CXVIII. Ne odlažite u stranu strah od Boga, o, kraljevi na zemlji, i čuvajte…

1 Ne odlažite u stranu strah od Boga, o, kraljevi na zemlji, i čuvajte se da ne biste prekoračili granice koje je Svemogući postavio. Izvršavajte zapovijedi naložene vam u Njegovoj Knjizi, i dobro pazite da ne prekoračite njihove granice. Bdijte, kako ne biste nikomu nepravdu nanijeli, pa makar koliko je veliko zrno gorušice. Kročite putom pravde, jer to je, uistinu, pravi put. Lay not aside the fear of God, O kings of the earth, and beware that ye transgress not the bounds which the Almighty hath fixed. Observe the injunctions laid upon you in His Book, and take good heed not to overstep their limits. Be vigilant, that ye may not do injustice to anyone, be it to the extent of a grain of mustard seed. Tread ye the path of justice, for this, verily, is the straight path.
2 Izgladite vaše razmirice, i smanjite svoje naoružanje, kako bi se olakšao teret vaših troškova, a vaša srca i umovi uspokojili. Iscijelite razdor koji vas dijeli, i više nećete trebati nikakvo naoružanje osim onoga koje traži zaštita vaših gradova i teritorija. Bojte se Boga, i pazite da ne prekoračite granice umjerenosti, i budete ubrojeni među one koji pretjeruju. Compose your differences, and reduce your armaments, that the burden of your expenditures may be lightened, and that your minds and hearts may be tranquillized. Heal the dissensions that divide you, and ye will no longer be in need of any armaments except what the protection of your cities and territories demandeth. Fear ye God, and take heed not to outstrip the bounds of moderation, and be numbered among the extravagant.
3 Čuli Smo da svake godine povećavate svoje troškove, a teret svaljujete na vaše podanike. To je, uistinu, više nego što oni mogu podnijeti i strahovita je to nepravda. Odlučujte pravedno između ljudi, i budite simbolima pravde među njima. To je, sudite li pošteno, ono što vam valja činiti, i ono što dolikuje vašem položaju. We have learned that you are increasing your outlay every year, and are laying the burden thereof on your subjects. This, verily, is more than they can bear, and is a grievous injustice. Decide justly between men, and be ye the emblems of justice amongst them. This, if ye judge fairly, is the thing that behooveth you, and beseemeth your station.
4 Pazite da ne postupite nepravedno ni s kim tko vam uputi molbu, i uđe pod vašu sjenu. Kročite u strahu od Boga, i budite od onih koji vode pobožan život. Ne oslanjajte se na svoju moć, svoje vojske, blaga. Svo svoje uzdanje i vjeru podajte Bogu, Koji vas je stvorio, i Njegovu pomoć ištite u svim stvarima. Pomoć dolazi samo od Njega. On pomaže komu On hoće vojskama nebeskim i zemaljskim. Beware not to deal unjustly with anyone that appealeth to you, and entereth beneath your shadow. Walk ye in the fear of God, and be ye of them that lead a godly life. Rest not on your power, your armies, and treasures. Put your whole trust and confidence in God, Who hath created you, and seek ye His help in all your affairs. Succor cometh from Him alone. He succoreth whom He will with the hosts of the heavens and of the earth.
5 Znajte da su siromašni uzdanica Božja među vama. Pazite da ne iznevjerite Njegovo povjerenje, da ne postupate nepravedno s njima, i da ne kročite stazom izdajnika. Bez ikakve sumnje, bit ćete pozvani na odgovornost za Njegovo povjerenje na dan kada Vaga Pravde bude postavljena, na dan kada će svakomu biti vraćen njegov dug, kada će djela svih ljudi, bogatih ili siromašnih, biti izvagana. Know ye that the poor are the trust of God in your midst. Watch that ye betray not His trust, that ye deal not unjustly with them and that ye walk not in the ways of the treacherous. Ye will most certainly be called upon to answer for His trust on the day when the Balance of Justice shall be set, the day when unto every one shall be rendered his due, when the doings of all men, be they rich or poor, shall be weighed.
6 Ako se ne obazrete na savjete koje Smo vam, nedvosmislenim jezikom kojemu nema ravna, objavili u ovoj Ploči, sa svih će vas strana snaći Božanska kazna, i osuda Njegov pravde bit će izrečena protiv vas. Na taj dan nećete imati nikakve moći oduprijeti Mu se, i priznat ćete vlastitu nemoć. Imajte milosrđa za same sebe i one ispod vas. Sudite među njima u skladu s pravilima koje je propisao Bog u Svojoj najsvetijoj i najuzvišenijoj Ploči, Ploči u kojoj je svakoj pojedinoj stvari pridružio njezinu utvrđenu mjeru, u kojoj je On izrijekom dao objašnjenje o svim stvarima, i koja je u sebi opomena onima koji vjeruju u Njega. If ye pay no heed unto the counsels which, in peerless and unequivocal language, We have revealed in this Tablet, Divine chastisement shall assail you from every direction, and the sentence of His justice shall be pronounced against you. On that day ye shall have no power to resist Him, and shall recognize your own impotence. Have mercy on yourselves and on those beneath you. Judge ye between them according to the precepts prescribed by God in His most holy and exalted Tablet, a Tablet wherein He hath assigned to each and every thing its settled measure, in which He hath given, with distinctness, an explanation of all things, and which is in itself a monition unto them that believe in Him.
7 Istražujte Našu Stvar, ispitujte o stvarima koje su Nas snašle, i pravedno odlučite između Nas i Naših neprijatelja, i budite od onih koji pravično postupaju prema svojem susjedu. Ako ne zauzdate ruku tlačitelja, ako ne uspijete zaštititi prava pogaženih, odakle vam pravo da se hvališete među ljudima? Čime se to možete opravdano hvastati? Zar se ponosite svojim jelom i pilom, bogatstvima koje gomilate u svoje riznice, raznolikošću i cijenom ukrasa kojima se pokrivate? Kad bi se prava slava sastojala u posjedovanju takvih prolaznih stvari, onda bi se zemlja kojom hodite morala hvalisati iznad vas, jer vas ona snabdijeva, i podaje vam baš te stvari, po nalogu Svemogućega. U njezinoj je utrobi sadržano, prema onomu što je Bog naložio, sve što vi posjedujete. Iz nje, kao znak Njegova milosrđa, vi izvlačite vaša bogatstva. Pogledajte, dakle, vaše stanje, stvar kojom se ponosite! Kad biste to samo mogli shvatiti! Examine Our Cause, inquire into the things that have befallen Us, and decide justly between Us and Our enemies, and be ye of them that act equitably towards their neighbor. If ye stay not the hand of the oppressor, if ye fail to safeguard the rights of the downtrodden, what right have ye then to vaunt yourselves among men? What is it of which ye can rightly boast? Is it on your food and your drink that ye pride yourselves, on the riches ye lay up in your treasuries, on the diversity and the cost of the ornaments with which ye deck yourselves? If true glory were to consist in the possession of such perishable things, then the earth on which ye walk must needs vaunt itself over you, because it supplieth you, and bestoweth upon you, these very things, by the decree of the Almighty. In its bowels are contained, according to what God hath ordained, all that ye possess. From it, as a sign of His mercy, ye derive your riches. Behold then your state, the thing in which ye glory! Would that ye could perceive it!
8 Nikako! Onoga Mi Koji u svojoj šaci drži kraljevstvo svekolikoga stvaranja! Vaša istinska i trajna slava ne leži nigdje osim u vašem čvrstom pristajanju uz propise Božje, vašem izvršavanju Njegovih zakona svim srcem, vašoj odlučnosti da se pobrinete da oni nikada ne ostanu neizvršeni, i u ustrajnosti na pravom putu. Nay! By Him Who holdeth in His grasp the kingdom of the entire creation! Nowhere doth your true and abiding glory reside except in your firm adherence unto the precepts of God, your wholehearted observance of His laws, your resolution to see that they do not remain unenforced, and to pursue steadfastly the right course.