CLXI. Opaši bokove svojega truda, da bi, možda, mogao povesti svojega…

1 Opaši bokove svojega truda, da bi, možda, mogao povesti svojega susjeda do zakona Boga, Najmilosrdnijega. Takav čin, uistinu, nadvisuje sva ostala djela u očima Boga, Sveposjednika, Najvišega. Takva mora biti tvoja ustrajnost u Stvari Božjoj, da nikakva zemaljska stvar neće imati snage odvratiti te od tvoje dužnosti. Pa makar se sile svijeta udružile protiv tebe, makar svi ljudi raspravljali s tobom, moraš ostati neuzdrman. Gird up the loins of thine endeavor, that haply thou mayest guide thy neighbor to the law of God, the Most Merciful. Such an act, verily, excelleth all other acts in the sight of God, the All-Possessing, the Most High. Such must be thy steadfastness in the Cause of God, that no earthly thing whatsoever will have the power to deter thee from thy duty. Though the powers of earth be leagued against thee, though all men dispute with thee, thou must remain unshaken.
2 Budi nesputan poput vjetra, dok pronosiš Poruku Onoga Koji je naveo Zoru Božanskoga vodstva da svane. Razmisli kako vjetar, vjerno onomu što je Bog naložio, puše po svim krajevima zemlje, bili oni nastanjeni ili pusti. Niti prizor pustinje, niti dokazi blagostanja ne mogu ga ožalostiti niti obradovati. On puše u svim smjerovima, kako mu nalaže njegov Stvoritelj. Takav bi morao biti svaki onaj koji tvrdi da ljubi jedinoga pravoga Boga. Valja mu uprti svoj pogled u temeljna načela Njegove Vjere, i marljivo raditi na njezinu širenju. U potpunosti Boga radi on mora proglašavati Njegovu Poruku, i u istom duhu prihvaćati svaki odgovor koji njegove riječi mogu pobuditi u slušatelja. Onaj koji prihvati i povjeruje, dobit će svoju nagradu; a onaj koji se okrene, dobit će ništa drugo nego vlastitu kaznu. Be unrestrained as the wind, while carrying the Message of Him Who hath caused the Dawn of Divine Guidance to break. Consider, how the wind, faithful to that which God hath ordained, bloweth upon all the regions of the earth, be they inhabited or desolate. Neither the sight of desolation, nor the evidences of prosperity, can either pain or please it. It bloweth in every direction, as bidden by its Creator. So should be every one that claimeth to be a lover of the one true God. It behooveth him to fix his gaze upon the fundamentals of His Faith, and to labor diligently for its propagation. Wholly for the sake of God he should proclaim His Message, and with that same spirit accept whatever response his words may evoke in his hearer. He who shall accept and believe, shall receive his reward; and he who shall turn away, shall receive none other than his own punishment.
3 Noć uoči Našega odlaska iz Iraka Mi smo upozorili vjerne da očekuju pojavu Ptica Tmine. Ne može biti nikakve sumnje da će se graktanje Gavrana podići u određenim zemljama, kao što se moglo čuti zadnjih godina. Što god da se dogodi, utecite se jedinomu pravomu Bogu, da bi vas On mogao zaštititi od obmana varalice. On the eve of Our departure from ‘Iráq, We have warned the faithful to anticipate the appearance of the Birds of Darkness. There can be no doubt whatever that the croaking of the Raven shall be raised in certain lands, as it hath been heard in recent years. Whatever may betide, seek refuge in the one true God, that He may shield you from the wiles of the impostor.
4 Po istini kazujem, u ovoj najmoćnijoj Objavi sve Dispenzacije iz prošlosti dosegle su svoje najviše, svoje konačno ispunjenje. Tako vas savjetuje vaš Gospod, Sveznajući, Premudri. Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova. Verily I say, in this most mighty Revelation, all the Dispensations of the past have attained their highest, their final consummation. Thus counseleth you your Lord, the All-Knowing, the All-Wise. Praise be to God, the Lord of all worlds.