– 5 –
MOJSIJE
MOSES

1 Mojsije je dugo bio pastir u divljini. Izgledao je kao Čovjek odgojen u tiranskom kućanstvu, a među ljudima bio je poznat kao Onaj Koji je počinio ubojstvo i postao pastir. Faraonova vlada i ljudi mrzili su ga i prezirali. Moses was for a long time a shepherd in the wilderness. Regarded outwardly, He was a Man brought up in a tyrannical household, and was known among men as One Who had committed a murder and become a shepherd. By the government and the people of Pharaoh He was much hated and detested.
2 Međutim, takav je Čovjek oslobodio velik narod iz okova ropstva, učinio ih zadovoljnima, izveo ih iz Egipta i odveo u Svetu Zemlju. It was such a Man as this that freed a great nation from the chains of captivity, made them contented, brought them out from Egypt, and led them to the Holy Land.
3 Taj je narod uzdignut iz dubina poniženja do visina slave. Bili su zatočenici; postali su slobodni. Bili su najveće neznalice među narodima; postali su najmudriji. Kao rezultat institucija koje im je dao Mojsije postigli su položaj s pravom na uživanje časti među svim narodima, te se glas o njima širio posvuda i u tolikoj mjeri da bi susjed koji bi istinski želio pohvaliti čovjeka, rekao: “Zasigurno je on Izraelićanin”. Mojsije je uspostavio zakone i propise; oni su dali život ljudima Izraela i doveli ih do najvećeg mogućeg stupnja civilizacije u tom razdoblju. This people from the depths of degradation were lifted up to the height of glory. They were captive; they became free. They were the most ignorant of peoples; they became the most wise. As the result of the institutions that Moses gave them, they attained a position which entitled them to honor among all nations, and their fame spread to all lands, to such a degree indeed that among surrounding nations if one wished to praise a man one said, “Surely he is an Israelite.” Moses established laws and ordinances; these gave life to the people of Israel, and led them to the highest possible degree of civilization at that period.
4 Postigli su takav razvitak da su i filozofi iz Grčke dolazili i usvajali znanje od učenih ljudi Izraela. Jedan od takvih bio je i Sokrat, koji je posjetio Siriju i preuzeo od djece Izraela učenja o Jedinstvu Božjem i o besmrtnosti duše. Po povratku u Grčku širio je ova učenja. Kasnije su ljudi Grčke ustali protiv njega optužujući ga za bezbožnost, tužili ga pred Areopagom i osudili na smrt trovanjem. To such a development did they attain that the philosophers of Greece would come and acquire knowledge from the learned men of Israel. Such an one was Socrates, who visited Syria, and took from the children of Israel the teachings of the Unity of God and of the immortality of the soul. After his return to Greece, he promulgated these teachings. Later the people of Greece rose in opposition to him, accused him of impiety, arraigned him before the Areopagus, and condemned him to death by poison.
5 Dakle, kako je mogao Čovjek Koji je bio mucavac, Koji je odgojen u Faraonovoj kući, Koji je među ljudima bio poznat kao ubojica, Koji je iz straha dugo ostao skriven, i Koji je postao pastir, uspostaviti tako veliku Stvar, kad ni najmudriji filozofi na zemlji nisu pokazali niti tisućiti dio toga utjecaja? To je uistinu čudo. Now, how could a Man Who was a stammerer, Who had been brought up in the house of Pharaoh, Who was known among men as a murderer, Who through fear had for a long time remained in concealment, and Who had become a shepherd, establish so great a Cause, when the wisest philosophers on earth have not displayed one thousandth part of this influence? This is indeed a prodigy.
6 Čovjek Koji je mucao, Koji čak nije mogao ispravno govoriti, uspio je održati ovu veliku Stvar! Da nije bio potpomognut božanskom moći, nikada ne bi mogao izvršiti tako golem učinak. Te su činjenice neosporne. Materijalistički filozofi, grčki mislioci, veliki ljudi Rima postali su poznati u svijetu, a svaki se od njih specijalizirao u samo jednoj grani učenja. Tako su se Galen i Hipokrat proslavili u medicini, Aristotel u logici i rasuđivanju, Platon u etici i teologiji. Kako to da je pastir mogao steći sve to znanje? On je nedvojbeno bio potpomognut svemogućom moći. A Man Who had a stammering tongue, Who could not even converse correctly, succeeded in sustaining this great Cause! If He had not been assisted by divine power, He would never have been able to carry out this great work. These facts are undeniable. Materialist philosophers, Greek thinkers, the great men of Rome became famous in the world, each one of them having specialized in one branch of learning only. Thus Galen and Hippocrates became celebrated in medicine, Aristotle in logic and reasoning, and Plato in ethics and theology. How is it that a shepherd could acquire all of this knowledge? It is beyond doubt that He must have been assisted by an omnipotent power.
7 Razmislite također o tome kakve kušnje i poteškoće mogu zadesiti ljude. Da bi spriječio jedan okrutan čin Mojsije je oborio Egipćanina i nakon toga postao među ljudima poznat kao ubojica, pogotovo zato jer je čovjek kojega je ubio bio iz vladajućeg naroda. Potom je pobjegao i tek nakon toga bio je uzdignut do ranga Proroka! Consider also what trials and difficulties arise for people. To prevent an act of cruelty, Moses struck down an Egyptian and afterward became known among men as a murderer, more notably because the man He had killed was of the ruling nation. Then He fled, and it was after that that He was raised to the rank of a Prophet!
8 Usprkos zlu glasu koji Ga je pratio, u uspostavljanju velikih institucija i zakona čudesno Ga je vodila nadnaravna moć! In spite of His evil repute, how wonderfully He was guided by a supernatural power in establishing His great institutions and laws!