CXXI. Reci: O, vi koji Mi zavidite i zlo Mi snujete! Neka vas zbuni…

1 Reci: O, vi koji Mi zavidite i zlo Mi snujete! Neka vas zbuni jar vašega gnjeva upućen Meni! Gle, Danica Slave uzdigla se nad obzorjem Moje Objave, i obavila je svojim sjajem čitavo čovječanstvo. Pa ipak, pogledajte kako ste se zatvorili od njezina sjaja i utonuli ste u posvemašnji nemar. Imajte milosrđa za sebe same, i ne odbacujte tvrdnju Onoga Čiju ste istinu već prepoznali, i ne budite prekršitelji. Say: O ye that envy Me and seek My hurt! The fury of your wrath against Me confound you! Lo, the Daystar of Glory hath risen above the horizon of My Revelation, and enveloped with its radiance the whole of mankind. And yet, behold how ye have shut out yourselves from its splendor and are sunk in utter heedlessness. Have mercy upon yourselves, and repudiate not the claim of Him Whose truth ye have already recognized, and be not of them that transgress.
2 Pravičnosti Mi jedinoga pravoga Boga! Odbacite li ovu Objavu, svi narodi na zemlji smijat će vam se da vas prezru i narugaju vam se, jer vi ste oni koji su, pred njihovim očima, a radi obrane istine vaše Stvari, dali na vidjelo svjedočanstva o Bogu, Vrhovnom Zaštitniku, Najmoćnijemu, Sveslavljenomu, Sveznajućemu. Pa ipak, tek što je Njegova sljedeća Objava, zaodjevena sjajem Sveobvezujuće vlasti, bila poslana dolje k vama, odbacili ste je iza leđa, o, vi koji ste ubrojeni među nemarne! By the righteousness of the one true God! If ye reject this Revelation, all the nations of the earth will laugh you to scorn and mock you, for it is you that have produced, before their eyes, and for the purpose of vindicating the truth of your Cause, the testimonies of God, the Sovereign Protector, the Most Powerful, the All-Glorious, the All-Knowing. And yet, no sooner was His subsequent Revelation, clothed with the glory of an all-compelling sovereignty, sent down unto you, than ye cast it behind your backs, O ye that are numbered with the heedless ones!
3 Što! Zar vjerujete u svojim srcima da imate moć utrnuti svjetlost Sunca, ili pomračiti njegov sjaj? Nikako, života Mi! Vi nikada nećete i ne možete postići svoj cilj, pa makar u pomoć pozvali sve što je na nebu i sve što je na zemlji. Hodite u strahu od Boga, i ne činite vaša djela jalovima. Priklonite svoje uho Njegovim riječima, i ne budite od onih koji su kao koprenom odijeljeni od Njega. Reci: Bog Mi je svjedokom! Baš ništa nisam zaželio za Sebe. Ono što Sam poželio jest pobjeda Božja i uspjeh Stvari Njegove. On je Sâm dostatan svjedok između vas i Mene. Kad biste očistili svoje oči, spremno biste uvidjeli kako Moja djela svjedoče istini Mojih riječi, kako Moje riječi vode Moja djela. What! Believe ye in your hearts that ye possess the power to extinguish the radiance of the Sun, or to eclipse its splendor? Nay, by My life! Ye will never and can never achieve your purpose, though ye summon to your aid all that is in the heavens and all that is on the earth. Walk ye in the fear of God, and render not your works vain. Incline your ears to His words, and be not of them that are shut out as by a veil from Him. Say: God is My witness! I have wished nothing whatever for Myself. What I have wished is the victory of God and the triumph of His Cause. He is Himself a sufficient witness between you and Me. Were ye to cleanse your eyes, ye would readily perceive how My deeds testify to the truth of My words, how My words are a guide to My deeds.
4 Zaslijepljene su vaše oči! Zar ne vidite veličinu moći Božje i Njegove vrhovnosti? Zar ne gledate Njegovo veličanstvo i slavu? Jao vama, o, zbore zlih i zavidnih! Poslušajte Moj govor, i ne oklijevajte ni trenutka. Tako vam nalaže Onaj Koji je Ljepota Svemilosrdnoga, da biste se, možda, odijelili od stvari koje posjedujete, i uzašli u visine s kojih možete otkriti čitavo stvaranje zaklonjeno u sjeni Njegova Otkrivenja. Blinded are your eyes! Perceived ye not the greatness of the power of God and of His sovereignty? Beheld ye not His majesty and glory? Woe unto you, ye congregation of the malicious and envious! Hearken unto My speech, and tarry not though it be for less than a moment. Thus biddeth you He Who is the Beauty of the All-Merciful, that haply ye may detach yourselves from the things ye possess, and ascend to the heights from which ye can discover the whole creation sheltered beneath the shadow of His Revelation.
5 Reci: Nema vam mjesta niti utočišta, nikakva skloništa u koje možete uteći, nikoga da vas obrani ili zaštiti na ovaj Dan od jara gnjeva Božjega i Njegove silne moći, ukoliko i sve dok ne zatražite sjenu Njegova Otkrivenja. Ovo je, uistinu, Njegovo Otkrivenje, koje vam je objavljeno u osobi ovoga Mladića. Slavljen, dakle, bio Bog, zbog tako blistave, tako dragocjene, tako čudesne vizije. Say: There is no place of refuge for you, no asylum to which ye can flee, no one to defend or to protect you in this Day from the fury of the wrath of God and from His vehement power, unless and until ye seek the shadow of His Revelation. This, indeed, is His Revelation which hath been manifested unto you in the person of this Youth. Glorified, then, be God for so effulgent, so precious, so wondrous a vision.
6 Odijelite se od svega drugoga osim Mene, i okrenite svoja lica k Mojem licu, jer to vam je bolje nego sve što posjedujete. Jezik Božji svjedoči istini Mojih riječi, kroz Moju vlastitu Riječ koja govori istinu, i obgrljuje i obuhvaća sve stvari. Detach yourselves from all else but Me, and turn your faces towards My face, for better is this for you than the things ye possess. The Tongue of God testifieth to the truth of My words, through Mine own Word that speaketh the truth, and embraceth and comprehendeth all things.
7 Reci: Zar mislite da vaše savezništvo sa Stvari Njegovom može ikada Njemu koristiti, ili da Mu vaše odbijanje njezine istine može nanijeti ikakav gubitak? Ne, Mojega Mi Bića, Svepodvrgavajućega, Nedostupnoga, Najvišega! Razderite velove imena i razorite njihovo kraljevstvo. Moje Mi Ljepote! Onaj Koji je Vladar svih imena došao je, Onaj na Čiji je nalog svako pojedino ime, od početka koji nema početka, bilo stvoreno, Onaj Koji će nastaviti stvarati ih kako Mu drago. On je, uistinu, Svemogući, Premudri. Say: Think ye that your allegiance to His Cause can ever profit Him, or your repudiation of its truth cause Him any loss? No, by My Self, the All-Subduing, the Inaccessible, the Most High! Tear ye asunder the veils of names and cleave ye their kingdom. By My Beauty! He Who is the Monarch of all names is come, He at Whose bidding every single name hath, from the beginning that hath no beginning, been created, He Who shall continue to create them as He pleaseth. He, verily, is the All-Powerful, the All-Wise.
8 Pazite da se ne lišite odore Božanskoga vodstva. Ispijte punu mjeru iz Čaše koju su Mladi Nebeski podigli nad vašim glavama. Tako vam nalaže Onaj Koji je milosrdniji prema vama nego vi sami, Onaj Koji ne traži naknade niti zahvala od vas. Njegova nagrada dolazi od Onoga Koji Ga je, snagom istine, poslao dolje k vama, i izdvojio Ga i proglasio Ga Svojim vlastitim Svjedočanstvom svekolikomu stvaranju. On je Onaj Koji Ga je ovlastio da objavljuje sve Njegove znakove. Pogledajte ponovno, da biste mogli vidjeti ono k čemu vas je pozvao Jezik Pradavnoga, da biste, možda, bili od onih koji su shvatili istinu. Jeste li ikada čuli od vaših otaca iz davnine, ili naraštaja koji su im prethodili, pa sve do prvoga Adama, da bilo tko, tko dolazi na oblacima objave, obdaren jasnom i nadspoznajom vlašću, i nosi na svojoj desnici Kraljevstvo Božje a na ljevici svu moć i slavu Njegove vječne vlasti, komu prethode vojske Boga Svemogućega, Sveobvezujućega, Najmoćnijega, i neprekidno izgovara stihove čiju važnost umovi najučenijih i najmudrijih od ljudi nisu u mogućnosti dohvatiti, da je, unatoč tome, nosilac poruke koja nije od Boga? Budite, dakle, oni koji razabiru, i govorite istinu, pravu istinu, ako tvrdite da ste čestiti i visokih ideala. Beware that ye divest not yourselves of the raiment of Divine guidance. Drink ye your fill from the Cup which the Youths of Heaven have raised above your heads. Thus biddeth you He Who hath more mercy upon you than your own selves, He Who asketh not any recompense or thanks from you. His reward is from Him Who hath, through the power of truth, sent Him down unto you, and singled Him out and proclaimed Him as His own Testimony unto the whole of creation. He it is Who hath empowered Him to manifest all His signs. Repeat the gaze, that ye may perceive the things whereunto the Tongue of the Ancient of Days hath summoned you, that haply ye may be of them that have apprehended the truth. Heard it ye ever reported by your fathers of old, or by the generations that preceded them, even unto the first Adam, that anyone coming in the clouds of revelation, being invested with manifest and transcendent sovereignty, having on his right hand the Kingdom of God and on his left all the power and glory of His everlasting dominion, anyone preceded by the hosts of God, the Almighty, the All-Compelling, the Most Powerful, and uttering continually verses whose import the minds of the most learned and wisest of men are powerless to fathom, should yet be the bearer of a message that is not of God? Be discerning, then, and speak ye the truth, the very truth, if ye claim to be honest and high-minded.
9 Reci: Stihovi koje smo Mi objavili brojni su poput onih koje je, u prethodnoj Objavi, dolje poslao Báb. Neka onaj koji sumnja u riječi koje je izrekao Duh Božji potraži dvor Naše nazočnosti i posluša Naše božanski objavljene stihove, i bude očevicem jasna dokaza Naše tvrdnje. Say: The verses We have revealed are as numerous as those which, in the preceding Revelation, were sent down upon the Báb. Let him that doubteth the words which the Spirit of God hath spoken seek the court of Our presence and hear Our divinely revealed verses, and be an eyewitness of the clear proof of Our claim.
10 Reci: Pravičnosti Mi Svemogućega! Mjera milosti Božjih bila je ispunjena, Njegova je Riječ bila usavršena, svjetlo Njegova lica bilo objavljeno, Njegova vrhovnost obuhvatila je čitavo stvaranje, sjaj Njegova Otkrivenja bio je objavljen, a Njegovi darovi pljuštali su na čovječanstvo. Say: By the righteousness of the Almighty! The measure of the favors of God hath been filled up, His Word hath been perfected, the light of His countenance hath been revealed, His sovereignty hath encompassed the whole of creation, the glory of His Revelation hath been made manifest, and His bounties have rained upon all mankind.