CXIV. Poslušaj, o, kralju, govor Onoga Koji govori istinu, Onoga koji…

1 Poslušaj, o, kralju (sultan ‘Abdu’l-‘Azíz), govor Onoga Koji govori istinu, Onoga koji od tebe ne traži da Ga nagradiš stvarima kojima je Bog izabrao obdariti tebe, Onoga Koji nesumnjivo kroči pravim Putom. On je Onaj Koji te poziva k Bogu Gospodu tvojemu, Koji ti pokazuje pravi smjer, put koji vodi u istinsku sreću, kako bi ti, možda, bio od onih uz koje će dobro biti. Hearken, O King (Sulṭán ‘Abdu’l-‘Azíz), to the speech of Him that speaketh the truth, Him that doth not ask thee to recompense Him with the things God hath chosen to bestow upon thee, Him Who unerringly treadeth the straight Path. He it is Who summoneth thee unto God, thy Lord, Who showeth thee the right course, the way that leadeth to true felicity, that haply thou mayest be of them with whom it shall be well.
2 Pripazi, o, kralju, da oko sebe ne okupiš one ministre koji slijede želje izopačenih sklonosti, koji su iza sebe bacili ono što je bilo povjereno u njihove ruke i očigledno izigrali povjerenje. Budi darežljiv prema drugima kao što je Bog bio darežljiv prema tebi, i ne prepusti interese svojega naroda ministrima kao što su ovi. Ne odlaži u stranu strah od Boga, i budi od onih koji ispravno djeluju. Oko sebe okupi one ministre od kojih možeš osjetiti miomiris vjere i pravde, i s njima se savjetuj, i biraj što god je najbolje u tvojim očima, i budi od onih koji djeluju velikodušno. Beware, O King, that thou gather not around thee such ministers as follow the desires of a corrupt inclination, as have cast behind their backs that which hath been committed into their hands and manifestly betrayed their trust. Be bounteous to others as God hath been bounteous to thee, and abandon not the interests of thy people to the mercy of such ministers as these. Lay not aside the fear of God, and be thou of them that act uprightly. Gather around thee those ministers from whom thou canst perceive the fragrance of faith and of justice, and take thou counsel with them, and choose whatever is best in thy sight, and be of them that act generously.
3 Znaj sigurno da, tko god odbija vjerovati u Boga, nije ni dostojan povjerenja niti istinoljubiv. To je, stvarno, istina, nedvojbena istina. Onaj koji se izdajnički odnosi prema Bogu, također će se izdajnički odnositi prema svojem kralju. Takva čovjeka baš ništa ne može odvratiti od zla, ništa ga ne može spriječiti da izda svojega susjeda, ništa ga ne može navesti na ispravan put. Know thou for a certainty that whoso disbelieveth in God is neither trustworthy nor truthful. This, indeed, is the truth, the undoubted truth. He that acteth treacherously towards God will, also, act treacherously towards his king. Nothing whatever can deter such a man from evil, nothing can hinder him from betraying his neighbor, nothing can induce him to walk uprightly.
4 Čuvaj se da ne prepustiš uzde državnih poslova u ruke drugih, i ne ukazuj svoje povjerenje ministrima nedostojnim tvojega povjerenja, i ne budi od onih koji žive u nemaru. Izbjegavaj one kojih se srca odvraćaju od tebe i ne povjeravaj im svoje poslove i poslove onih koji ispovijedaju tvoju vjeru. Čuvaj se da ne dopustiš vuku da postane pastirom Božjega stada, i ne predaj sudbinu Njegovih miljenika na milost zlih. Ne očekuj da oni koji krše Božje naloge budu dostojni povjerenja ili iskreni u vjeri koju ispovijedaju. Izbjegavaj ih, i strogo pazi na sebe, da te ne bi povrijedile njihove spletke i zlodjela. Okreni se od njih, i pogled svoj upravi k Bogu Gospodu tvojemu, Sveslavljenomu, Najdarežljivijemu. Bog će jamačno biti uz onoga koji Mu se u potpunosti predaje; a, onoga koji svo svoje povjerenje podari Bogu, Bog će, uistinu, zaštiti od bilo čega što bi ga moglo povrijediti, i zakloniti ga od opačine svakoga koji zlo snuje. Take heed that thou resign not the reins of the affairs of thy state into the hands of others, and repose not thy confidence in ministers unworthy of thy trust, and be not of them that live in heedlessness. Shun them whose hearts are turned away from thee, and place not thy confidence in them, and entrust them not with thine affairs and the affairs of such as profess thy faith. Beware that thou allow not the wolf to become the shepherd of God’s flock, and surrender not the fate of His loved ones to the mercy of the malicious. Expect not that they who violate the ordinances of God will be trustworthy or sincere in the faith they profess. Avoid them, and preserve strict guard over thyself, lest their devices and mischief hurt thee. Turn away from them, and fix thy gaze upon God, thy Lord, the All-Glorious, the Most Bountiful. He that giveth up himself wholly to God, God shall, assuredly, be with him; and he that placeth his complete trust in God, God shall, verily, protect him from whatsoever may harm him, and shield him from the wickedness of every evil plotter.
5 Kad bi ti svoje uho priklonio Mojemu govoru i poslušao Moj savjet, Bog bi te podigao na tako uzvišen položaj da te nikako ne uzmognu dosegnuti niti povrijediti planovi ikojega čovjeka na čitavoj zemlji. Izvršavaj, o, kralju, preporuke Božje svim svojim bićem i iz dubine svojega srca, i ne kroči stazama tlačitelja. Uhvati se, i drži čvrsto u svojoj moći uzde poslova tvojega naroda, i osobno ispituj sve ono što mu pripada. Neka ti ništa ne promakne, jer u tomu leži najveće dobro. Wert thou to incline thine ear unto My speech and observe My counsel, God would exalt thee to so eminent a position that the designs of no man on the whole earth can ever touch or hurt thee. Observe, O King, with thine inmost heart and with thy whole being, the precepts of God, and walk not in the paths of the oppressor. Seize thou, and hold firmly within the grasp of thy might, the reins of the affairs of thy people, and examine in person whatever pertaineth unto them. Let nothing escape thee, for therein lieth the highest good.
6 Zahvaljuj Bogu što je, od cijeloga svijeta, tebe izabrao, i učinio te kraljem nad onima koji ispovijedaju tvoju vjeru. U potpunosti ti dolikuje cijeniti čudesne milosti kojima te Bog obdario, i neprekidno veličati ime Njegovo. Najbolje ćeš Ga hvaliti ljubeći Njegove miljenike, i čuvajući i štiteći Njegove sluge od zloće izdajnika, kako ih nitko više ne bi  tlačio. Ti bi, nadalje, morao ustati da sprovodiš zakon Božji među ljudima, kako bi bio od onih koji čvrsto počivaju na Njegovu zakonu. Render thanks unto God for having chosen thee out of the whole world, and made thee king over them that profess thy faith. It well beseemeth thee to appreciate the wondrous favors with which God hath favored thee, and to magnify continually His name. Thou canst best praise Him if thou lovest His loved ones, and dost safeguard and protect His servants from the mischief of the treacherous, that none may any longer oppress them. Thou shouldst, moreover, arise to enforce the law of God amongst them, that thou mayest be of those who are firmly established in His law.
7 Pokreneš li bujice pravde među svojim podanicima, Bog će ti zacijelo pomoći vojskama viđenih i neviđenih, i osnažiti te u tvojim poslovima. Nema drugog Boga osim Njega. Svekoliko stvaranje i njegovo carstvo Njegovi su. K Njemu se vraćaju sva djela vjernih. Shouldst thou cause rivers of justice to spread their waters amongst thy subjects, God would surely aid thee with the hosts of the unseen and of the seen, and would strengthen thee in thine affairs. No God is there but Him. All creation and its empire are His. Unto Him return the works of the faithful.
8 Ne oslanjaj se na svoja blaga. Svo svoje uzdanje podari milosti Boga Gospoda tvojega. Neka On bude tvoj uzdanik u svemu što činiš, i budi od onih koji su se podvrgnuli Njegovoj Volji. Neka ti On bude pomoćnikom, i obogati se Njegovim blagom, jer uz Njega su blaga nebesa i zemlje. On ih podaruje komu On hoće, a uskraćuje komu On hoće. Nema drugog Boga osim Njega, Sveposjedujućega, Svehvaljenoga. Svi su samo siromasi pred vratima Njegova milosrđa; svi su bespomoćni pred objavom Njegove vrhovnosti, i mole za Njegove milosti. Place not thy reliance on thy treasures. Put thy whole confidence in the grace of God, thy Lord. Let Him be thy trust in whatever thou doest, and be of them that have submitted themselves to His Will. Let Him be thy helper and enrich thyself with His treasures, for with Him are the treasuries of the heavens and of the earth. He bestoweth them upon whom He will, and from whom He will He withholdeth them. There is none other God but Him, the All-Possessing, the All-Praised. All are but paupers at the door of His mercy; all are helpless before the revelation of His sovereignty, and beseech His favors.
9 Nemoj prekoračiti granice umjerenosti, pravedno postupaj s onima koji te služe. Daj im u skladu s njihovim potrebama, a ne toliko da uzmognu gomilati bogatstvo za sebe, da se oblače skupocjeno, uljepšavaju svoj dom, kupuju stvari koje im ne koriste, i budu ubrojeni među one koji pretjeruju. Postupaj s njima nimalo ne skrećući s puta pravde, kako nitko od njih ne bi trpio oskudicu, niti se razmazio raskošima. To je samo vidljiva pravda. Overstep not the bounds of moderation, and deal justly with them that serve thee. Bestow upon them according to their needs, and not to the extent that will enable them to lay up riches for themselves, to deck their persons, to embellish their homes, to acquire the things that are of no benefit unto them, and to be numbered with the extravagant. Deal with them with undeviating justice, so that none among them may either suffer want, or be pampered with luxuries. This is but manifest justice.
10 Ne dopusti najnižima da upravljaju i vladaju nad velikodušnima i dostojnima časti, i ne daj da ple-meniti budu prepušteni milosti dostojnih prezira i bezvrijednih, jer to je ono što Smo zapazili po Našem dolasku u Grad (Konstantinopol), i tomu Mi svjedočimo. Među njegovim stanovnicima našli Smo neke koji posjeduju velik imutak i žive u pretjeranu bogatstvu, dok drugi žive u teškoj oskudici i krajnjoj bijedi. To nimalo ne pristaje tvojoj vlasti, i nije dostojno tvojega položaja. Allow not the abject to rule over and dominate them who are noble and worthy of honor, and suffer not the high-minded to be at the mercy of the contemptible and worthless, for this is what We observed upon Our arrival in the City (Constantinople), and to it We bear witness. We found among its inhabitants some who were possessed of an affluent fortune and lived in the midst of excessive riches, while others were in dire want and abject poverty. This ill beseemeth thy sovereignty, and is unworthy of thy rank.
11 Neka ti Moj savjet bude prihvatljiv, i nastoj među ljudima vladati pravično, kako bi Bog mogao uzvisiti tvoje ime i proširiti glas o tvojoj pravdi po cijelom svijetu. Čuvaj se da ne obogaćuješ svoje ministre na trošak svojih podanika. Boj se uzdaha siromašnih i pravičnih u srcu, koji svake zore jadikuju nad svojom mukom, i budi im dobrohotan vladar. Oni su, uistinu, tvoja blaga na zemlji. Valja ti, stoga, čuvati svoja blaga od nasrtaja onih koji te žele opljačkati. Raspitaj se o njihovim poslovima, i uvjeri se svake godine, ne, svakog mjeseca, o njihovu stanju, i ne budi od onih koji zanemaruju svoju dužnost. Let My counsel be acceptable to thee, and strive thou to rule with equity among men, that God may exalt thy name and spread abroad the fame of thy justice in all the world. Beware lest thou aggrandize thy ministers at the expense of thy subjects. Fear the sighs of the poor and of the upright in heart who, at every break of day, bewail their plight, and be unto them a benignant sovereign. They, verily, are thy treasures on earth. It behooveth thee, therefore, to safeguard thy treasures from the assaults of them who wish to rob thee. Inquire into their affairs, and ascertain, every year, nay every month, their condition, and be not of them that are careless of their duty.
12 Pred svoje oči postavi nepogrešivu vagu Božju, i, poput čovjeka koji stoji u Njegovoj Nazočnosti, na toj Vagi odvagni svoja djela svakoga dana, svakoga trenutka u svojem životu. Položi račune sebi prije nego budeš pozvan na poravnanje, na Dan kada nijedan čovjek neće imati snage stajati zbog straha od Boga, Dan u kojem će zadrhtati srca nemarnih. Set before thine eyes God’s unerring Balance and, as one standing in His Presence, weigh in that Balance thine actions every day, every moment of thy life. Bring thyself to account ere thou art summoned to a reckoning, on the Day when no man shall have strength to stand for fear of God, the Day when the hearts of the heedless ones shall be made to tremble.
13 Svakom kralju valja biti darežljivim poput sunca, koje podržava rast svih bića, i svakomu daje što mu pripada, zasluge kojega nisu urođene, već ih je odredio Onaj Koji je Najmoćniji, Svemogući. Kralj mora biti tako velikodušan, tako široke ruke u svojemu milosrđu kao oblaci, čijih izljevi obilja pljušte na svaku zemlju, po nalogu Onoga Koji je vrhovni Zapovjeditelj, Sveznajući. It behooveth every king to be as bountiful as the sun, which fostereth the growth of all beings, and giveth to each its due, whose benefits are not inherent in itself, but are ordained by Him Who is the Most Powerful, the Almighty. The King should be as generous, as liberal in his mercy as the clouds, the outpourings of whose bounty are showered upon every land, by the behest of Him Who is the Supreme Ordainer, the All-Knowing.
14 Pobrini se da svoje državne poslove ne povjeriš u potpunosti u ruke drugih. Nitko tvoje funkcije ne može izvršavati bolje od tebe samoga. Tako ti jasno objavljujemo Naše riječi mudrosti, i šaljemo ti dolje ono što će ti omogućiti prelazak s lijeve strane tlačiteljstva na desnu stranu pravde, i približiti te blistavomu oceanu Njegovih naklonosti. Takva je staza kojom su kraljevi prije tebe kročili, oni koji su postupali pravično prema svojim podanicima, i išli putovima neprijeporne pravde. Have a care not to entrust thine affairs of state entirely into another’s hands. None can discharge thy functions better than thine own self. Thus do We make clear unto thee Our words of wisdom, and send down upon thee that which can enable thee to pass over from the left hand of oppression to the right hand of justice, and approach the resplendent ocean of His favors. Such is the path which the kings that were before thee have trodden, they that acted equitably towards their subjects, and walked in the ways of undeviating justice.
15 Ti si sjena Božja na zemlji. Nastoj, stoga, djelovati onako kako dolikuje tako istaknutomu, tako uzvišenomu položaju. Odvratiš li se od težnje za stvarima kojima Smo te obasuli i poučili, ti ćeš, zacijelo, obezvrijediti tu veliku i neprocjenjivu čast. Vrati se, dakle, i u potpunosti pristani uz Boga, i očisti svoje srce od svijeta i svih njegovih ispraznosti, i ne dopusti da ljubav prema bilo kojemu tuđincu uđe i nastani se u njemu. Sve dok ne očistiš svoje srce od svakog traga takve ljubavi, ne može blještavilo svjetla Božjega izliti svoj sjaj na tebe, jer nikomu Bog nije dao više od jednoga srca. To je, uistinu, bilo naloženo i zapisano u Njegovoj drevnoj Knjizi. A, budući da ljudsko srce, kako ga je stvorio Bog, nije podijeljeno, valja ti paziti da njegove naklonosti, također, budu jedinstvene i nepodijeljene. Drži se, stoga, Njegove ljubavi svim marom svojega srca, i izvuci ga iz ljubavi spram bilo koga osim Njega, kako bi ti On pomogao da uroniš u ocean Njegova jedinstva, i omogućio ti da postaneš istinski podupiratelj Njegove jednosti. Bog Mi je svjedokom. Jedina Mi je namjera u objavljivanju ovih riječi tebi bila da te očistim od prolaznih stvari na zemlji, i pomognem ti da uđeš u kraljevstvo vječne slave, kako bi mogao, uz dopuštenje Božje, biti od onih koji borave i vladaju tamo… Thou art God’s shadow on earth. Strive, therefore, to act in such a manner as befitteth so eminent, so august a station. If thou dost depart from following the things We have caused to descend upon thee and taught thee, thou wilt, assuredly, be derogating from that great and priceless honor. Return, then, and cleave wholly unto God, and cleanse thine heart from the world and all its vanities, and suffer not the love of any stranger to enter and dwell therein. Not until thou dost purify thine heart from every trace of such love can the brightness of the light of God shed its radiance upon it, for to none hath God given more than one heart. This, verily, hath been decreed and written down in His ancient Book. And as the human heart, as fashioned by God, is one and undivided, it behooveth thee to take heed that its affections be, also, one and undivided. Cleave thou, therefore, with the whole affection of thine heart, unto His love, and withdraw it from the love of anyone besides Him, that He may aid thee to immerse thyself in the ocean of His unity, and enable thee to become a true upholder of His oneness. God is My witness. My sole purpose in revealing to thee these words is to sanctify thee from the transitory things of the earth, and aid thee to enter the realm of everlasting glory, that thou mayest, by the leave of God, be of them that abide and rule therein.…
16 Prisežem Bogom, o, kralju! Nije Mi želja žaliti se tebi protiv onih koji Me progone. Na Svoju tugu i Svoj jad žalim se samo Bogu, Koji je stvorio Mene i njih, Koji dobro poznaje Naše stanje i Koji bdije nad svim stvarima. Moja je želja upozoriti ih na posljedice njihovih djela, ako bi ti, možda, prestao s drugima postupati onako kako su oni postupali sa Mnom, i bio od onih koji uvažavaju Moje upozorenje. I swear by God, O King! It is not My wish to make My plaint to thee against them that persecute Me. I only plead My grief and My sorrow to God, Who hath created Me and them, Who well knoweth our state and Who watcheth over all things. My wish is to warn them of the consequences of their actions, if perchance they might desist from treating others as they have treated Me, and be of them that heed My warning.
17 Patnje koje su Nas snašle, oskudica koju trpimo, različite nevolje kojima Smo obuhvaćeni, sve će one proći, kao što će proći užici kojima se oni raduju i obilje koje uživaju. To je istina koju nijedan čovjek na zemlji ne može odbaciti. Dani koje Smo bili primorani boraviti u prašini uskoro će se okončati, kao i dani u kojima su oni zauzimali počasna mjesta. Bog će, zacijelo, presuditi po istini između njih i Nas, a On je, zaista, najbolji od sudaca. The tribulations that have touched Us, the destitution from which We suffer, the various troubles with which We are encompassed, shall all pass away, as shall pass away the pleasures in which they delight and the affluence they enjoy. This is the truth which no man on earth can reject. The days in which We have been compelled to dwell in the dust will soon be ended, as will the days in which they occupied the seats of honor. God shall, assuredly, judge with truth between Us and them, and He, verily, is the best of judges.
18 Zahvaljujemo Bogu za sve što Nas je snašlo, strpljivo Podnosimo stvari koje je On naložio u prošlosti ili će naložiti u budućnosti. U Njega Sam položio Svoje uzdanje; i u Njegove Sam ruke povjerio Učenje Svoje. On će, jamačno, nagraditi sve one koji strpljivo ustraju i svoje povjerenje daju Njemu. Njemu pripada stvaranje i njegovo carstvo. On uzdiže koga On hoće, a unizi koga On hoće. On neće biti upitan o djelima Svojim. On je, uistinu, Sveslavljeni, Svemogući. We render thanks unto God for whatsoever hath befallen Us, and We patiently endure the things He hath ordained in the past or will ordain in the future. In Him have I placed My trust; and into His hands have I committed My Cause. He will, certainly, repay all them that endure with patience and put their confidence in Him. His is the creation and its empire. He exalteth whom He will, and whom He will He doth abase. He shall not be asked of His doings. He, verily, is the All-Glorious, the Almighty.
19 Neka tvoje uho pozorno prati, o, kralju, riječi koje Smo ti uputili. Neka tlačitelj prekine svoje ugnjetavanje, i isključi počinitelje nepravde iz onih koji ispovijedaju tvoju vjeru. Pravičnosti Mi Božje! Muke koje smo Mi pretrpjeli takve su da svako pero koje ih opisuje može samo biti preplavljeno tugom. Nijedan od onih koji istinski vjeruju i podržavaju jedinstvo Božje ne mogu podnijeti teret njihova izricanja. Toliko su silne bile Naše patnje da su čak i oči Naših neprijatelja nad Nama zaplakale, a osim njih i one svake osobe koja razabire. A svim Smo ovim mukama bili izvrgnuti, usprkos Našem nastojanju da ti pristupimo, i nalaganju ljudima da uđu u tvoju sjenu, zato da bi ti mogao postati uporištem onima koji vjeruju u jedinstvo Božje i podržavaju ga. Let thine ear be attentive, O King, to the words We have addressed to thee. Let the oppressor desist from his tyranny, and cut off the perpetrators of injustice from among them that profess thy faith. By the righteousness of God! The tribulations We have sustained are such that any pen that recounteth them cannot but be overwhelmed with anguish. No one of them that truly believe and uphold the unity of God can bear the burden of their recital. So great have been Our sufferings that even the eyes of Our enemies have wept over Us, and beyond them those of every discerning person. And to all these trials have We been subjected, in spite of Our action in approaching thee, and in bidding the people to enter beneath thy shadow, that thou mightest be a stronghold unto them that believe in and uphold the unity of God.
20 Jesam li ti, o, kralju, Ja ikada iskazao neposluh? Jesam li Ja, ikada, prekršio ikoji od tvojih zakona? Može li ijedan od tvojih ministara koji su te predstavljali u Iraku pokazati ijedan dokaz koji bi potkrijepio moju nelojalnost prema tebi? Ne, tako Mi Onoga Koji je Gospod svih svjetova! Niti na trenutak Se nismo pobunili protiv tebe, ili protiv ikojega od tvojih ministara. Nikada Se, dao Bog, nećemo pobuniti protiv tebe, pa makar Bili izloženi patnjama težim od onih koje Smo pretrpjeli u prošlosti. Have I, O King, ever disobeyed thee? Have I, at any time, transgressed any of thy laws? Can any of thy ministers that represented thee in ‘Iráq produce any proof that can establish My disloyalty to thee? No, by Him Who is the Lord of all worlds! Not for one short moment did We rebel against thee, or against any of thy ministers. Never, God willing, shall We revolt against thee, though We be exposed to trials more severe than any We suffered in the past.
21 U doba danje i doba noćno, u večer i u zoru, Molimo Boga za tvoje dobro, da ti On milostivo pomogne da Mu budeš pokoran i izvršavaš Njegovu zapovijed, kako bi te On zaštitio od četa opakih. Čini, dakle, kako ti drago, i postupaj s Nama kako dolikuje tvojem položaju i kako pristoji tvojoj vrhovnosti. Ne zaboravi na zakon Božji ni u čemu što želiš postići, sada ili u danima koji će doći. Reci: Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova! In the day time and in the night season, at even and at morn, We pray to God on thy behalf, that He may graciously aid thee to be obedient unto Him and to observe His commandment, that He may shield thee from the hosts of the evil ones. Do, therefore, as it pleaseth thee, and treat Us as befitteth thy station and beseemeth thy sovereignty. Be not forgetful of the law of God in whatever thou desirest to achieve, now or in the days to come. Say: Praise be to God, the Lord of all worlds!