakonom ili propisom moglo opravdati činjenicu da ljudi pristaju uz takve ograničene duše i njihovo poricanje a zanemaruju vjeru onih koji su se, Božjega zadovoljstva radi, odrekli svojega života, imetka, svoje slave i dobra imena, dobra glasa i časti?… Be fair: Is the testimony of those acceptable and worthy of attention whose deeds agree with their words, whose outward behavior conforms with their inner life? The mind is bewildered at their deeds, and the soul marveleth at their fortitude and bodily endurance. Or is the testimony of these faithless souls who breathe naught but the breath of selfish desire, and who lie imprisoned in the cage of their idle fancies, acceptable? Like the bats of darkness, they lift not their heads from their couch except to pursue the transient things of the world, and find no rest by night except as they labor to advance the aims of their sordid life. Immersed in their selfish schemes, they are oblivious of the Divine decree. In the daytime they strive with all their soul after worldly benefits, and in the night season their sole occupation is to gratify their carnal desires. By what law or standard could men be justified in cleaving to the denials of such petty-minded souls and in ignoring the faith of them that have renounced, for the sake of the good pleasure of God, their life and substance, their fame and renown, their reputation and honor?…
5 S kakvom su ljubavlju, kakvom odanošću, kakvom radošću i svetim zanosom oni žrtvovali svoje živote na putu Sveslavljenoga! Istini toga svi svjedoče. Pa ipak, kako mogu omalovažiti ovu Objavu? Je li ijedno doba bilo svjedokom tako znamenitih događanja? Ako ovi družbenici nisu pravi tragači za Bogom, tko bi se drugi mogao nazvati tim imenom? Jesu li ovi družbenici tražili moć ili slavu? Jesu li čeznuli za bogatstvom? Jesu li cijenili ikoju želju osim Božjega zadovoljstva? Ako su ti družbenici, sa svojim divotnim svjedočanstvom, lažni, tko onda zavređuje za sebe tvrditi da je istinit? Prisežem Bogom? Sama njihova djela dovoljno su svjedočanstvo, i neoboriv dokaz svim narodima na zemlji, kad bi ljudi razmislili u svojim srcima o otajstvima Božanske Objave. “A oni koji djeluju nepravedno uskoro će saznati kakav ih usud očekuje!”… With what love, what devotion, what exultation and holy rapture, they sacrificed their lives in the path of the All-Glorious! To the truth of this all witness. And yet, how can they belittle this Revelation? Hath any age witnessed such momentous happenings? If these companions be not the true strivers after God, who else could be called by this name? Have these companions been seekers after power or glory? Have they ever yearned for riches? Have they cherished any desire except the good pleasure of God? If these companions, with all their marvelous testimonies and wondrous works, be false, who then is worthy to claim for himself the truth? I swear by God! Their very deeds are a sufficient testimony, and an irrefutable proof unto all the peoples of the earth, were men to ponder in their hearts the mysteries of Divine Revelation. “And they who act unjustly shall soon know what lot awaiteth them!”…
6 Razmisli o ovim nesumnjivo iskrenim mučenicima, o čijoj istinoljubivosti svjedoči izrijekom tekst Knjige, i koji su svi, kao što si vidio, žrtvovali svoj život, svoj imetak, svoje žene, svoju djecu, svoje sve, i uzašli u uzvišene odaje rajske. Je li pošteno odbaciti svjedočanstvo tih odijeljenih i uzvišenih bića o istini ove nadmoćne i Slavne Objave, a prihvatljivima smatrati optužbe koje su protiv ove blistave Svjetlosti izrekli nevjerni ljudi, koji su radi zlata napustili svoju vjeru, i koji su radi položaja vođe odbacili Onoga Koji je Prvi Vodič cijeloga čovječanstva? I to, premda je njihov karakter sada otkriven svim ljudima koji su ih prepoznali kao one koji se nikako neće, radi svete Vjere Božje, odreći niti jednog slova niti jednoga naslova svoje privremene vlasti, a kamoli svojega života, imetka i slično. Consider these martyrs of unquestionable sincerity, to whose truthfulness testifieth the explicit text of the Book, and all of whom, as thou hast witnessed, have sacrificed their life, their substance, their wives, their children, their all, and ascended unto the loftiest chambers of Paradise. Is it fair to reject the testimony of these detached and exalted beings to the truth of this preeminent and Glorious Revelation, and to regard as acceptable the denunciations which have been uttered against this resplendent Light by this faithless people, who for gold have forsaken their faith, and who for the sake of leadership have repudiated Him Who is the First Leader of all mankind? This, although their character is now revealed unto all people who have recognized them as those who will in no wise relinquish one jot or one tittle of their temporal authority for the sake of God’s holy Faith, how much less their life, their substance, and the like.