CV. O, kraljevi na zemlji! Onaj Koji je vrhovni Gospod došao je. Kraljevstvo…

1 O, kraljevi na zemlji! Onaj Koji je vrhovni Gospod došao je. Kraljevstvo pripada Bogu, svemogućemu Zaštitniku, Samoopstojnomu. Ne štujte nikoga osim Boga, i vedrih srca podignite svoja lica prema vašemu Gospodu, Gospodaru svih imena. Ovo je Objava s kojom se ništa što vi posjedujete ne može usporediti, kad biste to samo znali. O kings of the earth! He Who is the sovereign Lord of all is come. The Kingdom is God’s, the omnipotent Protector, the Self-Subsisting. Worship none but God, and, with radiant hearts, lift up your faces unto your Lord, the Lord of all names. This is a Revelation to which whatever ye possess can never be compared, could ye but know it.
2 Vidimo kako se radujete u onome što ste nagomilali za druge a zatvarate se od svjetova koje ništa osim Moje čuvane Ploče ne može nabrojiti. Blaga koja ste nakupili odvukla su vas daleko od vašega krajnjega cilja. Ovo vam nimalo ne pristaje, kad biste to samo razumjeli. Očistite svoja srca od svakoga zemnoga kala, i požurite ući u Kraljevstvo vašega Gospoda, Stvoritelja zemlje i neba, Koji je prouzročio drhtaj svijeta i jauk svih njegovih naroda, osim onih koji su se odrekli svih stvari i držali se onoga što je naložila skrivena Ploča. We see you rejoicing in that which ye have amassed for others and shutting out yourselves from the worlds which naught except My guarded Tablet can reckon. The treasures ye have laid up have drawn you far away from your ultimate objective. This ill beseemeth you, could ye but understand it. Wash your hearts from all earthly defilements, and hasten to enter the Kingdom of your Lord, the Creator of earth and heaven, Who caused the world to tremble and all its peoples to wail, except them that have renounced all things and clung to that which the Hidden Tablet hath ordained.
3 Ovo je Dan u kojemu je Onaj Koji je razgovarao s Bogom dosegao svjetlost Pradavnoga, i pio čistih voda ponovnoga sjedinjenja iz ove Čaše koja je navela mora da se uzdignu. Recite: Tako nam jedinoga pravoga Boga! Sinaj kruži oko Osvita Objave, a s visina Kraljevstva čuje se Glas Duha Božjega koji proglašava: “Trgnite se, o, vi, gordi na zemlji, i pohitajte k Njemu.” Karmel je, na ovaj Dan, u čeznutljivom obožavanju pohrlila dosegnuti Njegov dvor, a iz srca Siona dopire uzvik: “Obećanje je ispunjeno. Ono što je bilo naviješteno u svetom Pismu Boga, Najuzvišenijega, Svemogućega, Najljubljenijega, objavljeno je.” This is the Day in which He Who held converse with God hath attained the light of the Ancient of Days, and quaffed the pure waters of reunion from this Cup that hath caused the seas to swell. Say: By the one true God! Sinai is circling round the Dayspring of Revelation, while from the heights of the Kingdom the Voice of the Spirit of God is heard proclaiming: “Bestir yourselves, ye proud ones of the earth, and hasten ye unto Him.” Carmel hath, in this Day, hastened in longing adoration to attain His court, whilst from the heart of Zion there cometh the cry: “The promise is fulfilled. That which had been announced in the holy Writ of God, the most Exalted, the Almighty, the Best-Beloved, is made manifest.”
4 O, kraljevi na zemlji! Najveći Zakon bio je objavljen na ovomu Mjestu, mjestu nadspoznajna sjaja. Svaka je skrivena stvar prinesena na svjetlo, zahvaljujući Volji Višnjega Odreditelja, Onoga Koji je uveo Posljednji čas, kroz koji je Mjesec bio raspolovljen, a svaki neopozivi nalog protumačen. O kings of the earth! The Most Great Law hath been revealed in this Spot, this scene of transcendent splendor. Every hidden thing hath been brought to light, by virtue of the Will of the Supreme Ordainer, He Who hath ushered in the Last Hour, through Whom the Moon hath been cleft, and every irrevocable decree expounded.
5 Vi ste samo vazali, o, kraljevi na zemlji! Onaj Koji je Kralj pojavio Se, odjeven u Svoj najčudesniji sjaj, i poziva vas k Sebi, Pomoćniku u nevolji, Samoopstojnomu. Čuvajte se da vas ponos ne spriječi u prepoznavanju Izvora Objave, da vas stvari ovoga svijeta kao velom ne odijele od Onoga Koji je Stvoritelj neba. Ustanite, i služite Onomu Koji je Želja svih naroda, Koji vas je stvorio jednom riječju Svojom, i naložio vam da zauvijek budete znamenje Njegove vrhovnosti. Ye are but vassals, O kings of the earth! He Who is the King of Kings hath appeared, arrayed in His most wondrous glory, and is summoning you unto Himself, the Help in Peril, the Self-Subsisting. Take heed lest pride deter you from recognizing the Source of Revelation, lest the things of this world shut you out as by a veil from Him Who is the Creator of heaven. Arise, and serve Him Who is the Desire of all nations, Who hath created you through a word from Him, and ordained you to be, for all time, the emblems of His sovereignty.
6 Pravičnosti Mi Božje! Naša želja nije položiti ruku na vaša kraljevstva. Naše je poslanje uhvatiti i posjedovati srca ljudi. U njih su uprte oči Bahá. Tomu svjedoči Kraljevstvo Imena, kad biste to samo razumjeli. Tko god slijedi svojega Gospoda, odreći će se svijeta i svega što je u njemu; a koliko li, dakle, mora biti veća odijeljenost Onoga Koji ima tako uzvišen položaj! Napustite svoje palače, i pohitajte zadobiti pristupa u Njegovo Kraljevstvo. To će vam, uistinu, koristiti u ovomu svijetu i u sljedećemu. Tomu svjedoči Gospod kraljevstva u visini, kad biste to samo znali. By the righteousness of God! It is not Our wish to lay hands on your kingdoms. Our mission is to seize and possess the hearts of men. Upon them the eyes of Bahá are fastened. To this testifieth the Kingdom of Names, could ye but comprehend it. Whoso followeth his Lord, will renounce the world and all that is therein; how much greater, then, must be the detachment of Him Who holdeth so august a station! Forsake your palaces, and haste ye to gain admittance into His Kingdom. This, indeed, will profit you both in this world and in the next. To this testifieth the Lord of the realm on high, did ye but know it.
7 Kako je veliko blaženstvo ono koje čeka kralja koji će ustati pomoći Stvari Mojoj u Mojem Kraljevstvu, koji će se odijeliti od svega osim od Mene! Takav je kralj ubrojen među družbenike Grimizne arke – Arke koju je Bog pripravio za ljude Bahá. Svi moraju veličati njegovo ime, iskazivati poštovanje njegovu položaju, i pomoći mu otključati gradove ključevima Mojega Imena, svemogućega Zaštitnika svih koji nastanjuju vidljiva i nevidljiva kraljevstva. Takav kralj predstavlja samo oko čovječanstva, blistav ures na čelu stvaranja, izvorište blagoslova za čitavi svijet. Žrtvujte, o, ljudi Bahá, vaš imetak, ne, same vaše živote za pomoć njemu. How great the blessedness that awaiteth the king who will arise to aid My Cause in My Kingdom, who will detach himself from all else but Me! Such a king is numbered with the companions of the Crimson Ark—the Ark which God hath prepared for the people of Bahá. All must glorify his name, must reverence his station, and aid him to unlock the cities with the keys of My Name, the omnipotent Protector of all that inhabit the visible and invisible kingdoms. Such a king is the very eye of mankind, the luminous ornament on the brow of creation, the fountain-head of blessings unto the whole world. Offer up, O people of Bahá, your substance, nay your very lives, for his assistance.