CX. Veliko Biće kaže: O, vi, djeco ljudi! Osnovna namjera koja pokreće…

1 Veliko Biće kaže: O, vi, djeco ljudi! Osnovna namjera koja pokreće Vjeru Božju i Njegovu Religiju jest očuvanje interesa i promicanje jedinstva ljudske vrste, te njegovanje duha ljubavi i prijateljstva među ljudima. Ne dopustite da ona postane izvorom nesloge i nesklada, mržnje i neprijateljstva. To je pravi Put, čvrst i nepomičan temelj. Što god je na tom temelju podignuto, snagu mu neće umanjiti mijene ni prilike ovog svijeta, niti će kruženje bezbrojnih stoljeća potkopati njegovu građu. Nadamo Se da će svjetski vjerski vođe i vladari jedinstveno ustati da reformiraju ovo doba i obnove njegove vrijednosti. Neka se, nakon promišljanja o njegovim potrebama, posavjetuju i, kroz puno i brižno vijećanje odrede lijek koji traži oboljeli i teško napaćeni svijet… Onima koji su na vlasti valja primjenjivati umjerenost u svemu. Što god prekorači granice umjerenosti prestat će blagotvorno djelovati. Razmislite, primjerice, o stvarima kao što su sloboda, civilizacija i slično. Ma koliko mnogo ih razumni ljudi cijenili, one će, u pretjeranoj količini, izvesti poguban utjecaj na ljude… Dao Bog da narodi svijeta, kao posljedica krajnjih napora njihovih vladara i mudrih i učenih ljudi, prepoznaju svoje najbolje interese. Koliko će dugo čovječanstvo ustrajati u opačini? Koliko će dugo nepravda potrajati? Koliko će još kaos i zabuna vladati među ljudima? Koliko će dugo nesloga uznemiravati lice društva?… Vjetrovi očaja, o, jao, pušu sa svih strana, a sukob koji razdvaja i muči ljudsku vrstu svakodnevno se povećava. Opažaju se znakovi grčeva i kaosa koji prijeti, jer je poredak koji prevladava bijedno nemoćan. Usrdno molim Boga, slavljen bio On, da milostivo probudi narode svijeta, dopusti da im kraj njihova djelovanja bude od koristi, i da im pomogne ostvariti ono što dolikuje njihovu položaju. The Great Being saith: O ye children of men! The fundamental purpose animating the Faith of God and His Religion is to safeguard the interests and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. Suffer it not to become a source of dissension and discord, of hate and enmity. This is the straight Path, the fixed and immovable foundation. Whatsoever is raised on this foundation, the changes and chances of the world can never impair its strength, nor will the revolution of countless centuries undermine its structure. Our hope is that the world’s religious leaders and the rulers thereof will unitedly arise for the reformation of this age and the rehabilitation of its fortunes. Let them, after meditating on its needs, take counsel together and, through anxious and full deliberation, administer to a diseased and sorely-afflicted world the remedy it requireth.… It is incumbent upon them who are in authority to exercise moderation in all things. Whatsoever passeth beyond the limits of moderation will cease to exert a beneficial influence. Consider for instance such things as liberty, civilization and the like. However much men of understanding may favorably regard them, they will, if carried to excess, exercise a pernicious influence upon men.… Please God, the peoples of the world may be led, as the result of the high endeavors exerted by their rulers and the wise and learned amongst men, to recognize their best interests. How long will humanity persist in its waywardness? How long will injustice continue? How long is chaos and confusion to reign amongst men? How long will discord agitate the face of society?… The winds of despair are, alas, blowing from every direction, and the strife that divideth and afflicteth the human race is daily increasing. The signs of impending convulsions and chaos can now be discerned, inasmuch as the prevailing order appeareth to be lamentably defective. I beseech God, exalted be His glory, that He may graciously awaken the peoples of the earth, may grant that the end of their conduct may be profitable unto them, and aid them to accomplish that which beseemeth their station.