XCIII. Znaj da je svaka stvar znak objave Božje. Svaka, prema svojoj…

1 Znaj da je svaka stvar znak objave Božje. Svaka, prema svojoj sposobnosti, jest i uvijek će ostati znamen Svemogućega. Budući da je On, vrhovni Gospodar svega, htio otkriti Svoju vrhovnost u kraljevstvu imena i pridjevaka, svaka je pojedina stvar, djelovanjem Božanske Volje, postala znakom Njegove slave. Toliko je prodorna i sveopća ova objava da se u čitavom univerzumu baš ništa ne može naći što ne odražava Njegov sjaj. Pod takvim je uvjetima bepredmetno svako razmatranje blizine i daljine… Kad bi Ruka Božanske moći sve stvari lišila toga visokog dara, čitavi svemir postao bi pust i prazan. Know thou that every created thing is a sign of the revelation of God. Each, according to its capacity, is, and will ever remain, a token of the Almighty. Inasmuch as He, the sovereign Lord of all, hath willed to reveal His sovereignty in the kingdom of names and attributes, each and every created thing hath, through the act of the Divine Will, been made a sign of His glory. So pervasive and general is this revelation that nothing whatsoever in the whole universe can be discovered that doth not reflect His splendor. Under such conditions every consideration of proximity and remoteness is obliterated.… Were the Hand of Divine power to divest of this high endowment all created things, the entire universe would become desolate and void.
2 Pogledaj, koliko je neizmjerno uzvišen Gospod Bog vaš iznad svih stvorenja! Budi svjedokom veličanstvu Njegove vrhovnosti, Njegovoj vlasti, i vrhovnoj moći. Ako stvari koje je stvorio On – veličana bila Njegova slava – i naložio da budu objaviteljima Njegovih imena i pridjevaka, stoje, zahvaljujući milosti kojom su bile obdarene, uzvišene iznad svake blizine i daljine, koliko silno uzvišenija mora bit Božanska Bit koja ih je pozvala u postojanje?… Behold, how immeasurably exalted is the Lord your God above all created things! Witness the majesty of His sovereignty, His ascendancy, and supreme power. If the things which have been created by Him—magnified be His glory—and ordained to be the manifestations of His names and attributes, stand, by virtue of the grace with which they have been endowed, exalted beyond all proximity and remoteness, how much loftier must be that Divine Essence that hath called them into being?…
3 Razmisli o onomu što je napisao pjesnik: “Ne čudi se ako mi je moj Najljubljeniji bliži nego moje vlastito ja; čudi se tomu, da sam ja, usprkos takvoj blizini ipak daleko od Njega.”… Razmišljajući o onomu što je Bog objavio, da “Smo čovjeku bliže nego njegova žila kucavica,” pjesnik je, aludirajući na taj stih, izjavio da, iako je objava Najljubljenijega toliko prožela moje biće da mi je On bliži nego moja žila kucavica, ipak, usprkos mojem osvjedočenju o njezinoj stvarnosti i prepoznavanju vlastitoga položaja, ja sam ipak silno udaljen od Njega. To znači da je njegovo srce, koje je sjedište Svemilostivoga i prijestolje gdje boravi sjaj Njegova otkrivenja, zaboravilo svojega Stvoritelja, skrenulo s Njegova puta, sklonilo se od Njegova sjaja, i umrljano je kalom zemaljskih želja. Meditate on what the poet hath written: “Wonder not, if my Best-Beloved be closer to me than mine own self; wonder at this, that I, despite such nearness, should still be so far from Him.”… Considering what God hath revealed, that “We are closer to man than his life-vein,” the poet hath, in allusion to this verse, stated that, though the revelation of my Best-Beloved hath so permeated my being that He is closer to me than my life-vein, yet, notwithstanding my certitude of its reality and my recognition of my station, I am still so far removed from Him. By this he meaneth that his heart, which is the seat of the All-Merciful and the throne wherein abideth the splendor of His revelation, is forgetful of its Creator, hath strayed from His path, hath shut out itself from His glory, and is stained with the defilement of earthly desires.
4 S tim u vezi valja pamtiti da je jedini pravi Bog u Sebi uzvišen iznad i izvan blizine i daljine. Njegova stvarnost nadilazi takva ograničenja. Njegov odnos prema Njegovim stvorenjima ne poznaje stupnjeva. Činjenicu da su neki blizu a drugi daleko valja pripisati samim objaviteljima. It should be remembered in this connection that the one true God is in Himself exalted beyond and above proximity and remoteness. His reality transcendeth such limitations. His relationship to His creatures knoweth no degrees. That some are near and others are far is to be ascribed to the manifestations themselves.
5 Da je srce prijestolje u kojemu je smještena Objava Boga Svemilostivoga, potvrđuju sveti izričaji koje Smo ranije objavili. Među njima je i izreka: “Zemlja i nebo ne mogu Me sadržavati; jedino Me može sadržavati srce onoga koji vjeruje u Mene, i koji je vjeran Mojoj Stvari.” Koliko je često ljudsko srce, koje je prijamnik svjetlosti Božje i sjedište objave Svemilostivoga, odlutalo od Onoga Koji je Izvor te svjetlosti i Vrelo te objave. Tvrdoglavost srca je ona koja ga odvlači daleko od Boga, i osuđuje ga na udaljenost od Njega. Ona, pak, srca, koja su svjesna Njegove Nazočnosti, blizu su Mu, i valja smatrati da su se približila Njegovu prijestolju. That the heart is the throne, in which the Revelation of God the All-Merciful is centered, is attested by the holy utterances which We have formerly revealed. Among them is this saying: “Earth and heaven cannot contain Me; what can alone contain Me is the heart of him that believeth in Me, and is faithful to My Cause.” How often hath the human heart, which is the recipient of the light of God and the seat of the revelation of the All-Merciful, erred from Him Who is the Source of that light and the Wellspring of that revelation. It is the waywardness of the heart that removeth it far from God, and condemneth it to remoteness from Him. Those hearts, however, that are aware of His Presence, are close to Him, and are to be regarded as having drawn nigh unto His throne.
6 Razmisli, nadalje, koliko često čovjek zaboravlja samoga sebe, dok Bog, kroz Svoje sveobuhvatno znanje, ostaje svjestan Svojega stvorenja, i nastavlja izlijevati na njega vidljiv sjaj Svoje slave. Jasno je, stoga, da mu je On, pod takvim okolnostima, bliži nego njegovo vlastito ja. On će, uistinu, takav ostati zauvijek, jer, dok jedini pravi Bog zna sve stvari, opaža sve stvari, i razumije sve stvari, smrtan čovjek sklon je zabludi, i ne zna za otajstva koja leže uvijena u njemu… Consider, moreover, how frequently doth man become forgetful of his own self, whilst God remaineth, through His all-encompassing knowledge, aware of His creature, and continueth to shed upon him the manifest radiance of His glory. It is evident, therefore, that, in such circumstances, He is closer to him than his own self. He will, indeed, so remain forever, for, whereas the one true God knoweth all things, perceiveth all things, and comprehendeth all things, mortal man is prone to err, and is ignorant of the mysteries that lie enfolded within him.…
7 Neka nitko ne zamišlja da Naša izjava da su sve stvari znaci objave Božje znači – ne dao Bog – da su svi ljudi, bili oni dobri ili zli, pobožni ili nevjernici, jednaki u Božjim očima. Ona ne nagovještava niti da je Božansko Biće – veličano bilo Njegovo ime i uzvišena Njegova slava – pod bilo kojim okolnostima, usporedivo sa ljudima, ili da može bilo kako biti povezano sa Svojim stvorenjima. Takvu su pogrešku počinili neki budalasti, koji su, uzašavši na nebesa svojih dokonih maštarija, protumačili da Božansko Jedinstvo znači da su sve stvari znaci Božji, i da, dakle, među njima nema nikakve razlike. Neki su ih čak nadišli tvrdeći da su ti znaci ravni i jednaki Bogu Samomu. Milostivi Bože! On je, uistinu, jedan i nedjeljiv; jedan u Svojoj biti, jedan u Svojim pridjevcima. Sve osim Njega postaje ništa kad se nađe licem u lice sa blistavom objavom samo jednoga od Njegovih imena, s ne više nego najbljeđim nagovještajem Njegova sjaja – koliko tek manje kad se suoči s Njim Samim! Let no one imagine that by Our assertion that all created things are the signs of the revelation of God is meant that—God forbid—all men, be they good or evil, pious or infidel, are equal in the sight of God. Nor doth it imply that the Divine Being—magnified be His name and exalted be His glory—is, under any circumstances, comparable unto men, or can, in any way, be associated with His creatures. Such an error hath been committed by certain foolish ones who, after having ascended into the heavens of their idle fancies, have interpreted Divine Unity to mean that all created things are the signs of God, and that, consequently, there is no distinction whatsoever between them. Some have even outstripped them by maintaining that these signs are peers and partners of God Himself. Gracious God! He, verily, is one and indivisible; one in His essence, one in His attributes. Everything besides Him is as nothing when brought face to face with the resplendent revelation of but one of His names, with no more than the faintest intimation of His glory—how much less when confronted with His own Self!
8 Pravičnosti Mi Mojega imena, Svemilostivoga! Pero Najvišega drhti strahovitim drhtajem i teško je potreseno objavljivanjem ovih riječi. Kako je bijedna i beznačajna kap koja hlapi uspoređena s valima i nadimanjem Božjega beskrajnoga i vječnog Oceana, i kako posve vrijedna prijezira mora svaka prolazna i podložna propasti stvar izgledati kad se nađe licem u lice sa nestvorenom, neizrecivom Slavom Vječnoga! Molimo oprost u Boga, Svemoćnoga, za one koji imaju takva uvjerenja, i izriču takve riječi. Reci: O, ljudi! Kako se može nestalna sanja usporediti sa Samoopstojnim, i kako je moguće Stvoritelja prispodobiti s Njegovim stvorenjima, koja su tek poput zapisa Njegova Pera? Nikako, Njegov zapis nadvisuje sve stvari, i očišćen je od svih stvorenja, i neizmjerno je uzvišen iznad njih. By the righteousness of My name, the All-Merciful! The Pen of the Most High trembleth with a great trembling and is sore shaken at the revelation of these words. How puny and insignificant is the evanescent drop when compared with the waves and billows of God’s limitless and everlasting Ocean, and how utterly contemptible must every contingent and perishable thing appear when brought face to face with the uncreated, the unspeakable glory of the Eternal! We implore pardon of God, the All-Powerful, for them that entertain such beliefs, and give utterance to such words. Say: O people! How can a fleeting fancy compare with the Self-Subsisting, and how can the Creator be likened unto His creatures, who are but as the script of His Pen? Nay, His script excelleth all things, and is sanctified from, and immeasurably exalted above, all creatures.
9 Nadalje, razmisli o znacima objave Božje u njihovu odnosu jednih prema drugima. Može li sunce, koje je samo jedan od tih znakova, po položaju biti smatrano jednakim tmini? Jedini pravi Bog Svjedok Mi je! Nijedan čovjek ne može u to povjerovati, osim ako nije od onih čija srca su skučena a oči im prevarene. Reci: Razmislite o sebi. I vaši nokti i oči dijelovi su vašega tijela. Smatrate li ih jednako važnima i vrijednima? Kažete li: da, reci tad: uistinu ste optužili Gospoda Boga mojega, Sveslavljenoga, za obmanu, jer jedne obrezujete, a druge cijenite poput vlastita života. Furthermore, consider the signs of the revelation of God in their relation one to another. Can the sun, which is but one of these signs, be regarded as equal in rank to darkness? The one true God beareth Me witness! No man can believe it, unless he be of those whose hearts are straitened, and whose eyes have become deluded. Say: Consider your own selves. Your nails and eyes are both parts of your bodies. Do ye regard them of equal rank and value? If ye say, yea; say, then: ye have indeed charged with imposture, the Lord, my God, the All-Glorious, inasmuch as ye pare the one, and cherish the other as dearly as your own life.
10 Prekoračenje granica vlastita mjesta i položaja nikako nije dopustivo. Cjelovitost svakog mjesta i položaja mora biti očuvana. Time se misli da svaka stvar mora biti promatrana u svjetlu položaja koje joj je naloženo da zauzima. To transgress the limits of one’s own rank and station is, in no wise, permissible. The integrity of every rank and station must needs be preserved. By this is meant that every created thing should be viewed in the light of the station it hath been ordained to occupy.
11 Valja, međutim, imati na umu da je svaka pojedina stvar, kad je svjetlost Mojega Imena, Sveprožimljućega, izlila svoj sjaj na univerzum, bila, do određenoga stupnja, obdarena sposobnošću vršenja posebna utjecaja, i navedena posjedovati jednu vrlinu. Razmisli o djelovanju otrova. Premda smrtonosan, on, pod određenim uvjetima, posjeduje moć vršenja blagotvorna utjecaja. Sposobnost ulivena u sva stvorenja izravna je posljedica objave ovoga najblaženijega Imena. Slavljen bio On, Koji je Stvoritelj svih imena i pridjevaka! Baci u vatru stablo koje je istrunulo i osušilo se, i boravi pod sjenom zelenoga i dobroga Stabla, i uživaj njegovih plodova. It should be borne in mind, however, that when the light of My Name, the All-Pervading, hath shed its radiance upon the universe, each and every created thing hath, according to a fixed decree, been endowed with the capacity to exercise a particular influence, and been made to possess a distinct virtue. Consider the effect of poison. Deadly though it is, it possesseth the power of exerting, under certain conditions, a beneficial influence. The potency infused into all created things is the direct consequence of the revelation of this most blessed Name. Glorified be He, Who is the Creator of all names and attributes! Cast into the fire the tree that hath rot and dried up, and abide under the shadow of the green and goodly Tree, and partake of the fruit thereof.
12 Ljudi koji su živjeli u danima Objavitelja Božjih većinom su izricali takve nedolične izjave. One su bile poslane dolje iscrpno u objavljenim Knjigama Svetih Spisa. The people living in the days of the Manifestations of God have, for the most part, uttered such unseemly sayings. These have been set down circumstantially in the revealed Books and Holy Scriptures.
13 Uistinu je vjernik u Jedinstvo Božje onaj koji u svakoj stvari prepoznaje objavu Onoga Koji je Vječna Istina, a ne onaj koji tvrdi da stvorenje nije moguće razlikovati od Stvoritelja. He is really a believer in the Unity of God who recognizeth in each and every created thing the sign of the revelation of Him Who is the Eternal Truth, and not he who maintaineth that the creature is indistinguishable from the Creator.
14 Razmotri, primjerice, objavu svjetlosti Imena Božjega – Odgojitelj. Pogledaj kako su jasni dokazi takve objave u svim stvarima, kako boljitak svih stvari ovisi o tome. Taj je odgoj dvovrsni. Jedan je univerzalni. Njegov utjecaj prožima sve stvari i podržava ih. Zbog tog je razloga Bog uzeo naslov “Gospod svih svjetova.” Drugi je ograničen na one koji su došli u sjenu Njegova imena, i potražili zaklon ove najmoćnije Objave. Oni, međutim, koji nisu uspjeli tražiti ovaj zaklon, lišili su se ove povlastice, i ne mogu imati koristi od duhovne potpore koja je poslana dolje nebeskom milošću ovoga Najvećega Imena. Koliko li je velik ponor postavljen između jednoga i drugoga! Kad bi se podigao veo, i prikazao u punom sjaju položaj onih koji su se u potpunosti okrenuli k Bogu, čitavo stvaranje bi zanijemilo. Istinski će vjernik u Jedinstvo Božje, kao što je već bilo objašnjeno, prepoznati, u vjerniku i u nevjerniku, dokaze objave oba ova Imena. Kad bi ta objava bila povučena, svi bi propali. Consider, for instance, the revelation of the light of the Name of God, the Educator. Behold, how in all things the evidences of such a revelation are manifest, how the betterment of all beings dependeth upon it. This education is of two kinds. The one is universal. Its influence pervadeth all things and sustaineth them. It is for this reason that God hath assumed the title, “Lord of all worlds.” The other is confined to them that have come under the shadow of this Name, and sought the shelter of this most mighty Revelation. They, however, that have failed to seek this shelter, have deprived themselves of this privilege, and are powerless to benefit from the spiritual sustenance that hath been sent down through the heavenly grace of this Most Great Name. How great the gulf fixed between the one and the other! If the veil were lifted, and the full glory of the station of those that have turned wholly towards God, and have, in their love for Him, renounced the world, were made manifest, the entire creation would be dumbfounded. The true believer in the Unity of God will, as it hath already been explained, recognize, in the believer and the unbeliever, the evidences of the revelation of both of these Names. Were this revelation to be withdrawn, all would perish.
15 Na isti način razmisli o objavi svjetlosti Imena Boga, Neusporedivoga. Pogledaj kako je ta svjetlost obuhvatila cijelo stvaranje, kako svaka pojedina stvar iskazuje znak Njegova Jedinstva, svjedoči stvarnosti Onoga Koji je Vječna Istina, proglašava Njegovu vrhovnost, Njegovu jednost, i Njegovu moć. Ova je objava znak Njegove milosti koja je obuhvatila sve stvari. Međutim, oni koji su Bogu pridružili suparnika nesvjesni su takve objave, i lišeni su Vjere kroz koju se mogu približiti k Njemu i biti s Njim ujedinjeni. Pogledaj kako različiti narodi i plemena na zemlji svjedoče Njegovu jedinstvu, i priznaju Njegovu jednost. Da nije znaka Jedinstva Božjega u njima, nikada ne bi priznali istinu riječi “Nema drugog Boga osim Boga.” Pa ipak, razmisli kako su teško zabludjeli, i skrenuli s Njegova puta. Budući da nisu uspjeli prepoznati Vrhovnoga Objavitelja, prestali su biti ubrojeni među one koji mogu biti smatrani istinskim vjernicima u Jedinstvo Božje. Consider, in like manner, the revelation of the light of the Name of God, the Incomparable. Behold, how this light hath enveloped the entire creation, how each and every thing manifesteth the sign of His Unity, testifieth to the reality of Him Who is the Eternal Truth, proclaimeth His sovereignty, His oneness, and His power. This revelation is a token of His mercy that hath encompassed all created things. They that have joined partners with Him, however, are unaware of such a revelation, and are deprived of the Faith through which they can draw near unto, and be united with, Him. Witness how the divers peoples and kindreds of the earth bear witness to His unity, and recognize His oneness. But for the sign of the Unity of God within them, they would have never acknowledged the truth of the words, “There is none other God but God.” And yet, consider how grievously they have erred, and strayed from His path. Inasmuch as they have failed to recognize the Sovereign Revealer, they have ceased to be reckoned among those who may be regarded as true believers in the Unity of God.
16 Ovaj znak otkrivenja Božanskoga Bića u onima koji su Njemu pridružili suparnika može se, na neki način, smatrati odrazom sjaja kojim su osvijetljeni vjernici. Međutim, nitko ne može razumjeti ovu istinu osim ljudi koji su obdareni razumijevanjem. One koji su zaista priznali Jedinstvo Božje valja smatrati prvotnim objavama ovoga Imena. To su oni koji su pili vino Božanskoga Jedinstva iz čaše koju im je pružila ruka Božja, i koji su svoja lica k Njemu okrenuli. Koliko je široka razdaljina koja dijeli ova posvećena bića od onih ljudi koji su toliko daleko od Boga! … This sign of the revelation of the Divine Being in them that have joined partners with Him may, in a sense, be regarded as a reflection of the glory with which the faithful are illumined. None, however, can comprehend this truth save men endued with understanding. They that have truly recognized the Unity of God should be regarded as the primary manifestations of this Name. It is they who have quaffed the wine of Divine Unity from the cup which the hand of God hath proffered unto them, and who have turned their faces towards Him. How vast the distance that separateth these sanctified beings from those men that are so far away from God!…
17 Dao Bog da ti, prodornim vidom, uzmogneš vidjeti, u svim stvarima, znak objave Onoga Koji je Drevni Kralj, i priznati koliko je uzvišeno i odijeljeno od svekolikoga stvaranja to najsvetije i najposvećenije Biće. To je, uistinu, sam korijen i bit vjerovanja u jedinstvo i jedinost Božju. “Bog bijaše sâm; nije bilo nikoga drugog osim Njega.” On je sada ono što je uvijek bio. Nema drugog Boga osim Njega, Jednoga, Neusporedivoga, Svemogućega, Najvišega, Najvećega. God grant that, with a penetrating vision, thou mayest perceive, in all things, the sign of the revelation of Him Who is the Ancient King, and recognize how exalted and sanctified from the whole creation is that most holy and sacred Being. This, in truth, is the very root and essence of belief in the unity and singleness of God. “God was alone; there was none else besides Him.” He, now, is what He hath ever been. There is none other God but Him, the One, the Incomparable, the Almighty, the Most Exalted, the Most Great.