– 12 –
KOMENTAR JEDANAESTOG POGLAVLJA IZAIJE
COMMENTARY ON THE ELEVENTH CHAPTER OF ISAIAH

1 U Izaiji, poglavlje 11, stihovi 1-10, kaže se: “Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena: Na njemu će Duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit ubogima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora”. In Isaiah, chapter 11, verses 1 to 10, it is said: “And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots: And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord; And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears: But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them. And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox. And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice’ den. They shall not hurt nor destroy in all My holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.”
2 Ta mladica iz panja Jišajeva mogla bi se ispravno primijeniti na Krista, jer Josip je pripadao potomcima Jišaja, oca Davidovog, ali kako se Krist pojavio kroz Duh Božji, On Sebe zove Sinom Božjim. Da to nije učinio, taj bi se opis odnosio na Njega. Osim toga, događaji koje je on predskazao da će se dogoditi u danima te mladice, protumače li se simbolički, dijelom su se zbili u Kristovo doba; a ako se tako ne protumače onda se uopće nisu dogodili. Na primjer, ris i lavić, lav i tele, dijete i guja, metafore su i simboli za različite nacije, narode, antagonističke sekte i neprijateljske rase, koje su toliko suprotne jedne drugima i neprijateljski raspoložene kao vuk i janje. Mi kažemo da su Kristovim dahom oni otkrili sklad i slogu, oživjeli i udružili se jedni s drugima. This rod out of the stem of Jesse might be correctly applied to Christ, for Joseph was of the descendants of Jesse, the father of David; but as Christ found existence through the Spirit of God, He called Himself the Son of God. If He had not done so, this description would refer to Him. Besides this, the events which he indicated as coming to pass in the days of that rod, if interpreted symbolically, were in part fulfilled in the day of Christ, but not all; and if not interpreted, then decidedly none of these signs happened. For example, the leopard and the lamb, the lion and the calf, the child and the asp, are metaphors and symbols for various nations, peoples, antagonistic sects and hostile races, who are as opposite and inimical as the wolf and lamb. We say that by the breath of the spirit of Christ they found concord and harmony, they were vivified, and they associated together.
3 Ali “ zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom o Gospodu, kao što se vodom pune mora”. Takvi uvjeti nisu prevladavali u doba Kristove objave; jer sve do danas različite i antagonističke nacije postoje u svijetu: samo nekolicina priznaje Boga Izraelova, a veći broj ostaje bez spoznaje o Bogu. Jednako tako, univerzalni mir nije došao, kao što niti sloga, razmirice i svađe nisu prestale, niti se pomirenje i iskrenost pojavili. Tako čak i danas među kršćanskim sektama i narodima nalazimo neprijateljstvo, mržnju i najnasilniju netrpeljivost. But “they shall not hurt nor destroy in all My holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.” These conditions did not prevail in the time of the manifestation of Christ; for until today various and antagonistic nations exist in the world: very few acknowledge the God of Israel, and the greater number are without the knowledge of God. In the same way, universal peace did not come into existence in the time of Christ—that is to say, between the antagonistic and hostile nations there was neither peace nor concord, disputes and disagreements did not cease, and reconciliation and sincerity did not appear. So, even at this day, among the Christian sects and nations themselves, enmity, hatred and the most violent hostility are met with.
4 No, ti se stihovi odnose na Bahá’u’lláha. Tako će se u ovom veličanstvenom ciklusu zemlja preobraziti, a svijet čovječanstva ustrojiti u spokoju i ljepoti. Svađe, prepirke i ubojstva zamijenit će mir, istina i sloga; među nacijama, narodima, rasama i zemljama pojavit će se ljubav i prijateljstvo. Suradnja i jedinstvo bit će uspostavljeni, a rat će napokon biti potpuno ugušen. Kad na snagu stupe zakoni iz Najsvetije Knjige, rasprave i svađe bit će kaž- njene konačnom presudom apsolutne pravde pred općim sudom naroda i kraljevina, a poteškoće koje se jave riješit će se. Pet kontinenata svijeta tvorit će jedan, brojni će narodi postati jedan, površina zemlje zajedničko tlo, a čovječanstvo jedinstvena zajednica. Odnosi među državama – miješanje, jedinstvo i prijateljstvo naroda i zajednica – dostići će stupanj na kojem će ljudska rasa biti poput jedne obitelji i roda. Sjat će svjetlo nebeske ljubavi, a tama neprijateljstva i mržnje bit će protjerana iz svijeta. Univerzalni mir podići će svoj šator u središtu zemlje, a blagoslovljeno će Drvo Života rasti i širiti se toliko da će zasjeniti i Istok i Zapad. Jaki i slabi, bogati i siromašni, antagonističke sekte i neprijateljske nacije – koje su poput vuka i janjeta, risa i kozlića, lava i teleta – odnosit će se jedni prema drugima s potpunom ljubavlju, prijateljstvom, pravdom i ravnopravnošću. Svijetom će vladati znanost, spoznaja stvarnosti otajstava bića i znanje o Bogu. But these verses apply word for word to Bahá’u’lláh. Likewise in this marvelous cycle the earth will be transformed, and the world of humanity arrayed in tranquillity and beauty. Disputes, quarrels and murders will be replaced by peace, truth and concord; among the nations, peoples, races and countries, love and amity will appear. Cooperation and union will be established, and finally war will be entirely suppressed. When the laws of the Most Holy Book are enforced, contentions and disputes will find a final sentence of absolute justice before a general tribunal of the nations and kingdoms, and the difficulties that appear will be solved. The five continents of the world will form but one, the numerous nations will become one, the surface of the earth will become one land, and mankind will be a single community. The relations between the countries—the mingling, union and friendship of the peoples and communities—will reach to such a degree that the human race will be like one family and kindred. The light of heavenly love will shine, and the darkness of enmity and hatred will be dispelled from the world. Universal peace will raise its tent in the center of the earth, and the blessed Tree of Life will grow and spread to such an extent that it will overshadow the East and the West. Strong and weak, rich and poor, antagonistic sects and hostile nations—which are like the wolf and the lamb, the leopard and kid, the lion and the calf—will act toward each other with the most complete love, friendship, justice and equity. The world will be filled with science, with the knowledge of the reality of the mysteries of beings, and with the knowledge of God.
5 Razmislite sada o tome kakav je napredak znanosti i znanja učinjen u ovom velikom stoljeću koje je ciklus Bahá’u’lláha, koliko je tajni postojanja otkriveno, koliko je mnogo velikih pronalazaka ugledalo svjetlo dana, a koji se množe iz dana u dan. Uskoro će materijalna znanost i učenje, kao i znanje o Bogu, doživjeti takav napredak i pokazati takva čuda da će promatrači ostati zapanjeni. Tada će posve očevidnim postati otajstvo ovog stiha Izaije: “Jer zemlja će se ispuniti spoznajom o Bogu”. Now consider, in this great century which is the cycle of Bahá’u’lláh, what progress science and knowledge have made, how many secrets of existence have been discovered, how many great inventions have been brought to light and are day by day multiplying in number. Before long, material science and learning, as well as the knowledge of God, will make such progress and will show forth such wonders that the beholders will be amazed. Then the mystery of this verse in Isaiah, “For the earth shall be full of the knowledge of the Lord,” will be completely evident.
6 Razmislite također i o tome da su u kratkom vremenu od pojave Bahá’u’lláha ljudi iz svih zemalja, nacija i rasa ušli u sjenu ove Stvari. Kršćani, Židovi, zaratustrijanci, budisti, hindusi i Perzijanci – svi se okupljaju zajedno u najvećem prijateljstvu i ljubavi kao da su uistinu bili u rodbinskim odnosima i uzajamno povezani tisuću godina; oni su poput oca i djeteta, majke i kćeri, sestre i brata. To je jedno od značenja druženja lava i janjeta, risa i kozlića i lava i teleta. Reflect also that in the short time since Bahá’u’lláh has appeared, people from all countries, nations and races have entered under the shadow of this Cause. Christians, Jews, Zoroastrians, Buddhists, Hindus and Persians all associate together with the greatest friendship and love, as if indeed these people had been related and connected together, they and theirs, for a thousand years; for they are like father and child, mother and daughter, sister and brother. This is one of the meanings of the companionship of the wolf and the lamb, the leopard and the kid, and the lion and the calf.
7 Jedan od velikih događaja koji se zbio na Dan objave Neusporedive Grane (Bahá’u’lláha) jest podizanje Stijega Božjeg među svim narodima. To znači da će svi narodi i plemena biti okupljeni zajedno u sjeni tog Božanskog stijega, koji nije ništa drugo doli sama Grana Gospodnja, te će postati jedna nacija. Religijski i sektaški antagonizam, neprijateljstvo među narodima i rasama i razlike među narodima uklonit će se. Svi će ljudi pristati uz jednu religiju, imati jednu zajedničku vjeru, pomiješati se u jednu rasu i postati jedan narod. Svi će živjeti u jednoj zajedničkoj domovini, a to je sama planeta. Univerzalni mir i sloga ostvarit će se među narodima, a ta Neusporediva Grana okupit će zajedno cijeli Izrael, što znači da će u ovom ciklusu Izrael biti okupljen u Svetoj zemlji i da će se židovski narod koji je razasut po Istoku i Zapadu, Sjeveru i Jugu, opet okupiti. One of the great events which is to occur in the Day of the manifestation of that Incomparable Branch (Bahá’u’lláh) is the hoisting of the Standard of God among all nations. By this is meant that all nations and kindreds will be gathered together under the shadow of this Divine Banner, which is no other than the Lordly Branch itself, and will become a single nation. Religious and sectarian antagonism, the hostility of races and peoples, and differences among nations, will be eliminated. All men will adhere to one religion, will have one common faith, will be blended into one race, and become a single people. All will dwell in one common fatherland, which is the planet itself. Universal peace and concord will be realized between all the nations, and that Incomparable Branch will gather together all Israel, signifying that in this cycle Israel will be gathered in the Holy Land, and that the Jewish people who are scattered to the East and West, South and North, will be assembled together.
8 Pogledajte sada: ti se događaji nisu dogodili u Kristovom ciklusu jer, narodi se nisu okupili pod Jednim stijegom koji je Božanska Grana. Ali će u ovom ciklusu Gospoda nad vojskama sve nacije i narodi ući u sjenu te Zastave. Na isti način, Izrael, rasut diljem svijeta, nije se ponovno okupio u Svetoj zemlji u Kristovom ciklusu; međutim, na početku ciklusa Bahá’u’lláha to se božansko obećanje, kako je jasno izneseno u svim Knjigama proroka, počelo očitovati. Iz svih dijelova svijeta židovska plemena počela su dolaziti u Svetu zemlju; oni žive u selima i na tlu koje su učinili svojim i iz dana u dan postaju sve brojniji, te će cijela Palestina postati njihov dom. Now see: these events did not take place in the Christian cycle, for the nations did not come under the One Standard which is the Divine Branch. But in this cycle of the Lord of Hosts all the nations and peoples will enter under the shadow of this Flag. In the same way, Israel, scattered all over the world, was not reassembled in the Holy Land in the Christian cycle; but in the beginning of the cycle of Bahá’u’lláh this divine promise, as is clearly stated in all the Books of the Prophets, has begun to be manifest. You can see that from all the parts of the world tribes of Jews are coming to the Holy Land; they live in villages and lands which they make their own, and day by day they are increasing to such an extent that all Palestine will become their home.