CXXVIII. Reci: Dolikuje li čovjeku koji tvrdi da je sljedbenik Gospoda…

1 Reci: Dolikuje li čovjeku koji tvrdi da je sljedbenik Gospoda svojega, Svemilosrdnoga, ipak u srcu činiti baš djela Opakoga? Nikako, zlo mu to pristaje, a o tomu će Mi Onaj Koji je Ljepota Sveslavljenoga svjedokom biti. Kad biste to samo razumjeli! Say: Doth it beseem a man while claiming to be a follower of his Lord, the All-Merciful, he should yet in his heart do the very deeds of the Evil One? Nay, it ill beseemeth him, and to this He Who is the Beauty of the All-Glorious will bear Me witness. Would that ye could comprehend it!
2 Očistite iz svojih srdaca ljubav za svjetovne stvari, s jezika svojih svaki spomen osim Njegova spomena, iz cjelokupna svojega bića sve što bi vas moglo spriječiti da gledate Njegovo lice, ili vas moglo uvesti u napast da slijedite šapat svojih zlih i pokvarenih naklonosti. Boga se bojte, o, ljudi, i budite od onih koji kroče stazom pravičnosti. Cleanse from your hearts the love of worldly things, from your tongues every remembrance except His remembrance, from your entire being whatsoever may deter you from beholding His face, or may tempt you to follow the promptings of your evil and corrupt inclinations. Let God be your fear, O people, and be ye of them that tread the path of righteousness.
3 Reci: Bude li vaše ponašanje, o, ljudi, proturječilo onomu što ispovijedate, kako se, onda, mislite razlikovati od onih koji su, premda ispovijedaju svoju vjeru u Gospoda Boga svojega, čim je On došao k njima na oblaku svetosti, odbili priznati Ga, i odbacili Njegovu istinu? Oslobodite se svake spone s ovim svijetom i njegovim ispraznostima. Čuvajte se da im se ne približite, jer vam one šapću da slijedite vlastite strasti i pohotne žudnje, i priječe vam ulazak na pravi i slavni Put. Say: Should your conduct, O people, contradict your professions, how think ye, then, to be able to distinguish yourselves from them who, though professing their faith in the Lord their God, have, as soon as He came unto them in the cloud of holiness, refused to acknowledge Him, and repudiated His truth? Disencumber yourselves of all attachment to this world and the vanities thereof. Beware that ye approach them not, inasmuch as they prompt you to walk after your own lusts and covetous desires, and hinder you from entering the straight and glorious Path.
4 Znajte da “svijet” označava vašu nesvjesnst Njega Koji je vaš Stvoritelj, i vašu obuzetost svime drugim osim Njime. “Budući život”, pak, označava stvari koje vam daju siguran pristup Bogu, Sveslavljenomu, Neusporedivomu. Sve ono što vas, na ovaj Dan, sprečava od ljubavi spram Boga nije ništa drugo doli svijet. Bježite od njega, kako biste mogli biti ubrojeni među blažene. Zaželi li čovjek uresiti se ukrasima zemaljskim, nositi njezino ruho, ili uživati u darovima koje ona može dati, nikakvo ga zlo ne može snaći, ne dopusti li bilo čemu da se umiješa između njega i Boga, jer Bog je naložio svaku dobru stvar, bilo da je stvorena na nebesima ili na zemlji, za one sluge Svoje koji istinski vjeruju u Njega. Jedite, o, ljudi, od dobrih stvari koje vam je Bog omogućio, i ne lišavajte se Njegovih čudesnih darova. Iskazujte Mu harnost i čast, i budite od onih koji su uistinu zahvalni. Know ye that by “the world” is meant your unawareness of Him Who is your Maker, and your absorption in aught else but Him. The “life to come,” on the other hand, signifieth the things that give you a safe approach to God, the All-Glorious, the Incomparable. Whatsoever deterreth you, in this Day, from loving God is nothing but the world. Flee it, that ye may be numbered with the blest. Should a man wish to adorn himself with the ornaments of the earth, to wear its apparels, or partake of the benefits it can bestow, no harm can befall him, if he alloweth nothing whatever to intervene between him and God, for God hath ordained every good thing, whether created in the heavens or in the earth, for such of His servants as truly believe in Him. Eat ye, O people, of the good things which God hath allowed you, and deprive not yourselves from His wondrous bounties. Render thanks and praise unto Him, and be of them that are truly thankful.
5 O, ti koji si pobjegao od kuće i zaiskao nazočnost Božju! Proglasi ljudima Poruku Gospoda svojega, da bi ih ona, možda, spriječila da slijede šapat vlastitih opakih i pokvarenih želja, i dovela ih k spomenu Boga, Najuzvišenijega, Najvećega. Reci: Bojte se Boga, o, ljudi, i uzdržite se od prolijevanja krvi bilo koga. Ne nadmećite se sa svojim susjedom, i budite od onih koji dobro čine. Čuvajte se da ne počinite nikakav nered na zemlji nakon što je bila uređena, i ne idite stopama onih koji su zabludjeli. O thou that hast fled thy home and sought the presence of God! Proclaim unto men the Message of thy Lord, that it may haply deter them from following the promptings of their evil and corrupt desires, and bring them to the remembrance of God, the Most Exalted, the Most Great. Say: Fear God, O people, and refrain from shedding the blood of anyone. Contend not with your neighbor, and be ye of them that do good. Beware that ye commit no disorders on the earth after it hath been well ordered, and follow not the footsteps of them that are gone astray.
6 Tko god među vama ustane da poučava Stvar Gospoda svojega, neka prije svega drugoga pouči sama sebe, kako bi njegov govor mogao privući srca onih koji ga čuju. Ukoliko ne pouči sama sebe, riječi s njegovih usta neće utjecati na srce tragatelja. Pazite, o, ljudi, da ne budete od onih koji drugima daju dobar savjet, a sami ga zaboravljaju slijediti. Riječi poput ovih, a iznad tih riječi stvarnosti svih stvari, a iznad tih stvarnosti anđeli bliski Bogu optužuju ih za laž. Whoso ariseth among you to teach the Cause of his Lord, let him, before all else, teach his own self, that his speech may attract the hearts of them that hear him. Unless he teacheth his own self, the words of his mouth will not influence the heart of the seeker. Take heed, O people, lest ye be of them that give good counsel to others but forget to follow it themselves. The words of such as these, and beyond the words the realities of all things, and beyond these realities the angels that are nigh unto God, bring against them the accusation of falsehood.
7 Uspije li takav čovjek ikada utjecati na bilo koga, taj uspjeh valja pripisati ne njemu, nego utjecaju riječima Božjim, kako je naložio Onaj Koji je Svemogući, Najmudriji. U Božjim očima on je smatran svjetiljkom koja lije svoje svjetlo, a ipak izgara iznutra. Should such a man ever succeed in influencing anyone, this success should be attributed not to him, but rather to the influence of the words of God, as decreed by Him Who is the Almighty, the All-Wise. In the sight of God he is regarded as a lamp that imparteth its light, and yet is all the while being consumed within itself.
8 Reci: Ne činite, o, ljudi, ono što će vam nanijeti sramotu ili obeščastiti Stvar Božju u očima ljudi, i ne budite od štetočina. Ne pristupajte stvarima koje vaši umovi osuđuju. Izbjegavajte svaki oblik opačine, jer takve su vam stvari zabranjene u Knjizi koju nitko ne dotiče osim onih koje je Bog očistio od svake mrlje krivnje, i ubrojeni su među pročišćene. Say: Commit not, O people, that which will bring shame upon you or dishonor the Cause of God in the eyes of men, and be not of the mischief-makers. Approach not the things which your minds condemn. Eschew all manner of wickedness, for such things are forbidden unto you in the Book which none touch except such as God hath cleansed from every taint of guilt, and numbered among the purified.
9 Budite pošteni prema samima sebi i prema drugima, da bi dokazi pravičnosti kroz vaša djela mogli biti objavljeni među Našim vjernim slugama. Čuvajte se da ne zakoračite na posjed vašeg susjeda. Dokažite da ste dostojni njegova uzdanja i povjerenja u vas, i ne uskratite siromašnima darova kojima vas je obasula milost Božja. On će, uistinu, nagraditi dobrotvore, i dvostruko im platiti za ono što su darovali. Nema drugog Boga osim Njega. Sva stvorenja i njihovo carstvo Njegovi su. On dodjeljuje Svoje darove kome On hoće, a uskraćuje onome kome On hoće. On je Veliki Davatelj, Najvelikodušniji, Dobrohotni. Be fair to yourselves and to others, that the evidences of justice may be revealed, through your deeds, among Our faithful servants. Beware lest ye encroach upon the substance of your neighbor. Prove yourselves worthy of his trust and confidence in you, and withhold not from the poor the gifts which the grace of God hath bestowed upon you. He, verily, shall recompense the charitable, and doubly repay them for what they have bestowed. No God is there but Him. All creation and its empire are His. He bestoweth His gifts on whom He will, and from whom He will He withholdeth them. He is the Great Giver, the Most Generous, the Benevolent.
10 Recite: Poučavajte Stvar Božju, o, ljudi Bahá, jer Bog je propisao svakome dužnost da pronosi Njegovu Poruku, i smatra to najzaslužnijim od svih djela. Takvo je djelo prihvatljivo samo onda kad onaj koji poučava Stvar već čvrsto vjeruje u Boga, Vrhovnog Zaštitnika, Milostivoga, Svemogućega. On je, štoviše, odredio, da Njegovu Stvar valja poučavati snagom ljudskog govora, a ne utječući se nasilju.Tako je Njegov nalog bio poslan dolje iz Kraljevstva Onoga Koji je Najuzvišeniji, Premudri. Pripazite da se ne biste nadmetali s bilo kim, čak štoviše, trsite se da mu probudite svijest o istini blagim načinom i vrlo uvjerljivim nagovaranjem. Ako vaš slušatelj prihvati, učinit će to za svoje dobro, a ako ne prihvati, okrenite se od njega, i upravite vaša lica prema Božjem svetom Dvoru, sjedištu blistave svetosti. Say: Teach ye the Cause of God, O people of Bahá, for God hath prescribed unto every one the duty of proclaiming His Message, and regardeth it as the most meritorious of all deeds. Such a deed is acceptable only when he that teacheth the Cause is already a firm believer in God, the Supreme Protector, the Gracious, the Almighty. He hath, moreover, ordained that His Cause be taught through the power of men’s utterance, and not through resort to violence. Thus hath His ordinance been sent down from the Kingdom of Him Who is the Most Exalted, the All-Wise. Beware lest ye contend with anyone, nay, strive to make him aware of the truth with kindly manner and most convincing exhortation. If your hearer respond, he will have responded to his own behoof, and if not, turn ye away from him, and set your faces towards God’s sacred Court, the seat of resplendent holiness.
11 Ne raspravljajte ni s kim o stvarima i poslovima ovoga svijeta, jer Bog ih je prepustio onima koji su svoju naklonost uz njih vezali. Od čitavoga svijeta za Sebe je izabrao samo srca ljudska – srca koja mogu pokoriti vojske objave i izraza. Tako su odredili Prsti Bahá, na Ploči neopozive naredbe Božje, po nalogu Onoga Koji je Vrhovni Naložitelj, Sveznajući. Dispute not with anyone concerning the things of this world and its affairs, for God hath abandoned them to such as have set their affection upon them. Out of the whole world He hath chosen for Himself the hearts of men—hearts which the hosts of revelation and of utterance can subdue. Thus hath it been ordained by the Fingers of Bahá, upon the Tablet of God’s irrevocable decree, by the behest of Him Who is the Supreme Ordainer, the All-Knowing.