CXXV. O, brate Moj! Kad istinski tragatelj odluči korakom potrage…

1 O, brate Moj! Kad istinski tragatelj odluči korakom potrage stupiti na stazu koja vodi put znanja o Pradavnomu, on mora, prije svega, očistiti svoje srce, koje je sjedište objave unutarnjih otajstava Božjih, od prašine svog stečenog znanja koja ga zakriva, i nagovještaja otjelovljenih sotonskih maštarija. On mora očistiti svoje grudi, koje su svetište trajne ljubavi Ljubljenoga, od svakog kala, i osloboditi svoju dušu od svega što pripada vodi i blatu, od svake tamne prolazne vezanosti. On mora tako očistiti svoje srce da u njemu ne zaostane ni tračak ljubavi ili mržnje, da ga ljubav ne bi zaslijepljeno dovela u zabludu, a mržnja ga otjerala od istine. I ti svjedočiš na ovaj Dan kako je većina ljudi, zbog takve ljubavi i mržnje, lišena besmrtnoga Lica, kako je odlutala daleko od Utjelovljenja Božanskih otajstava, i bez pastira luta divljinom zaborava i zablude. O My brother! When a true seeker determineth to take the step of search in the path leading unto the knowledge of the Ancient of Days, he must, before all else, cleanse his heart, which is the seat of the revelation of the inner mysteries of God, from the obscuring dust of all acquired knowledge, and the allusions of the embodiments of satanic fancy. He must purge his breast, which is the sanctuary of the abiding love of the Beloved, of every defilement, and sanctify his soul from all that pertaineth to water and clay, from all shadowy and ephemeral attachments. He must so cleanse his heart that no remnant of either love or hate may linger therein, lest that love blindly incline him to error, or that hate repel him away from the truth. Even as thou dost witness in this Day how most of the people, because of such love and hate, are bereft of the immortal Face, have strayed far from the Embodiments of the Divine mysteries, and, shepherdless, are roaming through the wilderness of oblivion and error.
2 Taj tragatelj mora u svako doba uzdati se u Boga, odreći se ljudi svijeta, odijeliti se od svijeta praha, i čvrsto se prihvatiti Njega Koji je Gospod nad Gospodarima. On nikad ne smije sebe uzdizati iznad bilo koga, sa ploče svog srca mora izbrisati svaki tračak ponosa i taštine, mora se držati strpljivosti i ravnodušnosti, šutjeti i suzdržati se od dokona govora. Jer jezik je vatra koja tinja, a pretjeran govor smrtonosan otrov. Materijalna vatra uništava tijelo, a vatra jezika proždire i srce i dušu. Snaga prve traje neko vrijeme, a posljedice druge traju stoljeće. That seeker must, at all times, put his trust in God, must renounce the peoples of the earth, must detach himself from the world of dust, and cleave unto Him Who is the Lord of Lords. He must never seek to exalt himself above anyone, must wash away from the tablet of his heart every trace of pride and vainglory, must cling unto patience and resignation, observe silence and refrain from idle talk. For the tongue is a smoldering fire, and excess of speech a deadly poison. Material fire consumeth the body, whereas the fire of the tongue devoureth both heart and soul. The force of the former lasteth but for a time, whilst the effects of the latter endureth a century.
3 Taj bi tragatelj također morao ogovaranje smatrati teškim grijehom, i držati se daleko od njegova područja, jer ogovaranje trne svjetlo srca i gasi život duše. Malim bi morao biti zadovoljan, i slobodan od svake neprimjerene želje. Morao bi cijeniti društvo onih koji su se odrekli svijeta, a izbjegavanje razmetljivaca i ljubitelja naslade smatrati dragocjenim darom. U zoru svakog dana morao bi uživati zajedništvo s Bogom, i svom dušom svojom ustrajati u potrazi za svojim Ljubljenim. Svaku zabludjelu misao morao bi spaliti vatrom spominjanja Njega Ljubljenoga, i brzinom munje proći pokraj svega osim Njega. Prema životinjama bi morao pokazivati blagost, a koliko više prema svom bližnjemu, onomu koji je obdaren darom izričaja. Ne bi smio oklijevati ponuditi svoj život za svojega Ljubljenoga, niti dozvoliti da ga ljudsko osuđivanje odvrati od Istine. Ne bi smio željeti drugima ono što ne želi za sebe, niti obećavati ono što ne ispunjava. Svim bi srcem morao izbjegavati druženje sa zločincima, i moliti za otpuštenje njihovih grijeha. Morao bi oprostiti grešniku, i ne prezirati njegov nizak položaj, jer nitko ne zna kakav će njegov kraj biti. Koliko je često grešnik u smrtnom času dosegao bit vjere, i ispivši gutljaj besmrtnosti poletio k Družbi u visini! A koliko je često odani vjernik, u času uzašašća duše doživio takvu promjenu da je pao u najdublji oganj! That seeker should, also, regard backbiting as grievous error, and keep himself aloof from its dominion, inasmuch as backbiting quencheth the light of the heart, and extinguisheth the life of the soul. He should be content with little, and be freed from all inordinate desire. He should treasure the companionship of them that have renounced the world, and regard avoidance of boastful and worldly people a precious benefit. At the dawn of every day he should commune with God, and, with all his soul, persevere in the quest of his Beloved. He should consume every wayward thought with the flame of His loving mention, and, with the swiftness of lightning, pass by all else save Him. He should succor the dispossessed, and never withhold his favor from the destitute. He should show kindness to animals, how much more unto his fellowman, to him who is endowed with the power of utterance. He should not hesitate to offer up his life for his Beloved, nor allow the censure of the people to turn him away from the Truth. He should not wish for others that which he doth not wish for himself, nor promise that which he doth not fulfill. With all his heart he should avoid fellowship with evildoers, and pray for the remission of their sins. He should forgive the sinful, and never despise his low estate, for none knoweth what his own end shall be. How often hath a sinner attained, at the hour of death, to the essence of faith, and, quaffing the immortal draught, hath taken his flight unto the Concourse on high! And how often hath a devout believer, at the hour of his soul’s ascension, been so changed as to fall into the nethermost fire!
4 Cilj Našeg objavljivanja ovih uvjerljivih i teških riječi jest dojmiti se tragatelja, tako da bi on sve osim Boga smatrao prolaznim, i sve stvari osim Njega, Koji je Predmet svekolikog štovanja, držao potpunim ništavilom. Our purpose in revealing these convincing and weighty utterances is to impress upon the seeker that he should regard all else beside God as transient, and count all things save Him, Who is the Object of all adoration, as utter nothingness.
5 One spadaju među uzvišene pridjevke, i predstavljaju zaštitni znak produhovljenih umova. Već su bile spomenute glede preduvjeta za putnike koji kroče stazom Pozitivna Znanja. Kada odijeljen putnik i iskren tragatelj ispune ove osnovne uvjete, tada i samo tada mogu se nazvati istinskim tragateljem. Kad ispuni uvjete koje sadrži stih: “Tko god uloži napor Nas radi,” uživat će blagoslov koji pružaju riječi: “Našim Putovima jamačno Ćemo ga voditi.” These are among the attributes of the exalted, and constitute the hallmark of the spiritually minded. They have already been mentioned in connection with the requirements of the wayfarers that tread the path of Positive Knowledge. When the detached wayfarer and sincere seeker hath fulfilled these essential conditions, then and only then can he be called a true seeker. Whensoever he hath fulfilled the conditions implied in the verse: “Whoso maketh efforts for Us,” he shall enjoy the blessings conferred by the words: “In Our Ways shall We assuredly guide him.”
6 Tek kad svjetiljka traganja, iskrenog nastojanja, čeznutljive želje, strastvene odanosti, žarke ljubavi, opčinjenosti i zanosa bude zapaljena u tragateljevu srcu, a lahor Njegove ljubazne dobrote dahne nad njegovom dušom, bit će rastjerana tama zablude, magle sumnje i dvojbe rasplinut će se, a svjetla osvjedočenja i znanja obavit će njegovo biće. U tom će času Mistični vjesnik, donoseći radosne vijesti Duha zasjati iz Grada Božjega blistavog poput jutra, i prodornim zvukom trublje znanja probuditi srce, dušu i duh iz sna nemara. Tada će mnogostruko obilje i izljev milosti svetoga i vječnoga Duha podariti takav novi život tragatelju, da će otkriti da je obdaren novim vidom, novim sluhom, novim srcem i novim umom. Promišljat će o bjelodanim znakovima univerzuma, i prodrijet će u skrivena otajstva duše. Gledajući Božjim okom, u svakom će atomu vidjeti vrata koja ga vode u stanje apsolutnog osvjedočenja. U svim će stvarima otkriti otajstva Božanskoga Otkrivenja, i dokaze vječna Objavljivanja. Only when the lamp of search, of earnest striving, of longing desire, of passionate devotion, of fervid love, of rapture, and ecstasy, is kindled within the seeker’s heart, and the breeze of His loving-kindness is wafted upon his soul, will the darkness of error be dispelled, the mists of doubts and misgivings be dissipated, and the lights of knowledge and certitude envelop his being. At that hour will the Mystic Herald, bearing the joyful tidings of the Spirit, shine forth from the City of God resplendent as the morn, and, through the trumpet-blast of knowledge, will awaken the heart, the soul, and the spirit from the slumber of heedlessness. Then will the manifold favors and outpouring grace of the holy and everlasting Spirit confer such new life upon the seeker that he will find himself endowed with a new eye, a new ear, a new heart, and a new mind. He will contemplate the manifest signs of the universe, and will penetrate the hidden mysteries of the soul. Gazing with the eye of God, he will perceive within every atom a door that leadeth him to the stations of absolute certitude. He will discover in all things the mysteries of Divine Revelation, and the evidences of an everlasting Manifestation.
7 Prisežem Bogom! Kad bi onaj koji kroči stazom vodstva i ište uspeti se na visove pravičnosti dosegao ovo blistavo i uzvišeno stanje, udahnuo bi, s udaljenosti od tisuća milja, miomiris Božji, i vidio bi blistavo jutro Božanska vodstva kako se uzdiže nad Osvitom svih stvari. Svaka pojedina stvar, ma kako malena, za njega bi bila objavom, vodeći ga k njegovom Ljubljenomu, Cilju njegove potrage. Toliko veliko će biti razabiranje ovog tragatelja da će razlikovati istinu i laž, baš kao što razlikuje sunce od sjene. Budu li u najudaljenijem kutku na Istoku zamirisali slatki miomirisi Božji, on će ih jamačno prepoznati i osjetiti im miris, pa makar stanovao na najudaljenijem kraju Zapada. Isto će tako jasno raspoznavati sve znakove Božje – Njegov čudesni izričaj, Njegove velike uratke, i moćna djela – u činima, riječima i načinima ljudi, baš kao što draguljar raspoznaje dragulj od kamena, ili čovjek koji razlikuje proljeće od jeseni, i toplinu od hladnoće. Kad je kanal ljudske duše očišćen od svih svjetovnih i nužnih vezanosti, on će nesumnjivo zamijetiti dašak Ljubljenoga preko neizmjernih daljina, i, vođen njegovim mirisom, doseći i ući u Grad Osvjedočenja. I swear by God! Were he that treadeth the path of guidance and seeketh to scale the heights of righteousness to attain unto this glorious and exalted station, he would inhale, at a distance of a thousand leagues, the fragrance of God, and would perceive the resplendent morn of a Divine guidance rising above the Dayspring of all things. Each and every thing, however small, would be to him a revelation, leading him to his Beloved, the Object of his quest. So great shall be the discernment of this seeker that he will discriminate between truth and falsehood, even as he doth distinguish the sun from shadow. If in the uttermost corners of the East the sweet savors of God be wafted, he will assuredly recognize and inhale their fragrance, even though he be dwelling in the uttermost ends of the West. He will, likewise, clearly distinguish all the signs of God—His wondrous utterances, His great works, and mighty deeds—from the doings, the words and ways of men, even as the jeweler who knoweth the gem from the stone, or the man who distinguisheth the spring from autumn, and heat from cold. When the channel of the human soul is cleansed of all worldly and impeding attachments, it will unfailingly perceive the breath of the Beloved across immeasurable distances, and will, led by its perfume, attain and enter the City of Certitude.
8 Ondje će razabrati čudesa Njegove drevne Mudrosti, i primiti sva skrivena učenja iz šuštanja lišća sa Stabla koje cvate u tom Gradu. Svojim unutarnjim i vanjskim uhom iz njegova će praha čuti himne slave i hvale kako se uzdižu ka Gospodu nad Gospodarima, a svojim unutarnjim okom otkrit će otajstva “povratka” i “oživljenja.” Therein he will discern the wonders of His ancient Wisdom, and will perceive all the hidden teachings from the rustling leaves of the Tree that flourisheth in that City. With both his inner and outer ear, he will hear from its dust the hymns of glory and praise ascending unto the Lord of Lords, and with his inner eye will he discover the mysteries of “return” and “revival.”
9 Kako li su neiskazivo blistavi znaci, zalozi, objave, i bljesci koje je On, Koji je Kralj Imena i Pridjevaka namijenio za taj Grad! Dosezanje toga Grada gasi žeđ bez vode, a ljubav Božju rasplamsava bez vatre. U svakoj vlati trave spremljena su otajstva nespoznatljive mudrosti, a na svakom grmu ruža bezbroj slavuja, opijen ushitom, lije svoj poj. Njegovi čudesni tulipani otkrivaju otajstvo neugasive Vatre u Gorućemu Grmu, a slatki mu dašci svetosti ispuštaju miomiris Duha Mesijanskoga. On daruje bogatstvo bez zlata, a besmrtnost podaje bez smrti. U svakom su mu listu neizrecive radosti pohranjene, a u svakoj odaji nebrojena otajstva leže skrivena. How unspeakably glorious are the signs, the tokens, the revelations, and splendors which He, Who is the King of Names and Attributes, hath destined for that City! The attainment unto this City quencheth thirst without water, and kindleth the love of God without fire. Within every blade of grass are enshrined the mysteries of an inscrutable Wisdom, and upon every rosebush a myriad nightingales pour out, in blissful rapture, their melody. Its wondrous tulips unfold the mystery of the undying Fire in the Burning Bush, and its sweet savors of holiness breathe the perfume of the Messianic Spirit. It bestoweth wealth without gold, and conferreth immortality without death. In each one of its leaves ineffable delights are treasured, and within every chamber unnumbered mysteries lie hidden.
10 Oni koji odvažno rade u potrazi za Bogom, jednom kad se odreknu svega drugog osim Njega, toliko će prionuti i vezati se uz taj Grad, da bi im i trenutak odvojenosti bio nezamisliv. Oni će slušati nepogrešive dokaze iz Zumbula iz toga zbora, i primat će najsigurnija svjedočanstva iz ljepote njegove Ruže, i pjesme njegova Slavuja. Jednom u otprilike tisuću godina taj će Grad biti obnovljen i ponovno urešen… They that valiantly labor in quest of God, will, when once they have renounced all else but Him, be so attached and wedded unto that City, that a moment’s separation from it would to them be unthinkable. They will hearken unto infallible proofs from the Hyacinth of that assembly, and will receive the surest testimonies from the beauty of its Rose, and the melody of its Nightingale. Once in about a thousand years shall this City be renewed and readorned.…
11 Taj Grad nije ništa drugo nego Riječ Božja objavljena u svakom dobu i dispenzaciji. U danima Mojsija bilo je to Petoknjižje; u danima Isusa Evanđelje; u danima Muhameda, Glasnika Božjega, Kur’an; na ovaj dan, to je Bayán; a u dispenzaciji Onoga Kojega će Bog objaviti Njegova vlastita Knjiga – Knjiga na koju se sve Knjige prijašnjih Dispenzacija nužno moraju odnositi, Knjiga koja među njima stoji nadspoznajna i vrhovna. That City is none other than the Word of God revealed in every age and dispensation. In the days of Moses it was the Pentateuch; in the days of Jesus, the Gospel; in the days of Muḥammad, the Messenger of God, the Qur’án; in this day, the Bayán; and in the Dispensation of Him Whom God will make manifest, His own Book—the Book unto which all the Books of former Dispensations must needs be referred, the Book that standeth amongst them all transcendent and supreme.