CLVII. One koji su napustili svoju zemlju da bi poučavali Našu Stvar…

1 One koji su napustili svoju zemlju da bi poučavali Našu Stvar – njih će Vjerni Duh ojačati svojom snagom. Družba Naših odabranih anđela poći će s njima, kako im nalaže Onaj Koji je Svemogući, Premudri. Kako silno blaženstvo očekuje onoga koji je dosegao čast služiti Svemogućemu! Života Mi! Nijedan se čin, ma koliko velik bio, ne može s tim porediti, osim onih djela koja je naložio Bog, Svemožni, Najmoćniji. Takva je služba, uistinu, kraljica svih dobrih djela i ures svakom dobrom činu. Tako je naredio Onaj koji je Vrhovni Objavitelj, Pradavni. They that have forsaken their country for the purpose of teaching Our Cause—these shall the Faithful Spirit strengthen through its power. A company of Our chosen angels shall go forth with them, as bidden by Him Who is the Almighty, the All-Wise. How great the blessedness that awaiteth him that hath attained the honor of serving the Almighty! By My life! No act, however great, can compare with it, except such deeds as have been ordained by God, the All-Powerful, the Most Mighty. Such a service is, indeed, the prince of all goodly deeds, and the ornament of every goodly act. Thus hath it been ordained by Him Who is the Sovereign Revealer, the Ancient of Days.
2 Tko tako ustane da poučava Našu Stvar, mora se odijeliti od svih zemaljskih stvari, i u svako doba uspjeh Naše Vjere smatrati svojim najvišim ciljem. To je, uistinu, bilo zapovijeđeno u Čuvanoj Ploči. A kad odluči napustiti svoj dom, radi Stvari Gospoda svojega, neka, kao najbolju popudbinu, svo svoje uzdanje da Bogu, i zaodjene se odorom vrline.Tako je naložio Bog, Svemogući, Sveslavljeni. Whoso ariseth to teach Our Cause must needs detach himself from all earthly things, and regard, at all times, the triumph of Our Faith as his supreme objective. This hath, verily, been decreed in the Guarded Tablet. And when he determineth to leave his home, for the sake of the Cause of his Lord, let him put his whole trust in God, as the best provision for his journey, and array himself with the robe of virtue. Thus hath it been decreed by God, the Almighty, the All-Praised.
3 Zaplamsa li ljubavlju za Njega, odrekne li se svega stvorenog, riječi koje izgovori zapalit će one koji ga čuju. Uistinu, Gospod je tvoj Sveznajući, Znalac. Sretan je čovjek koji je čuo Naš glas, i odazvao se Našem pozivu. On je, zaista, od onih koji će doći u Našu blizinu. If he be kindled with the fire of His love, if he forgoeth all created things, the words he uttereth shall set on fire them that hear him. Verily, thy Lord is the Omniscient, the All-Informed. Happy is the man that hath heard Our voice, and answered Our call. He, in truth, is of them that shall be brought nigh unto Us.