CXXIX. O, putniče na Božjem putu! Uzmi svoj udio iz oceana Njegove…

1 O, putniče na Božjem putu! Uzmi svoj udio iz oceana Njegove milosti, i ne lišavaj se stvari koje leže skrivene na njegovu dnu. Budi od onih koji su se naužili njegova blaga. Kap rose iz ovoga oceana, kad bi bila izlivena na sve koji su na nebu i na zemlji, dovoljna bi bila da ih obogati obiljem Boga, Svemogućega, Sveznajućega, Najmudrijega. Rukama odricanja zagrabi iz njegove životvorne vode, i njome poškropi sva stvorenja, da bi se mogla očistiti od svih ograničenja koja je stvorio čovjek i približiti moćnom sjedištu Božjem, tomu svetom i blistavomu Mjestu. O wayfarer in the path of God! Take thou thy portion of the ocean of His grace, and deprive not thyself of the things that lie hidden in its depths. Be thou of them that have partaken of its treasures. A dewdrop out of this ocean would, if shed upon all that are in the heavens and on the earth, suffice to enrich them with the bounty of God, the Almighty, the All-Knowing, the All-Wise. With the hands of renunciation draw forth from its life-giving waters, and sprinkle therewith all created things, that they may be cleansed from all man-made limitations and may approach the mighty seat of God, this hallowed and resplendent Spot.
2 Ne žalosti se ako to sam sprovodiš. Neka ti Bog bude u svemu dovoljan. Uživaj prisno zajedništvo s Njegovim Duhom, i budi od zahvalnih. Proglašavaj Stvar tvoga Gospoda svima koji su na nebu i na zemlji. Odazove li se itko na tvoj zov, ogoli pred njim bisere mudrosti Gospoda Boga tvoga, koje je Njegov Duh poslao dolje k tebi, i budi od onih koji istinski vjeruju. Odbije li, pak, tko tvoju ponudu, okreni se od njega, i svoju vjeru i uzdanje podaj Gospodu Bogu tvomu, Gospodaru svih svjetova. Be not grieved if thou performest it thyself alone. Let God be all-sufficient for thee. Commune intimately with His Spirit, and be thou of the thankful. Proclaim the Cause of thy Lord unto all who are in the heavens and on the earth. Should any man respond to thy call, lay bare before him the pearls of the wisdom of the Lord, thy God, which His Spirit hath sent down unto thee, and be thou of them that truly believe. And should anyone reject thine offer, turn thou away from him, and put thy trust and confidence in the Lord, thy God, the Lord of all worlds.
3 Pravičnosti Mi Božje! Tko god na ovaj Dan otvori usta i spominje se imena Gospoda svojega, vojske Božanskoga nadahnuća saći će na njega s neba Mojega imena, Sveznajućega, Najmudrijega. Na njega će također saći Družba u visini, svaki od njih visoko noseći kalež čiste svjetlosti. Tako je bilo predodređeno u kraljevstvu Božjega Otkrivenja, po nalogu Onoga Koji je Sveslavljeni, Najmoćniji. By the righteousness of God! Whoso openeth his lips in this Day and maketh mention of the name of his Lord, the hosts of Divine inspiration shall descend upon him from the heaven of My name, the All-Knowing, the All-Wise. On him shall also descend the Concourse on high, each bearing aloft a chalice of pure light. Thus hath it been foreordained in the realm of God’s Revelation, by the behest of Him Who is the All-Glorious, the Most Powerful.
4 Unutar Svete Koprene leži skrivena, spremna služiti Bogu, družba Njegovih izabranika koja će se objaviti ljudima, koja će pomoći Stvar Njegovu, koja se nikoga neće bojati, pa makar čitava ljudska vrsta ustala i zaratila se protiv njih.To su oni koji će, pred pogledom žitelja zemlje i stanovnika neba, ustati, i glasno vičući proglašavati ime Svemogućega, i pozivati djecu ljudi na put Boga, Sveslavljenoga, Hvaljenoga. Kroči njihovom stazom, i ne dopusti da te itko zastraši. Budi od onih koje metež u svijetu nikada ne može rastužiti, ma koliko ih uznemirio na putu njihovoga stvoritelja, nakanu kojih optužba optužitelja nikada neće poraziti. There lay concealed within the Holy Veil, and prepared for the service of God, a company of His chosen ones who shall be manifested unto men, who shall aid His Cause, who shall be afraid of no one, though the entire human race rise up and war against them. These are the ones who, before the gaze of the dwellers on earth and the denizens of heaven, shall arise and, shouting aloud, acclaim the name of the Almighty, and summon the children of men to the path of God, the All-Glorious, the All-Praised. Walk thou in their way, and let no one dismay thee. Be of them whom the tumult of the world, however much it may agitate them in the path of their Creator, can never sadden, whose purpose the blame of the blamer will never defeat.
5 Proslijedi sa Pločom Božjom i Njegovim znakovima, i pristupi onima koji su povjerovali u Mene, i najavi im vijesti o Našemu najsvetijem Raju. Upozori, zatim, one koji su Njemu pridružili suparnika. Reci: Došao sam k vama, o, ljudi, s Prijestolja slave, i nosim vam Navještenje od Boga, Najmoćnijega, Najuzvišenijega, Najvećega. U svojoj ruci nosim svjedočanstvo Boga Gospoda vašega i Gospoda otaca vaših od davnine. Odvagnite ga pravednom Vagom koju posjedujete, Vagom svjedočanstava Proroka i Glasnika Božjih. Nađete li da je utemeljeno na istini, vjerujete li da dolazi od Boga, čuvajte se da mu ne prigovorite i poništite sva vaša djela, i budete ubrojeni među nevjernike. To je uistinu znak Božji poslan dolje snagom istine, kroz koji je Njegovim stvorenjima pokazana valjanost Stvari Njegove, a znamenje čistoće podignuto između zemlje i neba. Go forth with the Tablet of God and His signs, and rejoin them that have believed in Me, and announce unto them tidings of Our most holy Paradise. Warn, then, those that have joined partners with Him. Say: I am come to you, O people, from the Throne of glory, and bear you an announcement from God, the Most Powerful, the Most Exalted, the Most Great. In mine hand I carry the testimony of God, your Lord and the Lord of your sires of old. Weigh it with the just Balance that ye possess, the Balance of the testimony of the Prophets and Messengers of God. If ye find it to be established in truth, if ye believe it to be of God, beware, then, lest ye cavil at it, and render your works vain, and be numbered with the infidels. It is indeed the sign of God that hath been sent down through the power of truth, through which the validity of His Cause hath been demonstrated unto His creatures, and the ensigns of purity lifted up betwixt earth and heaven.
6 Reci: Ovo je zapečaćeni i mistični Svitak, spremnik neopozivoga Naloga Božjega, koji sadrži riječi koje je ispisao Prst Svetosti, a koji je ležao uvijen u veo nepronična otajstva, a sad je poslan dolje kao zalog milosti Onoga Koji je Svemogući, Pradavni. U njemu Smo odredili sudbine svih žitelja zemlje i stanovnika nebesa, i zapisali saznanja o svim stvarima od prve do zadnje. Ništa, bilo da je stvoreno u prošlosti ili će biti stvoreno u budućnosti, Njemu ne može izmaći niti osujetiti Ga, kad biste to samo uvidjeli. Say: This is the sealed and mystic Scroll, the repository of God’s irrevocable Decree, bearing the words which the Finger of Holiness hath traced, that lay wrapt within the veil of impenetrable mystery, and hath now been sent down as a token of the grace of Him Who is the Almighty, the Ancient of Days. In it have We decreed the destinies of all the dwellers of the earth and the denizens of heaven, and written down the knowledge of all things from first to last. Nothing whatsoever can escape or frustrate Him, whether created in the past or to be created in the future, could ye but perceive it.
7 Reci: Objava poslana od Boga dolje sasvim je sigurno bila ponavljana, a ispružena Ruka Naše moći zakrilila je sve koji su na nebu i sve koji su na zemlj Mi smo, kroz moć istine, prave istine, objavili beskonačno maleni tračak Našega nespoznatljivog Otajstva, i gle! – oni koji su prepoznali zrake sjaja sinajskoga izdahnuli su, kad su spazili bljesak ove Grimizne Svjetlosti koja obavija Sinaj Naše Objave. Tako je Onaj Koji jest Ljepota Svemilostivoga sišao na oblacima Svojega svjedočanstva, a nalog je ispunjen zahvaljujući Volji Boga, Sveslavljenoga, Premudroga. Say: The Revelation sent down by God hath most surely been repeated, and the outstretched Hand of Our power hath overshadowed all that are in the heavens and all that are on the earth. We have, through the power of truth, the very truth, manifested an infinitesimal glimmer of Our impenetrable Mystery, and lo, they that have recognized the radiance of the Sinaitic splendor expired, as they caught a lightening glimpse of this Crimson Light enveloping the Sinai of Our Revelation. Thus hath He Who is the Beauty of the All-Merciful come down in the clouds of His testimony, and the decree been accomplished by virtue of the Will of God, the All-Glorious, the All-Wise.
8 Reci: Istupi iz Tvoje svete odaje, o Djevice Nebeska, stanovnice Višnjega Raja!Zaodjeni se kako god Ti drago u svileno ruho Besmrtnosti, i obuci, u ime Sveslavljenoga, izvezenu Odoru Svjetla. Posluhni tad slatki, čudesni zvuk Glasa koji dolazi od Prijestolja Tvoga Gospoda, Nedostupnoga, Najvišega. Razotkrij Svoje lice, i pokaži ljepotu crnooke Djeve, i ne dopusti da slugama Božjim bude uskraćena svjetlost Tvoga blistavog lika. Ne žalosti se čuješ li uzdahe stanovnika zemlje, ili glas jadovanja žitelja nebeskih. Ostavi ih neka propadnu u prahu uništenja. Neka se pretvore u ništa, jer im je u grudima usplamsala vatra mržnje. Zapjevaj tad, pred licem svih naroda neba i zemlje himnu hvale, za spomen na Onoga Koji je Kralj imena i pridjevaka Božjih. Tako smo Mi odredili Tvoj usud. Itekako Smo sposobni postići Naš cilj. Say: Step out of Thy holy chamber, O Maid of Heaven, inmate of the Exalted Paradise! Drape thyself in whatever manner pleaseth Thee in the silken Vesture of Immortality, and put on, in the name of the All-Glorious, the broidered Robe of Light. Hear, then, the sweet, the wondrous accent of the Voice that cometh from the Throne of Thy Lord, the Inaccessible, the Most High. Unveil Thy face, and manifest the beauty of the black-eyed Damsel, and suffer not the servants of God to be deprived of the light of Thy shining countenance. Grieve not if Thou hearest the sighs of the dwellers of the earth, or the voice of the lamentation of the denizens of heaven. Leave them to perish on the dust of extinction. Let them be reduced to nothingness, inasmuch as the flame of hatred hath been kindled within their breasts. Intone, then, before the face of the peoples of earth and heaven, and in a most melodious voice, the anthem of praise, for a remembrance of Him Who is the King of the names and attributes of God. Thus have We decreed Thy destiny. Well able are We to achieve Our purpose.
9 Pripazi da Ti, Koja si Bit čistoće, ne svučeš sa Sebe Svoju odoru blistave slave. Nikako, nego se neprekidno obogaćuj, u kraljevstvu stvaranja, neuništivim ruhom Boga Tvojega, da bi se prelijepa slika Svemogućega mogla zrcaliti kroz Tebe na sva stvorenja, a milost Tvoga Gospoda u svoj svojoj moći mogla uliti se u čitavo stvaranje. Beware that Thou divest not Thyself, Thou Who art the Essence of Purity, of Thy robe of effulgent glory. Nay, enrich Thyself increasingly, in the kingdom of creation, with the incorruptible vestures of Thy God, that the beauteous image of the Almighty may be reflected through Thee in all created things and the grace of Thy Lord be infused in the plenitude of its power into the entire creation.
10 Osjetiš li od bilo koga miris ljubavi za Tvoga Gospoda, ponudi Sebe za njega, jer Mi smo Te stvorili za taj kraj, i upravo za tu svrhu, od pamtivijeka, a u nazočnosti skupa Naših miljenika, sklopili pogodbu s Tobom. Ne budi nestrpljiva ako slijepi u srcu obore na Tebe strijele svojih dokonih maštarija. Prepusti ih njima samima, jer oni slijede šapat zlih. If Thou smellest from anyone the smell of the love of Thy Lord, offer up Thyself for him, for We have created Thee to this end, and have covenanted with Thee, from time immemorial, and in the presence of the congregation of Our well-favored ones, for this very purpose. Be not impatient if the blind in heart hurl down the shafts of their idle fancies upon Thee. Leave them to themselves, for they follow the promptings of the evil ones.
11 Usklikni pred pogledom stanovnika neba i zemlje: Ja sam Djevica Nebeska, Izdanak začet Duhom Bahá. Moj je stan dvorac Njegova Imena, Sveslavljenoga. Pred Družbom u visini Ja sam bila ukrašena uresom Njegovih imena. Bila sam uvijena u veo nepovredive sigurnosti, i ležala skrivena od očiju ljudi. Čini Mi se da sam začula Glas božanske i neusporedive slasti, koji dolazi iz desne ruke Boga Milosrdnoga, i gle! – cijeli Raj uskomešao se i zadrhtao preda Mnom, u želji da čuje njegove riječi, i gleda ljepotu Onoga koji ih je izustio. Tako Smo objavili u ovoj blistavoj Ploči, najslađim od jezika, stihove koje je Jezik Vječnosti bio potaknut izreći u Qayyúmu’l-Asmá’. Cry out before the gaze of the dwellers of heaven and of earth: I am the Maid of Heaven, the Offspring begotten by the Spirit of Bahá. My habitation is the Mansion of His Name, the All-Glorious. Before the Concourse on high I was adorned with the ornament of His names. I was wrapt within the veil of an inviolable security, and lay hidden from the eyes of men. Methinks that I heard a Voice of divine and incomparable sweetness, proceeding from the right hand of the God of Mercy, and lo, the whole Paradise stirred and trembled before Me, in its longing to hear its accents, and gaze on the beauty of Him that uttered them. Thus have We revealed in this luminous Tablet, and in the sweetest of languages, the verses which the Tongue of Eternity was moved to utter in the Qayyúmu’l-Asmá’.
12 Reci: On nalaže što Mu drago, zahvaljujući Svojoj vrhovnosti, i čini što Mu drago po Svojemu vlastitom nalogu. On neće biti upitan o stvarima koje blagoizvoli naložiti. On je, uistinu, Nesputani, Svemoćni, Najmudriji. Say: He ordaineth as He pleaseth, by virtue of His sovereignty, and doeth whatsoever He willeth at His own behest. He shall not be asked of the things it pleaseth Him to ordain. He, in truth, is the Unrestrained, the All-Powerful, the All-Wise.
13 Oni koji su odbili povjerovati u Boga i pobunili se protiv Njegove vlasti bespomoćne su žrtve vlastitih pokvarenih naklonosti i želja. Ti ćeš se vratiti u svoje boravište u ognju paklenom: jadno li je boravište poricatelja! They that have disbelieved in God and rebelled against His sovereignty are the helpless victims of their corrupt inclinations and desires. These shall return to their abode in the fire of hell: wretched is the abode of the deniers!