CXLVII. Najveće Ime svjedokom Mi je! Kako bi tužno bilo da ijedan čovjek…

1 Najveće Ime svjedokom Mi je! Kako bi tužno bilo da ijedan čovjek, na ovaj Dan, oslanja svoje srce na prolazne stvari ovoga svijeta! Ustanite, držite se čvrsto Učenja Božjega! Budite silno ljubazni jedan prema drugome. U potpunosti Najljubljenijega radi spalite koprenu sebe u plamenu neumrle Vatre, i lica radosnih i blistavih od svjetla družite se s vašim susjedom. Dobro ste promotrili ponašanje Onoga Koji je Riječ Istine među vama u svim njegovim vidovima. Sasvim dobro znate koliko teško pada ovomu Mladiću dopustiti, makar na jednu noć, da se srce ijednoga miljenika Božjega rastuži zbog Njega. The Most Great Name beareth Me witness! How sad if any man were, in this Day, to rest his heart on the transitory things of this world! Arise, and cling firmly to the Cause of God. Be most loving one to another. Burn away, wholly for the sake of the Well-Beloved, the veil of self with the flame of the undying Fire, and with faces joyous and beaming with light, associate with your neighbor. Ye have well observed, in all its aspects, the behavior of Him Who is the Word of Truth amidst you. Ye know full well how hard it is for this Youth to allow, though it be for one night, the heart of anyone of the beloved of God to be saddened by Him.
2 Riječ Božja zapalila je srce svijeta; kako li je vrijedno žaljenja ako vas ne uspije raspaliti njezin plamen! Dao Bog da vi ovu blagoslovljenu noć smatrate noćcom jedinstva, da spletete svoje duše zajedno, i odlučite ukrasiti se uresom dobra i hvalevrijedna značaja. Neka vam glavna briga bude spasiti paloga iz gliba neposredna istrebljenja, i pomoći mu da prigrli drevnu Vjeru u Boga. Vaše ponašanje prema vašem susjedu moralo bi biti takvo da jasno iskazuje znakove jedinoga pravoga Boga, jer vi ste prvi među ljudima obnovljeni Njegovim Duhom, prvi koji štuju i klanjaju se i kleče pred Njim, prvi koji kružite oko Njegova prijestolja slave. Prisežem Onom Koji Me naveo da objavim što god Mu je bilo drago! Bolje ste poznati stanovnicima Kraljevstva višnjega nego samima sebi. Smatrate li ove riječi jalovima ili ispraznima? O, kad biste imali moć vidjeti stvari koje vidi vaš Gospod, Svemilosrdni – stvari koje potvrđuju izvrsnost vašega položaja, koje svjedoče o veličini vaše vrijednosti, koje proglašavaju uzvišenost vašega položaja! Dao Bog da vas vaše želje i bestidne strasti ne ometu u onomu što je bilo određeno za vas. The Word of God hath set the heart of the world afire; how regrettable if ye fail to be enkindled with its flame! Please God, ye will regard this blessed night as the night of unity, will knit your souls together, and resolve to adorn yourselves with the ornament of a goodly and praiseworthy character. Let your principal concern be to rescue the fallen from the slough of impending extinction, and to help him embrace the ancient Faith of God. Your behavior towards your neighbor should be such as to manifest clearly the signs of the one true God, for ye are the first among men to be recreated by His Spirit, the first to adore and bow the knee before Him, the first to circle round His throne of glory. I swear by Him Who hath caused Me to reveal whatever hath pleased Him! Ye are better known to the inmates of the Kingdom on high than ye are known to your own selves. Think ye these words to be vain and empty? Would that ye had the power to perceive the things your Lord, the All-Merciful, doth see—things that attest the excellence of your rank, that bear witness to the greatness of your worth, that proclaim the sublimity of your station! God grant that your desires and unmortified passions may not hinder you from that which hath been ordained for you.