CLXIV. Pripadnici ljudske vrste! Čvrsto se držite Spone koju nijedan čovjek…

1 Pripadnici ljudske vrste! Čvrsto se držite Spone koju nijedan čovjek ne može presjeći. To će vam uistinu, koristiti sve dane vašega života, jer njezina je snaga od Boga, Gospoda svih svjetova. Uhvatite se pravde i poštenja, i odvratite se od šapta budalastih, onih koji su se otuđili od Boga, koji su svoje glave pokrili uresom učenih, a na smrt su osudili Onoga Koji je Izvor mudrosti. Moje ih je ime podiglo do visokih stupnjeva, pa ipak, čim sam Se objavio njihovim očima, oni su, s vidljivom nepravdom, izrekli osudu Moje smrti. Tako je Naše Pero objavilo istinu, a ipak su ljudi utonuli u nemar. Members of the human race! Hold ye fast by the Cord which no man can sever. This will, indeed, profit you all the days of your life, for its strength is of God, the Lord of all worlds. Cleave ye to justice and fairness, and turn away from the whisperings of the foolish, them that are estranged from God, that have decked their heads with the ornament of the learned, and have condemned to death Him Who is the Fountain of wisdom. My name hath uplifted them to lofty grades, and yet, no sooner did I reveal Myself to their eyes than they, with manifest injustice, pronounced the sentence of My death. Thus hath Our Pen revealed the truth, and yet the people are sunk in heedlessness.
2 Tko god se drži pravde, ni u kakvim uvjetima ne može prekoračiti granice umjerenosti. On vidi istinu u svim stvarima, zahvaljujući vodstvu Onoga Koji je Svevideći. Civilizacija, tako često ohola zbog učenih predstavnika umjetnosti i znanosti, ako joj bude dopušteno preskakanje granica umjerenosti, dovest će veliko zlo na ljude. Tako vas upozorava Onaj Koji je Sveznajući. Tjerana do krajnosti, civilizacija će se pokazati tako plodonosnim izvorom zla kao što je bila izvorom dobra dok je bila držana pod stegom umjerenosti. Razmišljajte o tome, o, ljudi, i ne budite od onih koji zbunjeni lutaju divljinom zablude. Dan se bliži kada će njezin plamen razoriti gradove, kada će Jezik veličajni proglasiti: “Kraljevstvo pripada Bogu, Svemogućemu, Hvaljenomu!” Whoso cleaveth to justice, can, under no circumstances, transgress the limits of moderation. He discerneth the truth in all things, through the guidance of Him Who is the All-Seeing. The civilization, so often vaunted by the learned exponents of arts and sciences, will, if allowed to overleap the bounds of moderation, bring great evil upon men. Thus warneth you He Who is the All-Knowing. If carried to excess, civilization will prove as prolific a source of evil as it had been of goodness when kept within the restraints of moderation. Meditate on this, O people, and be not of them that wander distraught in the wilderness of error. The day is approaching when its flame will devour the cities, when the Tongue of Grandeur will proclaim: “The Kingdom is God’s, the Almighty, the All-Praised!”
3 Sve druge stvari podliježu istom ovom načelu umjerenosti. Iskaži zahvalnost tvojem Gospodu Koji te se sjetio u ovoj čudesnoj Ploči. Svaka hvala Bogu, Gospodu na blistavomu prijestolju. All other things are subject to this same principle of moderation. Render thanks unto thy Lord Who hath remembered thee in this wondrous Tablet. All-Praise be to God, the Lord of the glorious throne.
4 Kad bi bilo koji čovjek promislio u srcu svom o onomu što je objavilo Pero Najvišega, i kušao mu slasti, zacijelo bi se osjetio ispražnjenim i oslobođenim od vlastitih želja, i u potpunosti podređenim Volji Svemogućega. Sretan je čovjek koji je dosegao tako visok položaj, i nije se lišio tako obilne milosti. Were any man to ponder in his heart that which the Pen of the Most High hath revealed and to taste of its sweetness, he would, of a certainty, find himself emptied and delivered from his own desires, and utterly subservient to the Will of the Almighty. Happy is the man that hath attained so high a station, and hath not deprived himself of so bountiful a grace.
5 Na ovaj Dan Mi ne možemo niti podržati ponašanje bojažljivoga koji nastoji prikriti svoju vjeru, niti odobriti ponašanje predanoga vjernika koji glasno izjavljuje svoju odanost ovoj Stvari. Oba bi morala poslušati što im nalaže mudrost, i marljivo nastojati služiti najboljim interesima Vjere. In this Day, We can neither approve the conduct of the fearful that seeketh to dissemble his faith, nor sanction the behavior of the avowed believer that clamorously asserteth his allegiance to this Cause. Both should observe the dictates of wisdom, and strive diligently to serve the best interests of the Faith.
6 Neka svaki vjernik promatra i razmišlja o ponašanju Ovoga kojemu naniješe zlo. Mi Smo, sve zore ove Objave pa do sada, odbijali, bilo skrivati Se od Naših neprijatelja, bilo povlačiti Se iz društva Naših prijatelja. Premda okruženi bezbrojnim jadima i patnjama, Mi smo, s moćnim uzdanjem, pozivali narode na zemlji k Osvitu Slave. Pero Najvišega ne želi pripovijedati, s tim u vezi, o patnjama koje je otrpjelo. Njihovo objavljivanje bez sumnje bi uronilo u tugu miljenike među vjernima, one koji zaista podržavaju jedinstvo Božje i potpuno su odani Stvari Njegovoj. On, stvarno, govori istinu, a On sve čuje i sve vidi. Naš je život, većim dijelom, bio proveden posred Naših neprijatelja. Osvjedoči se kako sada Živimo u zmijskom gnijezdu. Let every man observe and meditate on the conduct of this wronged One. We have, ever since the dawn of this Revelation until the present time, refused either to hide Ourself from Our enemies, or to withdraw from the companionship of Our friends. Though encompassed with a myriad griefs and afflictions, We have, with mighty confidence, summoned the peoples of the earth to the Dayspring of Glory. The Pen of the Most High is disinclined to recount, in this connection, the woes it hath suffered. To reveal them would, no doubt, plunge into sorrow the favored among the faithful, they that truly uphold the unity of God and are wholly devoted to His Cause. He, verily, speaketh the truth, and is the All-Hearing, the All-Knowing. Our life hath, for the most part, been spent in the midst of Our enemies. Witness how We are, at present, living in a nest of serpents.
7 Ova Sveta Zemlja bila je spominjana i slavljena u svim svetim Spisima. U njoj su se pojavljivali Proroci Božji i Njegovi Izabranici. Ovo je divljina kojom su lutali svi Glasnici Božji, iz koje se podigao njihov zov “Evo me, evo me, o, Bože moj.” Ovo je obećana Zemlja u kojoj je bilo određeno da se objavi Onaj Koji je Objava Božja. Ovo je Dolina nespoznatljivoga naloga Božjega, snježnobijelo Mjesto, Zemlja neugasiva sjaja. Što god se dogodilo na ovaj Dan, bilo je pretkazano u Spisima iz davnine. Međutim, ti isti Spisi u jedan glas osuđuju ljude koji nastanjuju ovu zemlju. Oni su jednom prigodom bili ocrnjeni kao “naraštaj guja.” Pogledaj kako Onaj Kojemu naniješe zlo, dok je okružen “naraštajem guja”, zaziva glasno i poziva sve ljude k Onomu Koji je Konačna Želja svijeta, Vrhunac i Osvit Slave. Sretan je čovjek koji posluša glas Onoga Koji je Gospod Kraljevstva Izričaja, a jao nemarnima, onima koji su zalutali daleko od Njegove istine. This Holy Land hath been mentioned and extolled in all the sacred Scriptures. In it have appeared the Prophets of God and His chosen Ones. This is the wilderness in which all the Messengers of God have wandered, from which their cry, “Here am I, here am I, O my God” was raised. This is the promised Land in which He Who is the Revelation of God was destined to be made manifest. This is the Vale of God’s unsearchable decree, the snow-white Spot, the Land of unfading splendor. Whatever hath come to pass in this Day hath been foretold in the Scriptures of old. These same Scriptures, however, unanimously condemn the people that inhabit this land. They have, at one time, been stigmatized as the “generation of vipers.” Behold how this wronged One is now, whilst surrounded by a “generation of vipers,” calling aloud and summoning all men to Him Who is the world’s Ultimate Desire, the Summit and Dayspring of Glory. Happy is the man that hath hearkened to the voice of Him Who is the Lord of the Kingdom of Utterance, and woe betide the heedless, they that have strayed far from His truth.