XCIV. A sada o tvom spomenu postojanja dva Boga. Čuvaj se…

1 A sada o tvom spomenu postojanja dva Boga. Čuvaj se, čuvaj se, da ne budeš naveden pridružiti suparnika Gospodu Bogu tvojemu. On jest, i oduvijek je bio jedan i sam, bez premca ili Sebi ravna, vječan u prošlosti, vječan u budućnosti, odijeljen od svih stvari, vjekovječan, nepromjenljiv, i samoopstojan. Nikakva družbenika nije odredio Sebi u svojem Kraljevstvu, nikakva savjetnika da Ga svjetuje, nikoga da se s Njim poredi, nikoga da se nadmeće s Njim u slavi. Tomu svjedoči svaki atom univerzuma, a iznad njega stanovnici kraljevstva u visini, oni koji sjede na najuzvišenijim sjedištima, i imena koji su zapamćena pred Prijestoljem Slave. And now concerning thy reference to the existence of two Gods. Beware, beware, lest thou be led to join partners with the Lord, thy God. He is, and hath from everlasting been, one and alone, without peer or equal, eternal in the past, eternal in the future, detached from all things, ever-abiding, unchangeable, and self-subsisting. He hath assigned no associate unto Himself in His Kingdom, no counselor to counsel Him, none to compare unto Him, none to rival His glory. To this every atom of the universe beareth witness, and beyond it the inmates of the realms on high, they that occupy the most exalted seats, and whose names are remembered before the Throne of Glory.
2 Posvjedoči u najvećoj dubini svojega srca ovom svjedočanstvu koje je Sam Bog za Sebe izgovorio, da nema drugog Boga osim Njega, da je sve osim Njega bilo stvoreno po Njegovom nalogu, uobličeno s Njegovim dopuštenjem, da podliježe Njegovom zakonu, da je poput zaboravljene stvari kad se usporedi sa sjajnim dokazima Njegove jednosti, i poput ništavila je kad se nađe licem u lice s moćnim objavama Njegova jedinstva. Bear thou witness in thine inmost heart unto this testimony which God hath Himself and for Himself pronounced, that there is none other God but Him, that all else besides Him have been created by His behest, have been fashioned by His leave, are subject to His law, are as a thing forgotten when compared to the glorious evidences of His oneness, and are as nothing when brought face to face with the mighty revelations of His unity.
3 On je, uistinu, kroz vječnost bio jedan u Svojoj Biti, jedan u Svojim djelima. Bilo koja i svaka usporedba primjenjiva je samo na Njegova stvorenja, a svako poimanje asocijacija pripada samo onima koji Njemu služe. Neizmjerno je uzvišena Njegova Bit iznad opisa Njegovih stvorenja. On jedini zauzima Sjedište nadspoznajna veličanstva, vrhovne i nedostižne slave. Ptice ljudskih srdaca, ma koliko se visoko uzdigle, nikada se ne mogu nadati da će doseći visine Njegove nespoznatljive Biti. On je Onaj Koji je u postojanje pozvao svekoliko stvaranje, Koji je svaku stvar naveo da iznikne na Njegov nalog. Hoće li, dakle, stvar koja je rođena zahvaljujući riječi koju je objavilo Njegovo Pero, a koje je prst Njegove Volje upravio, biti smatrana ravna Njemu, ili utjelovljenje Njegova Ja? Daleko bilo od Njegove slave da ljudsko pero ili jezik natukne o Njegovu otajstvu, ili da ljudsko srce pojmi Njegovu Bit. Sve drugo osim Njega stoji jadno i usamljeno pred Njegovim vratima, svi su nemoćni pred veličinom Njegove moći, svi su samo robovi u Njegovu Kraljevstvu. On je dovoljno bogat da ne treba nijedno biće. He, in truth, hath, throughout eternity, been one in His Essence, one in His attributes, one in His works. Any and every comparison is applicable only to His creatures, and all conceptions of association are conceptions that belong solely to those that serve Him. Immeasurably exalted is His Essence above the descriptions of His creatures. He, alone, occupieth the Seat of transcendent majesty, of supreme and inaccessible glory. The birds of men’s hearts, however high they soar, can never hope to attain the heights of His unknowable Essence. It is He Who hath called into being the whole of creation, Who hath caused every created thing to spring forth at His behest. Shall, then, the thing that was born by virtue of the word which His Pen hath revealed, and which the finger of His Will hath directed, be regarded as partner with Him, or an embodiment of His Self? Far be it from His glory that human pen or tongue should hint at His mystery, or that human heart conceive His Essence. All else besides Him stand poor and desolate at His door, all are powerless before the greatness of His might, all are but slaves in His Kingdom. He is rich enough to dispense with all creatures.
4 Samu sponu ropskog služenja uspostavljenu između štovatelja i Obožavanoga, između stvorenja i Stvoritelja valja smatrati znakom Njegove milostive naklonosti prema ljudima, a ne pokazateljem bilo kakve zasluge koju oni možda imaju. Tomu svjedoči svaki istinski i razborit vjernik. The tie of servitude established between the worshiper and the adored One, between the creature and the Creator, should in itself be regarded as a token of His gracious favor unto men, and not as an indication of any merit they may possess. To this testifieth every true and discerning believer.