CXXXV. O, Slovo Živih! Uho božje čulo je tvoj krik, a Njegovo oko vidjelo…

1 O, Slovo Živih! Uho božje čulo je tvoj krik, a Njegovo oko vidjelo je tvoju napisanu molitvu. On te zove sa Svojega sjedišta slave, i objavljuje ti stihove koje je dolje poslao Onaj Koji je Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni. O Letter of the Living! The ear of God hath heard thy cry, and His eyes have beheld thy written supplication. He is calling thee from His seat of glory, and is revealing unto thee the verses that have been sent down by Him Who is the Help in Peril, the Self-Subsisting.
2 Blagoslovljen si ti jer si u potpunosti ukinuo idol svojega ja i isprazna maštanja, i jer si razderao veo jalove uobrazilje snagom moći tvojega Gospoda, Vrhovnoga Zaštitnika, Svemogućega, jedinoga Ljubljenoga. Tebe zaista valja pribrojiti onim Slovima koja su nadvisila svako drugo Slovo. Jer tebe je izabrao Bog jezikom Bába, Gospoda tvojega, Čijega lica sjaj je obavio, i dalje će obavijati svekoliko stvaranje. Iskaži zahvalnost Svemogućemu, i veličaj Njegovo ime, jer ti je On pomogao prepoznati Stvar od koje su zadrhtala srca stanovnika nebesa i zemlje, zbog koje su žitelji Kraljevstava stvaranja i Objave zavapili, a zahvaljujući kojoj su skrivene tajne ljudskih srdaca bile pretražene i iskušavane. Blessed art thou for having utterly abolished the idol of self and of vain imagination, and for having rent asunder the veil of idle fancy, through the power of the might of thy Lord, the Supreme Protector, the Almighty, the one Beloved. Thou art indeed to be numbered with those Letters that have excelled every other Letter. Wherefore thou hast been singled out by God through the tongue of thy Lord, the Báb, the brightness of Whose countenance hath enveloped, and will continue to envelop, the whole of creation. Render thanks unto the Almighty, and magnify His name, inasmuch as He hath aided thee to recognize a Cause that hath made the hearts of the inhabitants of the heavens and of the earth to tremble, that hath caused the denizens of the Kingdoms of creation and of Revelation to cry out, and through which the hidden secrets of men’s breasts have been searched out and tested.
3 Gospod tvoj, Najviši (Báb), upućuje ti ove riječi iz svojega Kraljevstva slave: Veliko je blaženstvo koje te očekuje, o, Slovo Živih, jer ti si uistinu povjerovao u Mene, odbio si posramiti Mene pred Družbom u visini, održao si svoju prisegu, odbacio veo ispraznih maštanja, a pogled svoj upro u Gospoda Boga tvojega, Gospoda viđenoga i neviđenoga, Gospoda Pohođenoga Hrama. Vrlo sam zadovoljan tobom, jer sam našao da tvoje lice blista svjetlošću na Dan kada su lica natmurena i smračena. Thy Lord, the Most High (the Báb), addresseth thee, from His Realm of glory, these words: Great is the blessedness that awaiteth thee, O Letter of the Living, for thou hast truly believed in Me, hast refused to shame Me before the Concourse on high, hast fulfilled thy pledge, hast cast away the veil of vain imaginings, and hast fixed thy gaze upon the Lord, thy God, the Lord of the unseen and the seen, the Lord of the Frequented Fane. I am well pleased with thee, inasmuch as I have found thy face beaming with light on the Day when faces have been made dismal and turned black.
4 Reci: O, ljudi Bayána! Zar vas nismo opominjali, u svim Našim Pločama i u svim Našim skrivenim Spisima, da ne slijedite svoje zle strasti i pokvarene naklonosti, nego da svoje poglede držite uperene u Mjesto nadspoznaje slave, na Dan kada bude postavljena Najmoćnija Vaga, na Dan kada će najslađe pjesme Duha Božjega istjecati iz desne ruke prijestolja vašega Gospoda, svemogućega Zaštitnika, Svemoćnoga, Svetoga nad Svetima? Zar vam Nismo zabranili da se uhvatite za stvari koje će vas odvojiti od Objave naše Ljepote u njezinom sljedećem Otkrivenju, pa makar one bile utjelovljenja imena Božjih i sve njhove slave, ili objavitelji Njegovih pridjevaka i njihove vlasti? Pogledajte, čim Sam Se objavio, vi ste odbacili Moju istinu i odvratili se od Mene, i bili od onih koji znakove Božje smatraju igrom i razonodom! Say: O people of the Bayán! Did We not admonish you, in all Our Tablets and in all Our hidden Scriptures, not to follow your evil passions and corrupt inclinations, but to keep your eyes directed towards the Scene of transcendent glory, on the Day when the Most Mighty Balance shall be set, the Day when the sweet melodies of the Spirit of God shall be poured out from the right hand of the throne of your Lord, the omnipotent Protector, the All-Powerful, the Holy of Holies? Did We not forbid you to cleave to the things that would shut you out from the Manifestation of our Beauty, in its subsequent Revelation, be they the embodiments of the names of God and all their glory, or the revealers of His attributes and their dominion? Behold, how, as soon as I revealed Myself, ye have rejected My truth and turned away from Me, and been of them that have regarded the signs of God as a play and pastime!
5 Moje Mi Ljepote! Baš ništa od vas neće biti prihvaćeno na ovaj Dan, pa makar vi nastavili štovati i klanjati se pred Bogom kroz vječnost Njegove vladavine. Jer sve stvari ovise o Njegovoj volji, a vrijednost svih djela uvjetovana je Njegovim prihvaćanjem i zadovoljstvom. Čitavi univerzum samo je pregršt gline u Njegovoj šaci. Ukoliko čovjek ne prepozna Boga i ne uzljubi Ga, njegov vapaj Bog neće čuti na ovaj Dan. Ovo je srž Njegove Vjere, kad biste to samo znali. By My Beauty! Nothing whatsoever shall, in this Day, be accepted from you, though ye continue to worship and prostrate yourselves before God throughout the eternity of His dominion. For all things are dependent upon His Will, and the worth of all acts is conditioned upon His acceptance and pleasure. The whole universe is but a handful of clay in His grasp. Unless one recognize God and love Him, his cry shall not be heard by God in this Day. This is of the essence of His Faith, did ye but know it.
6 Hoćete li biti zadovoljni onim što je poput izmaglice u ravnici, i zaobići Ocean vode Kojega, zahvaljujući Volji Božjoj, osvježavaju duše ljudi? Jao vama, jer ste dobrotu Božju uzvratili tako ispraznom i prezira vrijednom stvari! Vi ste, uistinu, od onih koji su odbacili Mene u Mojoj prijašnjoj Objavi. O, kad bi to vaša srca shvatila! Will ye be content with that which is like the vapor in a plain, and be willing to forgo the Ocean Whose waters refresh, by virtue of the Will of God, the souls of men? Woe unto you, for having repaid the bounty of God with so vain and contemptible a thing! Ye are, indeed, of them that have rejected Me in My previous Revelation. Would that your hearts could comprehend!
7 Ustanite, i pred očima Božjim oprost zatražite za neispunjavanje dužnosti prema Njemu. To vam je Moja zapovijed, kad biste priklonili svoje uho Mojoj zapovijedi. Mojega Mi Bića! Niti ljudi Kur’ana, ni sljedbenici bilo Tore bilo Evanđelja, niti oni bilo koje druge Knjige nisu počinili ono što su učinile vaše ruke. Ja sam, Osobno, cijeli Svoj život posvetio obrani istine ove Vjere. Ja sam, Osobno, najavio, u svim Svojim Pločama, advent Njegove Objave. Pa ipak, tek što Se On objavio, u Svojoj sljedećoj Objavi, obavijen slavom Bahá i zaodjeven ruhom Njegove veličine, a vi ste se pobunili protiv Njega Koji je Vrhunski Zaštitnik, Samoopstojni. Čuvajte se, o, ljudi! Stidite se zbog onoga što je snašlo Mene od vaših ruku na Božjemu putu. Pazite da ne budete od onih koji su odbacili ono što im je bilo poslano dolje s Neba nadspoznajne slave Božje. Arise, and, under the eyes of God, atone for your failures in duty towards Him. This is My commandment unto you, were ye to incline your ears unto My commandment. By Mine own Self! Neither the people of the Qur’án, nor the followers of either the Torah or the Evangel, nor those of any other Book, have committed that which your hands have wrought. I, Myself, have dedicated My whole life to the vindication of the truth of this Faith. I, Myself, have announced, in all My Tablets, the advent of His Revelation. And yet, no sooner did He manifest Himself, in His subsequent Revelation, clothed in the glory of Bahá and arrayed in the robe of His grandeur, than ye rebelled against Him Who is the supreme Protector, the Self-Subsisting. Beware, O people! Be ye ashamed of that which hath befallen Me at your hands in the path of God. Take heed that ye be not of them that have rejected that which hath been sent down unto them from the Heaven of God’s transcendent glory.
8 Takve su, o, Slovo Živih, riječi koje je izgovorio Bog, i uputio ih tebi iz kraljevstava višnjih. Proglasi riječi Gospoda svojega Njegovim slugama, kako bi se, možda, trgnuli iz drijemeža i zaiskali oprost od Boga, Koji ih je stvorio i uobličio, i poslao im dolje ovu najblistaviju, ovu najsvetiju, i najjasniju Objavu Svoje Ljepote. Such, O Letter of the Living, are the words which thy Lord hath spoken, and addressed unto thee from the realms above. Proclaim the words of thy Lord unto His servants, that perchance they may shake off their slumber, and ask pardon of God, Who hath formed and fashioned them, and sent down unto them this most effulgent, this most holy, and manifest Revelation of His Beauty.