CXVI. O, kršćanski kraljevi! Zar niste čuli što je rekao Isus, Duh Božji…

1 O, kršćanski kraljevi! Zar niste čuli što je rekao Isus, Duh Božji: “Odlazim i doći ću vam opet”? Zašto ste, onda, zakazali, kad vam je On došao na oblacima nebeskim, i niste Mu se približili, da biste gledali Njegovo lice i bili od onih koji su dosegli Njegovu Prisutnost? Na drugom mjestu On kaže: “Kad On, Duh Istine, dođe, povest će vas k svekolikoj istini.” Pa ipak, pogledajte kako ste, kad je On donio istinu, odbili okrenuti svoja lica k Njemu, i ustrajali ste u zabavi svojim razonodama i uobraziljama. Niste Mu zaželjeli dobrodošlicu, niti ste zaiskali Njegovu Prisutnost, da biste mogli čuti Božje stihove iz Njegovih vlastitih usta, i uživati u mnogostrukoj mudrosti Svemogućega, Sveslavljenoga, Premudroga. Svojim ste neuspjehom spriječili da vas zapahne dah Božji i svojim ste dušama uskratili slast njegova miomirisa. I dalje radosno lutate dolinom svojih pokvarenih želja. Uminut ćete vi, i sve što posjedujete proći će. Sasvim sigurno vratit ćete se Bogu, i bit ćete pozvani na odgovornost za svoja djela u prisustvu Onoga Koji će okupiti sva stvorenja… O kings of Christendom! Heard ye not the saying of Jesus, the Spirit of God, “I go away, and come again unto you”? Wherefore, then, did ye fail, when He did come again unto you in the clouds of heaven, to draw nigh unto Him, that ye might behold His face, and be of them that attained His Presence? In another passage He saith: “When He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth.” And yet, behold how, when He did bring the truth, ye refused to turn your faces towards Him, and persisted in disporting yourselves with your pastimes and fancies. Ye welcomed Him not, neither did ye seek His Presence, that ye might hear the verses of God from His own mouth, and partake of the manifold wisdom of the Almighty, the All-Glorious, the All-Wise. Ye have, by reason of your failure, hindered the breath of God from being wafted over you, and have withheld from your souls the sweetness of its fragrance. Ye continue roving with delight in the valley of your corrupt desires. Ye, and all ye possess, shall pass away. Ye shall, most certainly, return to God, and shall be called to account for your doings in the presence of Him Who shall gather together the entire creation.…
2 Dvadeset je godina prošlo, o, kraljevi, tijekom kojih Smo svakoga dana kušali agoniju svježe muke. Nijedan od onih koji su bili prije Nas nije pretrpio stvari koje smo Mi pretrpjeli. Kad biste to samo shvatili! Oni koji su ustali protiv Nas pogubljivali su nas, lili našu krv, pljačkali naš imutak, i gazili našu čast. Premda svjesni većine naših patnji, vi, ipak, niste uspjeli zaustaviti ruku napadača. Jer, nije li vaša jasna dužnost zauzdati tlačiteljevo ugnjetavanje, i postupati pravično s vašim podanicima, kako bi se vaš visoki osjećaj za pravdu mogao u potpunosti pokazati cijelomu čovječanstvu? Twenty years have passed, O kings, during which We have, each day, tasted the agony of a fresh tribulation. No one of them that were before Us hath endured the things We have endured. Would that ye could perceive it! They that rose up against Us have put us to death, have shed our blood, have plundered our property, and violated our honor. Though aware of most of our afflictions, ye, nevertheless, have failed to stay the hand of the aggressor. For is it not your clear duty to restrain the tyranny of the oppressor, and to deal equitably with your subjects, that your high sense of justice may be fully demonstrated to all mankind?
3 Bog je u vaše ruke predao uzde vlasti nad narodom, kako biste njime vladali pravedno, zaštitili prava pogaženih, i kaznili one koji čine zlo. Zanemarite li dužnost koju vam je Bog propisao u Svojoj Knjizi, vaša će imena u Njegovim očima biti pribrojena onima nepravednih. Težak će, uistinu, biti vaš grijeh. Zar se držite onoga što su smislile vaše maštarije, a iza leđa bacate zapovijedi Boga, Najuzvišenijega, Nedostupnoga, Sveobvezujućega, Svemogućega? Odbacite stvari koje posjedujete, i čvrsto se uhvatite onoga što vam je Bog naložio da izvršavate. Ištite Njegovu milost, jer onaj koji je ište kroči Njegovim pravim Putom. God hath committed into your hands the reins of the government of the people, that ye may rule with justice over them, safeguard the rights of the downtrodden, and punish the wrongdoers. If ye neglect the duty prescribed unto you by God in His Book, your names shall be numbered with those of the unjust in His sight. Grievous, indeed, will be your error. Cleave ye to that which your imaginations have devised, and cast behind your backs the commandments of God, the Most Exalted, the Inaccessible, the All-Compelling, the Almighty? Cast away the things ye possess, and cling to that which God hath bidden you observe. Seek ye His grace, for he that seeketh it treadeth His straight Path.
4 Razmislite o stanju u kojem Se nalazimo, i pogledajte nesreće i nevolje koje su Nas iskušavale. Nemojte Nas zanemariti, pa makar na trenutak, i pošteno sudite između Nas i Naših neprijatelja. To će vam, svakako, biti od jasne koristi. Tako vam pripovijedamo Svoju priču, i kazujemo stvari koje su Nas snašle, kako biste vi mogli otkloniti Naše nesreće i olakšati Naš teret; Neka Nas izbavi iz Naše nevolje onaj koji to hoće; a što se tiče onoga koji to neće, Gospod Moj jamačno je najbolji od pomagača. Consider the state in which We are, and behold ye the ills and troubles that have tried Us. Neglect Us not, though it be for a moment, and judge ye between Us and Our enemies with equity. This will, surely, be a manifest advantage unto you. Thus do We relate to you Our tale, and recount the things that have befallen Us, that ye might take off Our ills and ease Our burden. Let him who will, relieve Us from Our trouble; and as to him that willeth not, My Lord is assuredly the best of helpers.
5 Upozori narod, o, Slugo, i upoznaj ga s onim što Smo Ti poslali dolje, i neka Te ne obuzme strah ni od koga, i ne budi od onih koji se kolebaju. Bliži se dan kada će Bog uzvisiti Svoje Učenje i uzveličati Svoje svjedočanstvo u očima svih koji su na nebesima i svih koji su na zemlji. U svim uvjetima svo svoje uzdanje podaj gospodu Svojemu, i pogled Svoj upri u Njega, i odvrati se od svih onih koji odbacuju Njegovu istinu. Neka Ti Bog Gospod Tvoj bude dostatni pomoćnik i potpora. Zavjetovali smo Se da ćemo priskrbiti Tvoju pobjedu na zemlji i uzdići Naše Učenje nad svim ljudima, pa makar se ne našao niti jedan kralj koji bi svoje lice okrenuo prema Tebi. Warn and acquaint the people, O Servant, with the things We have sent down unto Thee, and let the fear of no one dismay Thee, and be Thou not of them that waver. The day is approaching when God will have exalted His Cause and magnified His testimony in the eyes of all who are in the heavens and all who are on the earth. Place, in all circumstances, Thy whole trust in Thy Lord, and fix Thy gaze upon Him, and turn away from all them that repudiate His truth. Let God, Thy Lord, be Thy sufficing succorer and helper. We have pledged Ourselves to secure Thy triumph upon earth and to exalt Our Cause above all men, though no king be found who would turn his face towards Thee.