CXXXVIII. Ti vidiš, o, Bože Milosrdni, Ti Čija moć prožima sva stvorenja…

1 Ti vidiš, o, Bože Milosrdni, Ti Čija moć prožima sva stvorenja, ove sluge Tvoje, Tvoje podanike koji se, u skladu sa zadovoljstvom Tvoje Volje danju pridržavaju posta koji si Ti propisao, koji ustaju, u sam osvit dana, da bi spominjali Tvoje Ime, i slave Tvoju hvalu, u nadi da će dobiti svoj udio u dobrim stvarima koje su pohranjene u riznicama Tvoje milosti i obilja. Preklinjem Te, o, Ti Koji u Svojim rukama držiš uzde svekolikoga stvaranja, u Čijoj šaci je čitavo kraljevstvo Tvojih imena i Tvojih pridjevaka, nemoj lišiti, na Tvoj Dan, sluge Svoje kiša koje se izlijevaju iz oblaka Tvojega milosrđa, i nemoj ih spriječiti da uzmu svoj dio iz oceana Tvojega zadovoljstva. Thou seest, O God of Mercy, Thou Whose power pervadeth all created things, these servants of Thine, Thy thralls, who, according to the good-pleasure of Thy Will, observe in the daytime the fast prescribed by Thee, who arise, at the earliest dawn of day, to make mention of Thy Name, and to celebrate Thy praise, in the hope of obtaining their share of the goodly things that are treasured up within the treasuries of Thy grace and bounty. I beseech Thee, O Thou that holdest in Thine hands the reins of the entire creation, in Whose grasp is the whole kingdom of Thy names and of Thine attributes, not to deprive, in Thy Day, Thy servants from the showers pouring from the clouds of Thy mercy, nor to hinder them from taking their portion of the ocean of Thy good-pleasure.
2 Svi atomi na zemlji, o, Gospode moj, svjedoče o veličini Tvoje moći i o Tvojoj vrhovnosti; a svi znakovi u univerzumu potvrđuju sjaj Tvojega veličanstva i Tvoje moći. Smiluj Se, tada, o, Ti Koji si vrhovni Gospod svega, Koji si Kralj vječnih dana, i Vladar nad svim narodima, ovim slugama Tvojim, koji su se čvrsto držali Tvojih zapovijedi, koji su prignuli svoje vratove pred objavama Tvojih zakona koji su bili poslani dolje s neba Tvoje Volje. All the atoms of the earth bear witness, O my Lord, to the greatness of Thy power and of Thy sovereignty; and all the signs of the universe attest the glory of Thy majesty and of Thy might. Have mercy, then, O Thou Who art the sovereign Lord of all, Who art the King of everlasting days, and Ruler of all nations, upon these Thy servants, who have clung to the cord of Thy commandments, who have bowed their necks to the revelations of Thy laws which have been sent down from the heaven of Thy Will.
3 Pogledaj, o, Gospode moj, kako su njihove oči podignute prema mjestu osvita Tvoje ljubazne dobrote, kako su njihova srca usmjerena na oceane Tvojih milosti, kako su njihovi glasovi stišani pred riječima Tvojega najslađega Glasa, koji zove, iz najuzvišenijega Stanja, u ime Tebe Sveslavljenoga. Pomozi Svojim ljubljenima, o, Gospode moj, onima koji su sve svoje ostavili, kako bi stekli stvari koje Ti posjeduješ, koje su obuhvatile kušnje i muke zato što su se odrekli svijeta i svoje naklonosti podarili Tvojem kraljevstvu slave. Zaštiti ih, preklinjem Te, o, Gospode moj, od nasrtaja njihovih opakih strasti i želja, i pomozi im da zadobiju stvari koje će im koristiti u ovom sadašnjem svijetu i onom koji će doći. Behold, O my Lord, how their eyes are lifted up towards the dawning-place of Thy loving-kindness, how their hearts are set upon the oceans of Thy favors, how their voices are lowered before the accents of Thy most sweet Voice, calling, from the most sublime Station, in Thy name the All-Glorious. Help Thou Thy loved ones, O my Lord, them that have forsaken their all, that they may obtain the things Thou dost possess, whom trials and tribulations have encompassed for having renounced the world and set their affections on Thy realm of glory. Shield them, I entreat Thee, O my Lord, from the assaults of their evil passions and desires, and aid them to obtain the things that shall profit them in this present world and in the next.
4 Molim Te, o, Gospode moj, Tvojim skrivenim, Tvojim štovanim Imenom, koje glasno zove u kraljevstvu stvaranja, i poziva sve narode k Stablu iza kojega nema prolaza, sjedišta nadspoznajne slave, izlij na nas, i na Tvoje sluge preobilnu kišu Tvojega milosrđa, kako bi nas ona očistila od spominjanja svega drugoga osim Tebe, i privukla nas do obala oceana Tvoje milosti. Naredi, o, Gospode, Tvojim najuzvišenijim Perom, ono što će učiniti besmrtnim naše duše u Kraljevstvu slave, što će učiniti vječnim naša imena u Tvojem Kraljevstvu, i očuvati naše živote u riznicama Tvoje zaštite a naša tijela u uporištu Tvoje neosvojive tvrđave. Moćan si Ti nad svim stvarima, bile one prošle ili buduće. Nema drugog Boga osim Tebe, svemogućega Zaštitnika, Samoopstojnoga. I pray Thee, O my Lord, by Thy hidden, Thy treasured Name, that calleth aloud in the kingdom of creation, and summoneth all peoples to the Tree beyond which there is no passing, the seat of transcendent glory, to rain down upon us, and upon Thy servants, the overflowing rain of Thy mercy, that it may cleanse us from the remembrance of all else but Thee, and draw us nigh unto the shores of the ocean of Thy grace. Ordain, O Lord, through Thy most exalted Pen, that which will immortalize our souls in the Realm of glory, will perpetuate our names in Thy Kingdom, and safeguard our lives in the treasuries of Thy protection and our bodies in the stronghold of Thy inviolable fastness. Powerful art Thou over all things, be they of the past or of the future. No God is there but Thee, the omnipotent Protector, the Self-Subsisting.
5 Ti vidiš, o, Gospode, naše molećive ruke podignute ka nebu Tvoje naklonosti i dobrote. Daj da budu pune blaga Tvoje velikodušnosti i darežljive naklonosti. Oprosti nama, našim očevima i našim majkama, i ispuni nam što god zaželimo iz oceana Tvoje milosti Božanskoga velikodušja. Primi, o, Ljubljeni naših srdaca, sva naša djela na Tvojem putu.Ti si, uistinu, Najmoćniji, Najviši, Neusporedivi, Jedini, Oprostitelj, Milostivi. Thou seest, O Lord, our suppliant hands lifted up towards the heaven of Thy favor and bounty. Grant that they may be filled with the treasures of Thy munificence and bountiful favor. Forgive us, and our fathers, and our mothers, and fulfill whatsoever we have desired from the ocean of Thy grace and Divine generosity. Accept, O Beloved of our hearts, all our works in Thy path. Thou art, verily, the Most Powerful, the Most Exalted, the Incomparable, the One, the Forgiving, the Gracious.